• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

IV nodaļa. Sods

2022. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2022 Notiesātā īpašumā esošā dzīvokļa konfiscēšanas iespējamība, piemērojot papildsodu – mantas konfiskāciju

Lejupielādēt

14.09.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-583/2021 Krimināllikuma Sevišķās daļas panta sankcijā neparedzēta papildsoda – tiesību ierobežošana – piespriešanas ierobežojums vienošanās procesā

Lejupielādēt

15.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2021 Izvērtējamie apstākļi, nosakot naudas soda apmēru

Lejupielādēt

08.06.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-88/2021 Mantas konfiskācijas piemērošana

Lejupielādēt

16.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2021 Krimināllikuma 218.panta otrās daļas sankcijā paredzētais papildsods – tiesību uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos, vai tiesību ieņemt noteiktu amatu atņemšana

Lejupielādēt

19.06.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-348/2018 Soda noteikšanas prasību izvērtējums

Lejupielādēt

12.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-671/2017 Krimināllikuma Sevišķās daļas normas sankcijā neparedzēta papildsoda – tiesību ierobežošana - piemērošana

Lejupielādēt

20.01.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-44/2017 Darbnespējīga persona

Lejupielādēt

20.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/2016 Naudas soda samaksas termiņa atlikšanas vai sadalīšanas nosacījumi

Lejupielādēt

19.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-163/2016 Nav konfiscējama nauda minimālās mēneša darba algas apmērā

Lejupielādēt

27.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/2015 Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām

Lejupielādēt

20.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-64/2014 Tiesību ierobežošana kā papildsods

Lejupielādēt

14.02.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2014 Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana

Lejupielādēt

23.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/2013 Mantas konfiskācijas kā soda nošķiršana no speciālās konfiskācijas, kas noteikta Kriminālprocesa likumā

Lejupielādēt

18.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-314/2012 Apelācijas instances tiesas kompetence naudas soda apmēra noteikšanā

Lejupielādēt

19.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2012 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršana no mantas konfiskācijas kā soda

Lejupielādēt

26.01.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2012 Naudas sods nosakāms Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā

Lejupielādēt

23.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-414/2011 Soda noteikšana par noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

24.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-111/2011 Krimināllikuma 45.panta – soda noteikšanas vispārīgie principi - ceturtā daļa nav piemērojama, ja izdarīts kriminālpārkāpums

Lejupielādēt

28.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2011 Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana kā aizliegums vadīt transportlīdzekli uz tiesas noteikto laiku

Lejupielādēt

21.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-597/2010 Papildsoda – tiesību ierobežošanas – izciešanas uzsākšanas brīdis

Lejupielādēt

05.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-508/2010 Tiesas noteiktā kaitējuma kompensācija nav uzskatāma par sodu Krimināllikuma 35.panta izpratnē vai dubultsodu Kriminālprocesa likuma 25.panta izpratnē

Lejupielādēt

05.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-428/2010 Papildsoda – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas – izciešana, ja persona izdarījusi jaunu noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

06.07.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-334/2010 Personas atrašanās apcietinājumā un brīvības atņemšanas soda izciešana ir divi atšķirīgi personas tiesiskie stāvokļi

Lejupielādēt

27.04.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-214/2010 Papildsoda – policijas kontroles – neizciestās soda daļas pievienošana sodam par jaunu noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

18.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-45/2010 Papildsoda – policijas kontroles – aizstāšanas nosacījumi

Lejupielādēt

27.11.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-637/2008 Var tikt konfiscēta arī tāda manta, kurai reģistrēta komercķīla

Lejupielādēt

08.11.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-571/2007 Darbnespējīga persona Krimināllikuma 40. panta izpratnē

Lejupielādēt

17.10.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-507/2007 Papildsoda – naudas soda – piespriešana

Lejupielādēt

27.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/2006 Papildsoda izciešana un soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

Lejupielādēt

07.02.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-104/2005 Policijas kontroli kā papildsodu nedrīkst piemērot notiesātajam, kuram brīvības atņemšanas sods noteikts nosacīti

Lejupielādēt

17.02.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-73/2004 Spriedums atcelts Krimināllikuma 46. panta 2. daļas un 42. panta 1. daļas nosacījumu neievērošanas dēļ

Lejupielādēt

04.12.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-357/2000 Saskaņā ar Krimināllikuma 45. pantu policijas kontrole ir papildsods, ko tiesa piespriež personai, kas notiesāta ar reālu brīvības atņemšanas sodu. Papildsods - policijas kontrole - nevar tikt piemērots, nosakot nosacītu sodu

Lejupielādēt

02.03.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-57/2000 Papildsodu - policijas kontroli - tiesa var piespriest, ja persona tiek notiesāta ar reālu brīvības atņemšanas sodu, bet šo papildsodu nevar piemērot, ja brīvības atņemšana tiek noteikta nosacīti

Lejupielādēt

22.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-368/1999 Kvalificējot nodarījumus un nosakot sodus tikai pēc Latvijas Kriminālkodeksa Sevišķās daļas pantiem, nosakot sodu pēc kopības, jāpiemēro Kriminālkodeksa Vispārīgās daļas normas, nevis Krimināllikuma normas

Lejupielādēt

05.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/1999 Par Krimināllikuma 43. panta nosacījumu nepamatotu piemērošanu

Lejupielādēt

15.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-203/1999 Saskaņā ar likumu policijas kontrole kā papildsods var būt noteikts tikai personām, kuras notiesātas ar reālu brīvības atņemšanas sodu

Lejupielādēt

15.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-183/1999 Nosakot papildsodu, tiesai jāievēro Krimināllikuma 44. panta otrās daļas nosacījumi

Lejupielādēt

10.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/1998 Ja konkrētā krimināllikuma panta sankcijā papildsods nav paredzēts, tad, piemērojot papildsodu, spriedumā jāatsaucas uz krimināllikuma Vispārīgās daļas attiecīgu pantu (Latvijas Kriminālkodeksa 27. pants, Krimināllikuma 44. pants)

Lejupielādēt