• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

LIKUMS “PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937.GADA CIVILLIKUMA IEVADA, MANTOJUMA TIESĪBU UN LIETU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”

20.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2019

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019

Lejupielādēt

20.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-329/2016

Lejupielādēt

23.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-287/2016

Secinājums, ka zemesgabala domājamā daļa nevar būt nomas priekšmets, neattiecas uz gadījumu, kad nomas attiecības uz visu zemes gabalu ir nodibinātas nevis ar pušu gribas izpaudumu, bet ar likumu. Proti, piespiedu nomas gadījumā nenotiek īpašnieka (kopīpašnieku) zemes nodošana nomniekam, zeme jau vēsturisko notikumu rezultātā atrodas citas personas lietojumā.

Lejupielādēt

03.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-255/2016

Lejupielādēt

22.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2229/2014

Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša kompetencē neietilpst nostiprinājuma pamatā esošā līguma noteikumu iztulkošana un šā līguma dalībnieku patiesās gribas noskaidrošana. Ja iznomātājs zemes nomas līgumā nomniekam tiesības būvēt ēkas (būves) uz iznomātā zemesgabala nav piešķīris tādā apjomā, kā to ēkas (būves) īpašuma ierakstīšanai uz nomnieka vārda prasa likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.panta pirmās daļas 5.punkts (kā patstāvīgu nekustamā īpašuma objektu), tad īpašuma tiesību uz jaunbūvi nostiprināšanai nepieciešama iznomātāja piekrišana.

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2014

Apelācijas instancē iesniegts papildinājums par nomas maksas pieauguma piedziņu par laika posmu pēc pirmās instances tiesas sprieduma ir uzskatāms par prasījuma precizēšanu Civilprocesa likuma 418.panta otrās daļas 1.punkta izpratnē, nevis par prasības pamata vai priekšmeta grozīšanu vai prasījuma apmēra palielināšanu, ja prasījums izvirzīts par nomas līguma noslēgšanu, jau pastāvot piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, ko neviena no pusēm nav apstrīdējusi. Civilprocesa likuma 418.panta otrās daļas 3.punktu par to, ka par jaunu prasījumu nav uzskatāma procentu un pieaugumu pievienošana lietai, šajā gadījumā nav pamata piemērot, jo Civillikumā ietvertās tiesību normas attiecībā uz nomu pieauguma statusu nomas maksai neparedz.

Lejupielādēt

27.06.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-391/2012

Nelikumīgi uzceltas ēkas nevar būt patstāvīgs īpašuma priekšmets, kas starp pusēm radītu zemes piespiedu nomas attiecības uz likuma pamata. Nekonstatējot zemes piespiedu nomas attiecības, personai, kas bez tiesiska pamata lieto zemi bez atlīdzības, iestājas ārpuslīgumiskā (delikta) atbildība.

Lejupielādēt

09.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2012

Zemes īpašnieka tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu speciālās tiesību normas ierobežo situācijās, ja uz šā zemes īpašuma atrodas citai personai piederošs ēkas īpašums (Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmā daļa, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 2.punkta piezīme).

Lejupielādēt

22.12.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2010

Ne tikai nomas līgums, bet arī patapinājuma līgums, kas noslēgts uz laiku, ne mazāku par desmit gadiem, un kurā ir paredzētas patapinājuma ņēmēja tiesības celt uz patapinātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, var būt pamats, lai, atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktam nostiprinātu zemi un ēkas (būves) kā atsevišķus īpašumus.

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2010

1. Vienīgais ierobežojums, kad izpirkuma tiesība nav pielaižama, atsavinot nekustamā īpašuma, kurš paliek pārdevēja un pircēja kopīpašumā, domājamo daļu, attiecas tikai uz pašvaldībām, kas noteikts speciālajā likumā un ir izņēmums no vispārējiem noteikumiem par pirmpirkuma un līdz ar to arī izpirkuma tiesību realizēšanu (Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta otrā daļa, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 17.panta pirmā daļa, likuma „Par pašvaldībām” 78.panta otrās daļas 6.punkts, Civillikuma 968. un 1383.pants). 2. Īstenojot izpirkuma tiesību, izpircējs kļūst par nekustamā īpašuma īpašnieku ieguvēja vietā, kā arī pārņem viņa prasījumus un pienākumus pret atsavinātāju bez pirkuma līguma apstrīdēšanas (Civillikuma 1381.pants).

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-354/2008

1.Civillikuma 968.pants satur prezumpciju, atbilstoši kurai pieņemams, ka ēka pieder tam, kuram pieder attiecīgais zemesgabals. Ne Civillikuma 968.pants, ne arī likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pants nenosaka, ka nomnieks, kurš uzcēlis ēku uz nomātas zemes, iegūst kopīpašuma tiesību ar īpašnieku uz zemesgabalu un pārējām ēkām. 2. Civillikuma 968.pantā minētā prezumpcija nav absolūta. Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteikts, ka Civillikuma 968. un 973.panta noteikumi nav piemērojami un ēkas un (būves) līdz to apvienošanai vienā īpašumā ar zemi uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma objektu, ja ēkas (būves) uzceltas uz nomātas zemes un ja zemes nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, paredzot zemes īpašnieka un nomnieka līgumā nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus. Šādas ēkas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums.

Lejupielādēt

04.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/2007

Būve uzskatāma par patstāvīgu īpašuma objektu, ja atbilstoši likumiem ēka uzcelta uz šim nolūkam piešķirtas zemes (Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 13.pants, 14.panta pirmās daļas 1.punkts, ceturtā daļa).

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-626/2006

Ēkas (būves), kas uzceltas līdz 1992.gada 1.septembrim un kuras reģistrētas zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts, nav uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu un Civillikuma 968.panta noteikumi nav piemērojami (likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta pirmās daļas 1.punkts).

Lejupielādēt

09.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-23/2006

Ieinteresēto personu pieaicināšana lietās par juridiska fakta konstatēšanu (Civilprocesa likuma 253.panta pirmā daļa).

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005

Atbilstoši Civillikuma 968.pantam uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu, kura nevar būt par patstāvīgu īpašuma objektu.

Lejupielādēt

27.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-238/2005

Lejupielādēt

02.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2005

Lejupielādēt

28.11.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-70/2001

Lejupielādēt

28.02.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2001

Lejupielādēt

27.09.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-414/2000

Lejupielādēt

29.08.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-339/2000

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/1999

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-156/1999

Lejupielādēt

03.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/1999

Lejupielādēt

18.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/1999

Lejupielādēt

03.02.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/1999

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/1999

Lejupielādēt

06.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/1999

Lejupielādēt

15.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/1998

Lejupielādēt

21.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/1998

Lejupielādēt

21.01.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/1998

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/1996

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/1996

Lejupielādēt

11.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/1996

Lejupielādēt

01.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/1996

Lejupielādēt