• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

69.nodaļa. IZPILDU LIETVEDĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (552.1–569.pants)

28.10.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-725/2022

Neviens no Civilprocesa likuma 563. pantā izsmeļoši uzskatītajiem izpildu lietvedības izbeigšanas pamatiem nav saistāms ar sprieduma izpildīšanas faktu. Tāpēc apstākļos, kad nav iegūti pierādījumi par sprieduma pilnīgu izpildīšanu un nav arī notecējis termiņš sprieduma izpildīšanai piespiedu kārtā, tiesai ir pienākums pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu izskatīt pēc būtības, to apmierinot vai noraidot

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-587/2021

Zvērināta tiesu izpildītāja tiesības uzturēt pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu nav pielīdzināmas prasības tiesībām. Tādēļ pietikuma par izsoles akta apstiprināšanu uzturēšana neietilpst Civilprocesa likuma 223.pantā minētā termina „prasība” tvērumā. Ja atcelts tiesas nolēmums vai attiecīgās institūcijas vai amatpersonas lēmums, uz kura pamata izsniegts izpildu dokuments, tiesu izpildītājs izpildu lietvedību ir tiesīgs izbeigt tikai pēc ieinteresētās personas lūguma.

Lejupielādēt

23.02.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-15/2000

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-192/1997

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-167/1997

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-61/1997

Lejupielādēt