• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XVII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem

30.11.2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-162/2022

Lai personu sauktu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 168.1panta, jākonstatē, ka ar tiesas nolēmumu noteiktā aizlieguma pārkāpums ir bijis ļaunprātīgs. Izvērtējot, vai personas tīšās darbības, nepildot tiesas nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību, ir ļaunprātīgas, būtiska nozīme ir personas rīcības motīvam un mērķim.

Lejupielādēt

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2022

Lejupielādēt

12.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-73/2021

Lejupielādēt

29.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2021

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2021

Apstāklis, ka persona, kura cietsirdīgi vai vardarbīgi apgājusies ar savu nepilngadīgo bērnu, nedzīvo kopā ar viņu, neietekmē cietušā materiālo vai citādu atkarību no šīs personas Krimināllikuma 174.panta izpratnē.

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2021

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2019

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2019

Vardarbīga apiešanās ar nepilngadīgo, kas paredzēta Krimināllikuma 174.pantā, var izpausties kā vecāku nolaidīga rīcība, nepildot bērna uzraudzības pienākumu, ja tās rezultātā nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas.

Lejupielādēt

23.03.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/2016

Tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, par kura ļaunprātīgu nepildīšanu Krimināllikuma168.1 pantā paredzēta kriminālatbildība, ja tiesas noteiktajā termiņā nav iesniegta pamatprasība (Civilprocesa likuma 250.58 pants)vai ja nav iesniegts lietas dalībnieka motivēts pieteikums par lēmuma par pagaidu aizsardzību atcelšanu (Civilprocesa likuma 250.59 panta ceturtās daļas 2.punkts, 250.60 panta otrā daļa),netiek atcelts - tiesas noteiktie pagaidu aizsardzības līdzekļi turpina darboties uz nenoteiktu laiku.

Lejupielādēt

29.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-634/2007

Krimināllikuma 174.pants ir speciālā norma, kas aizsargā tādu nepilngadīgo, kurš atrodas materiālā vai citādā atkarībā no kādas personas. Tā kā vieglu miesas bojājumu nodarīšana nepilngadīgajam cietušajam arī ir vardarbība un fizisku ciešanu radīšana, vainīgā darbību pret nepilngadīgo cietušo papildus kvalifikācija pēc Krimināllikuma 130.panta pirmās daļas nav nepieciešama.

Lejupielādēt

05.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2006

Ja persona ar vardarbīgu apiešanos nepilngadīgajam, kurš ir materiāli vai citādi atkarīgs no viņas, nodarījusi vieglus miesas bojājumus, nodarījums kvalificējams tikai pēc Krimināllikuma 174. panta.

Lejupielādēt

29.08.2002. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-322/2002

Lejupielādēt

09.10.2001. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-334/2001

Lejupielādēt

28.12.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-361/1999

Lejupielādēt