• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Latvijas Kriminālkodekss

03.04.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2006 Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta direktora vietnieks ir amatpersona Latvijas Kriminālkodeksa 162.panta izpratnē

Lejupielādēt

05.04.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-187/2005 Nepamatota attaisnošana pēc Latvijas Kriminālkodeksa 73. panta

Lejupielādēt

12.12.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-354/2000 Notiesājot nosacīti, spriedumā obligāti jānorāda nosacītas notiesāšanas motīvi

Lejupielādēt

15.11.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-333/2000 Apelācijas instances tiesas spriedums grozīts, jo tiesa, nosakot tiesājamam galīgo sodu, nepareizi piemērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 38. pantu un 39. pantu

Lejupielādēt

16.10.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-312/2000 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 7.1 pantu Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta otrajā daļā paredzētais noziegums nav pieskaitāms smagiem noziegumiem, tādēļ personai, kas notiesāta šādā apsūdzībā, sods izciešams daļēji slēgtā cietumā

Lejupielādēt

17.10.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/2000 Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 panta pirmās daļas sastāvam nepieciešams, lai transporta līdzekļa vadīšana dzēruma stāvoklī būtu izdarīta atkārtoti gada laikā

Lejupielādēt

10.10.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-293/2000 Tiesa pareizi piemērojusi Latvijas kriminālkodeksa 204. panta otro daļu, kvalificējot tiesājamā darbības kā ļaunprātīgu huligānismu

Lejupielādēt

03.10.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/2000 Viena no obligātām zādzības pazīmēm ir mantkārība. Tiesai spriedumā jāvērtē pierādījumi, kas dod pamatu izdarīt šādu secinājumu

Lejupielādēt

08.08.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-250/2000 Rajona tiesa, pārkāpjot Latvijas kriminālkodeksa 50.1 panta nosacījumus, notiesāto nepamatoti nosacīti pirms termiņa atbrīvojusi no brīvības atņemšanas soda izciešanas

Lejupielādēt

12.09.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-185/2000 Tiesājamā darbības pamatoti kvalificētas kā atkārtoti izdarīta krāpšana lielos apmēros, jo tiesājamam nav bijis nodoms stāties civiltiesiskās attiecībās, kredītlīgumi izmantoti tikai kā līdzeklis naudas izkrāpšanai, kredītdevēju nekritiska uzticēšanās un bezkontrole nemaina tiesājamā nodomu un viņa darbību kvalifikāciju

Lejupielādēt

20.06.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-185/2000 Ja soda mērs ir izraudzīts Krimināllikuma 116.pantā paredzētā soda robežās, tad nav pamata soda samazināšanai sakarā ar to, ka Krimināllikuma 116. pantā paredzētais sods ir vieglāks par Latvijas Kriminālkodeksa 98. pantā paredzēto sodu

Lejupielādēt

27.06.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-184/2000 Spriedums atcelts tādēļ, ka tiesa nav piemērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 45. panta noteikumus par kriminālatbildības noilgumu

Lejupielādēt

07.07.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-175/2000 Tiesu nolēmumi atcelti un krimināllieta izbeigta daļā par personas notiesāšanu pēc Latvijas kriminālkodeksa 183. panta pirmās daļas sakarā ar to, ka notiesātā darbībās nav nozieguma sastāva

Lejupielādēt

27.06.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2000 Ja Latvijas Kriminālkodeksa vai Krimināllikuma attiecīgā pantā paredzētā nozieguma pazīmes aprakstītas un izklāstītas citās tiesību normās (blanketa dispozīcija), inkriminējamo noziedzīgo darbību aprakstā ir jāuzrāda un jāizklāsta šīs attiecīgās tiesību normas

Lejupielādēt

30.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-141/2000 Amatpersonas noziedzīgās darbības pret personu pamatoti kvalificētas kā varas un dienesta pilnvaru pārsniegšana, jo tās ir saistītas ar amatpersonas dienesta pienākumu pildīšanu

