• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

19.04.2023. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-292/2023 Apsūdzētā veselības stāvoklis kā neierašanās uz tiesas sēdi attaisnojošs iemesls

Lejupielādēt

13.04.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2023 Krimināllikuma 114. pantā (Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšana un bojāšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse

Lejupielādēt

06.04.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2023 Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana kā svešas mantas nolaupīšanas līdzeklis

Lejupielādēt

05.04.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2023 Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta, kas pieder citai personai, vērtības piedziņa; Lietas izskatīšanas robežas kasācijas instances tiesā, ja apelācijas instances tiesa nav lēmusi par citai personai piederoša noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vērtības piedziņu un prokurors nav iesniedzis kasācijas protestu par minēto jautājumu

Lejupielādēt

04.04.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2023 Noziedzīgu nodarījumu recidīvs; Papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana – saskaitīšana pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

03.03.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2023 Vainas daļēja atzīšana un izdarītā nožēlošana nav atbildību mīkstinošs apstāklis Krimināllikuma 47. panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

28.02.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-41/2023 Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtēšana; Provokācijas izvērtēšana

Lejupielādēt

21.02.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2023 Lietas izskatīšana rakstveida procesā saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 12. panta pirmo daļu; Rakstveida procesa pieļaujamības izvērtējums tiesā, kas lietu skata pēc būtības; Apsūdzētā piekrišana pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai

Lejupielādēt

06.02.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-36/2023 Ļaunprātība, izvairoties no nodokļu nomaksas bezdarbības veidā

Lejupielādēt

01.02.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2023 Fiktīva darījuma deklarēšanas rezultātā ietaupīto līdzekļu legalizēšana; Krimināllikuma 195. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse; Izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, ja uzņēmums, kas veic reālu saimniecisko darbību, noslēdzis fiktīvus darījumus un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās norādījis priekšnodoklī atskaitāmās summas saistībā ar šiem darījumiem; Fiktīva uzņēmuma pievienotās vērtības nodokļa deklarācija kā Krimināllikuma 275. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-20/2023 Saīsinātā sprieduma izskatīšana Kriminālprocesa likuma 63. nodaļas kārtībā; Nelikumīgi alkoholiskie dzērieni kā akcīzes nodokļa objekts un noziedzīgā nodarījuma rezultātā valstij radītā kaitējuma atlīdzināšanas pienākums

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/2023 Pamatsoda – probācijas uzraudzības – piemērošana

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/2023 Tiesas tiesības atbrīvot personu no kriminālatbildības, ja izdarīts maznozīmīgs noziedzīgs nodarījums; Dzīvnieka zādzība

Lejupielādēt

31.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-166/2023 Galīgā soda noteikšana saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta piekto daļu

Lejupielādēt

26.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-37/2023 Brīvības atņemšanas soda noteikšana personai ar smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem; Sabiedriskā darba piemērošana personai ar invaliditāti

Lejupielādēt

19.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2023 Krimināllietas iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās, ja tiek grozīta apsūdzība; Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas atbalstīšana

Lejupielādēt

19.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2023 2012. gada 13. decembra likuma „Grozījumi Krimināllikumā” Pārejas noteikumu 6. punkta piemērošana

Lejupielādēt

13.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2023 Narkotiskās vai psihotropās vielas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai ar kurjera starpniecību

Lejupielādēt

10.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2023 Nacionālā naida vai nesaticības izraisīšana; Tiesībsarga atzinums kā pierādījums

Lejupielādēt

10.01.2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2023 Kukuļa pieņemšana pēc tā pieprasīšanas personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2023 Apsūdzētā apelācijas sūdzībā izteiktā lūguma izvērtēšana

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2023 Piesavināšanās lielā apmērā kā turpināts noziedzīgs nodarījums

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2023 Lietas izskatīšanas veida grozīšana no mutvārdu uz rakstveida procesu iztiesāšanas laikā kā tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums

Lejupielādēt

2023. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2023 Krimināllikuma 85. pantā (Spiegošana) paredzētais noziedzīgais nodarījums (likuma redakcijā līdz 2016. gada 10. maijam); Kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks; Tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā iespējama pārkāpuma izvērtēšanas pienākums; Aizliegums aizstāvībai iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kuri nav pievienoti krimināllietai un kuri attiecas uz pierādīšanas priekšmetu

Lejupielādēt