• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts atbildība un atlīdzinājums par tiesību aizskārumu

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-988/2020

Privātpersonas pieteikums par kaitējuma atlīdzināšanu, kas nodarīts sakarā ar tās pamattiesību aizskārumu kriminālprocesā vai administratīvo pārkāpumu lietvedībā kopš 2018.gada 1.marta nav pakļauts izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā. Valsts atbildību par tās institūciju nepamatotu vai prettiesisku rīcību kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā privātpersona var prasīt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

Lejupielādēt

24.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2020

Lejupielādēt

13.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2020

Ja zeme paredzēta individuālo dzīvojamo māju apbūvei, bet apbūves tiesība ir tikusi ierobežota, tad, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām, par publiskās infrastruktūras izbūves izpētei rezervēto zemi samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis kompensējams par laiku, kad zemi nevarēja izmantot paredzētajam mērķim. Nekustamā īpašuma nodoklis ir kompensējams arī par laiku, kad zemes lietošanas faktiskie ierobežojumi sasniedza tādu līmeni, ka tie pēc būtības pielīdzināmi īpašuma atsavināšanai.

Lejupielādēt

09.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2019

Lejupielādēt

15.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2019

Krimināllietas izskatīšanas pārmērīgs ilgums pats par sevi nav pietiekams, lai atzītu Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 1. punkta pārkāpumu attiecībā pret noziedzīgā nodarījumā cietušo personu. Izskatot šādas personas prasību par nemateriālā kaitējuma atlīdzību, tiesai ir jāvērtē kriminālprocesa ilguma ietekme uz prasītāja civilo tiesību īstenošanu.

Lejupielādēt

24.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2017

Ievērojot Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, atsavinot privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām, nosakāms atlīdzības apmērs, kas parasti ir jāaprēķina, pamatojoties uz nekustamā īpašuma vērtību datumā, kad persona zaudē īpašumtiesības. Nosakot atlīdzības apmēru, kas ir zemāks par īpašuma tirgus vērtību, jānorāda konkrēti kādi ārkārtēji apstākļi, vai arī kādi leģitīmie mērķi to var pamatot.

Lejupielādēt

06.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2017

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-239/2017

Lejupielādēt

03.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2017

Lejupielādēt

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2017

Lejupielādēt

30.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2016

Lejupielādēt

29.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-81/2014

Likumā ir noteikts laika posms, kurā pirmstiesas procesa ietvaros ar procesuālajām darbībām personai var tikt ierobežotas tiesības rīkoties ar savu īpašumu (Kriminālprocesa likuma 389.pants). Neievērojot likumā noteikto termiņu, personas tiesības tiek nepamatoti aizskartas. No Satversmes 92.panta trešā teikuma izriet personas tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu, ja procesa virzītāja darbībās konstatē samērīguma principa pārkāpumu un tiesību nepamatotu aizskārumu.

Lejupielādēt

24.10.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-518/2001

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-574/2000

Lejupielādēt

08.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-514/2000

Lejupielādēt

26.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-189/2000

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/1997

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/1996

Lejupielādēt