Lejupielādēt

16.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-135/2000 Pirmās instances tiesas spriedums atcelts tādēļ, ka tiesa nepareizi piemērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 38. panta nosacījumus

Lejupielādēt

23.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-128/2000 Spriedums atcelts un lieta izbeigta noziedzīga nodarījuma sastāva neesamības dēļ, jo tiesājamais Ceļu satiksmes noteikumus pārkāpis galējas nepieciešamības stāvoklī

Lejupielādēt

27.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-111/2000 Izskatot krimināllietu pēc Latvijas Kriminālkodeksa 118. panta, nav jāizlemj jautājums par parāda piedziņu no vainīgā. Alimentu parāda piedziņa izdarāma agrāk civillietā taisītā sprieduma izpildes kārtībā

Lejupielādēt

23.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-107/2000 Latvijas Kriminālkodeksa 127. panta otrajā daļā un 128. panta otrajā daļā paredzēto noziegumu subjektīvā puse var būt tikai tiešs nodoms. Tiesas spriedums ir nepareizs, jo, atzīdama tiesājamo par vainīgu pēc kriminālkodeksa 127. panta otrās daļas un 128. panta otrās daļas, tiesa atzina, ka noziegums izdarīts ar netiešu nodomu.

Lejupielādēt

13.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-99/2000 Latvijas Kriminālkodeksa 148.1 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu var izdarīt kā ar tiešu, tā ar netiešu nodomu

Lejupielādēt

18.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-75/2000 Narkotisko vielu nodošana citas personas īpašumā vai valdījumā ar jebkādiem paņēmieniem uzskatāma par narkotisko vielu realizēšanu. Latvijas Republikas valsts robeža ir arī muitas robeža. Preču vai citu vērtību nelikumīga pārvietošana pāri muitas robežai, noslēpjot no muitas kontroles, ir pabeigts noziegums (kontrabanda)

Lejupielādēt

28.03.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2000 Apelācijas instances tiesa, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 42. pantu, nav vispusīgi un pilnīgi izmeklējusi un izvērtējusi visus apstākļus saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19. panta trešās daļas un 313. panta otrās daļas nosacījumiem

Lejupielādēt

07.03.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-56/2000 Piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 38. panta trešo daļu, galīgais sods pēc noziegumu kopības nevar būt zemāks par sodu, kāds noteikts ar pirmo spriedumu, jo šajos gadījumos, saskaitot vai ietverot sodus, jāņem vērā viss ar pirmo spriedumu noteiktais sods, nevis neizciestā soda daļa.

Lejupielādēt

14.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-52/2000 Brīvības atņemšanas soda noteikšanu nevar pamatot ar tiesājamā materiālo stāvokli

Lejupielādēt

18.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2000 Ja persona ar viltu ieguvusi tiesības uz svešu mantu, tās nodarījums kvalificējams kā krāpšana. Izskatot lietu, tiesai jāvadās no tiem normatīvajiem aktiem, kuri bijuši spēkā nozieguma izdarīšanas laikā

Lejupielādēt

14.02.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-43/2000 Ja lietas iztiesāšanā konstatēts Latvijas Kriminālkodeksa 36. pantā paredzēts atbildību mīkstinošs apstāklis - pieteikšanās par vainīgu - tiesai, nosakot sodu personai, kas izdarījusi noziegumu, šis apstāklis jāņem vērā.

Lejupielādēt

22.02.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2000 Attaisnojošais spriedums atzīstams par pamatotu, ja tajā izteiktie tiesas secinājumi par attaisnotā nevainību ir pietiekami motivēti, atbilst lietas faktiskajiem apstākļiem, aptver visus lietā izspriežamos jautājumus, pamatots uz tiesas sēdē pārbaudītajiem un novērtētajiem pierādījumiem, kas iegūti, pietiekami pilnīgi un objektīvi izmeklējot lietas apstākļus

Lejupielādēt

08.02.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2000 Tā kā Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 panta otrajā daļā paredzētais noziegums izdarīts līdz 1999. gada 1. aprīlim, nav nepieciešams to pārkvalificēt uz šī Kriminālkodeksa 213.1 panta pirmo daļu

