• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

46.nodaļa. Iztiesāšana (493.-510.pants)

14.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2021 Tiesības uz repliku

Lejupielādēt

28.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2021 Jautājuma par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu izlemšana, ja apsūdzētais atzīst savu vainu

Lejupielādēt

26.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-13/2021 Kriminālprocesā iesaistīto personu lūgumu izlemšana, uzsākot krimināllietas iztiesāšanu no jauna

Lejupielādēt

14.07.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-359/2020 Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu izlemšana lietas iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

06.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/2020 Kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma par pierādījumu iegūšanu izlemšana

Lejupielādēt

06.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-438/2019 Kriminālprocesa likuma 499.panta nosacījumu neievērošana

Lejupielādēt

31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-373/2019 Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; Apsūdzības un apsūdzības runas saturs

Lejupielādēt

19.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-212/2019 Ekspertīzes noteikšana lietas iztiesāšanas laikā pēc kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2019 Operatīvā eksperimenta rezultātā iegūto ziņu pieļaujamība pierādīšanā

Lejupielādēt

06.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-423/2018 Tiesa, neveicot pierādījumu pārbaudi, nevar konstatēt no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

Lejupielādēt

02.02.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2017 Pierādījumu pārbaudes neizdarīšanas nosacījums

Lejupielādēt

07.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2017 Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas pareizības pārbaude, tiesai lemjot par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu

Lejupielādēt

28.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-348/2016 Liecību pieļaujamības nosacījumi

Lejupielādēt

17.09.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-473/2015 Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu motivēta noraidīšana

Lejupielādēt

27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2015 Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pierādīšanā nosacījumi

Lejupielādēt

20.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2015 Tiesas tiesības iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kas nav pievienoti krimināllietai un kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu

Lejupielādēt

30.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2015 Tiesības uz pēdējo vārdu

Lejupielādēt

05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-303/2014 Personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, atteikšanās no aizstāvja pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

30.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2014 Tiesas lēmuma par tiesas izmeklēšanas atsākšanu nosacījumi

Lejupielādēt

13.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-409/2013 Apsūdzētā pirmstiesas kriminālprocesā sniegto liecību pārbaude tiesā

Lejupielādēt

11.10.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2013 Tiesības uz repliku

Lejupielādēt

12.03.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-98/2013 Apelācijas instances tiesas kompetence, ja lieta pirmās instances tiesā skatīta bez pierādījumu pārbaudes

Lejupielādēt

11.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-8/2013 Lietu bez pierādījumu pārbaudes apsūdzētā prombūtnē izskatīt nav pieļaujams

Lejupielādēt

10.05.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-264/2012 Ierobežoti pieskaitāmas personas lūgums neizdarīt pierādījumu pārbaudi pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

19.04.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2012 Pierādījumu pārbaudes neizdarīšana iztiesāšanā

Lejupielādēt

08.02.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/2012 Pierādījumu pārbaude par kompensācijas apmēru, ja lieta skatīta atbilstoši Kriminālprocesa likuma 499.panta otrās daļas nosacījumiem, neveicot pierādījumu pārbaudi

Lejupielādēt

29.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-314/2011 Apsūdzētā lūgums pirmās instances tiesā neizdarīt pierādījumu pārbaudi

Lejupielādēt

28.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-163/2011 Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu izvērtēšana lietas iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

04.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-454/2010 Pierādījumu pārbaudes kārtība apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

30.08.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-331/2010 Lietas izskatīšana bez pierādījumu pārbaudes pirmās un apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

23.03.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-158/2010 Kriminālprocesa likuma 499.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošana

Lejupielādēt

01.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-544/2009 Pierādījumu pārbaudes neizdarīšana

Lejupielādēt

01.10.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-479/2009 Cietušā viedoklis par pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu

Lejupielādēt

21.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-394/2009 Kriminālprocesa likuma 499.panta piemērošana, ja lietā iesniegts izlīgums

Lejupielādēt

20.03.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2009 Lietas izskatīšana bez pierādījumu pārbaudes

Lejupielādēt

24.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-109/2009 Lietas nepamatota skatīšana bez pierādījumu pārbaudes

Lejupielādēt

24.04.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2009 Kriminālprocesa likuma 499.panta nosacījumu būtisks pārkāpums pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

08.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-106/2007 Kriminālprocesā agrāk sniegtu liecību nolasīšana

Lejupielādēt

19.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2007 Par apsūdzētā aizstāvja un apsūdzētā lūgumu skatīt lietu bez pierādījumu pārbaudes

Lejupielādēt

03.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-472/2006 Apelācijas instances tiesas tiesības veikt tiesas izmeklēšanu, pārsniedzot apelācijas sūdzības apjomus un ietvarus

Lejupielādēt