• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pārejas noteikumi

03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-799/2010

2009. gada 12. jūnijā pieņemts likums „Grozījums Darba likumā”, ar kuru tika papildināts Darba likuma pārejas noteikumu 9. punkts šādā redakcijā: „Šajā likumā paredzēto darba samaksu, atlaišanas pabalstus, priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā attiecībā uz likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” minēto valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem no 2009. gada 29. jūnija līdz 2009. gada 31. decembrim nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.”

Lejupielādēt

15.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2004

Darba likuma Pārejas noteikumu 5. punkta izpratnē Darba likums attiecas uz tām darba tiesiskajām attiecībām, kuras nodibinātas pirms Darba likuma spēkā stāšanās, tikai tādā gadījumā, ja šīs attiecības turpinās pēc 2002. gada 1. jūnija, kad stājas spēkā šis likums. Šajā gadījumā darba tiesiskās attiecības izbeigtas 2002. gada 11. aprīlī. Tādējādi, izspriežot lietu, jāvadās no Latvijas Darba likumu kodeksa normām, kuras bija spēkā darba līguma izbeigšanas brīdī. Darbinieka atlaišanas brīdī spēkā bija Latvijas Darba likumu kodeksa 102. pants, kura trešajā daļā noteikts, ja darba attiecības izbeigušās un darba samaksa darba devēja vainas dēļ nav savlaicīgi izdarīta, radušies materiālie zaudējumi atlīdzināmi saskaņā ar Civillikumu. Apmierinot prasību par pienākošo piemaksu piedziņu, tiesa pareizi atsaukusies uz Civillikuma 1895. pantu, kurš nosaka vispārējo noilguma termiņu – desmit gadus prasības celšanai.

Lejupielādēt