Lejupielādēt

01.02.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-27/2000 Kasācijas sūdzība atstāta bez apmierinājuma, jo, kvalificējot tiesājamā nodarījumu, ir piemērots Latvijas Kriminālkodeksa pants, panta daļa un panta daļas punkti, kādus vajadzēja piemērot

Lejupielādēt

17.01.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-21/2000 Atbrīvodama notiesāto nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas, tiesa nelikumīgi piemērojusi papildsodu - policijas kontroli

Lejupielādēt

14.03.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2000 Ievērojot valstij nodarīto zaudējumu apmēru, Latvijas Kriminālkodeksa 148.1 panta pirmā daļa tiesājamā darbībām piemērota pareizi

Lejupielādēt

22.02.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-12/2000 Latvijas Kriminālkodeksa 127.panta dispozīcijas izpratnē tikai tad vainīgā rīcībā nav nozieguma sastāva, ja viņš nav apzinājies, ka apkaunojošie fakti, ko viņš paziņojis par cietušo, neatbilst patiesībai

Lejupielādēt

11.01.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-9/2000 Nosacīti notiesājot saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 42. panta nosacījumiem, mantas konfiskāciju nevar piemērot

Lejupielādēt

25.01.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2000 Piemērojot Latvijas kriminālkodeksa 42. pantu, ir jāievēro soda noteikšanas vispārīgie principi un saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 313. panta otrās daļas prasībām jāmotivē par vainīgu atzītās personas nosacīta notiesāšana, precīzi norādot apstākļus, kuru dēļ tiesa atzinusi par lietderīgu spriedumu neizpildīt

Lejupielādēt

25.01.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2000 Personu var atbrīvot no kriminālatbildības tikai tādā gadījumā, ja tā labprātīgi nodevusi bez attiecīgas atļaujas izgatavotu, iegādātu, glabātu vai nēsātu ieroci, munīciju, sprāgstošu vielu vai speciālo līdzekli, un ja tās darbībās nav cita nozieguma sastāva (Latvijas Kriminālkodeksa 218.panta ceturtā daļa, Krimināllikuma 235.pants)

Lejupielādēt

13.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-349/1999 Tiesas spriedums grozīts tādēļ, ka pirmās instances tiesa nepareizi piemērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 40.1 panta nosacījumus

Lejupielādēt

15.11.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-331/1999 Tiesājamam sods, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 41. pantu, mīkstināts, jo tiesu instances pie soda noteikšanas pietiekošā mērā nav ņēmušas vērā Latvijas Kriminālkodeksa 35. un 36. panta nosacījumus

Lejupielādēt

30.11.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-329/1999 Tiesājamā darbības pareizi kvalificētas pēc Latvijas Kriminālkodeksa 204. panta pirmās daļas, jo vardarbība pret cietušajām, kaut arī personiska rakstura naidīgu attiecību dēļ, ir notikusi publiskā vietā, traucējot ārstniecības iestādes darbu

Lejupielādēt

23.11.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-328/1999 Par soda noteikšanu, ievērojot Latvijas Kriminālkodeksa 38. panta trešās daļas nosacījumus

Lejupielādēt

05.11.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-317/1999 Spriedums grozīts, izslēdzot Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumu piemērošanu

Lejupielādēt

23.11.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-316/1999 Prokurora atteikšanās tiesas sēdē no debatēm tiesai bija jānovērtē kā atteikšanās no apsūdzības. Tiesai bija jārīkojas atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 243. panta prasībām

Lejupielādēt

12.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-302/1999 Pieņemot lēmumu par apsūdzētā nodošanu tiesai, tiesa (tiesnesis) neizlemj jautājumu par viņa vainu

Lejupielādēt

01.10.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-301/1999 Kvalificējot nodarījumus un nosakot sodus tikai pēc Latvijas Kriminālkodeksa Sevišķās daļas pantiem, nosakot sodu pēc kopības, jāpiemēro Kriminālkodeksa Vispārīgās daļas normas, nevis Krimināllikuma normas

Lejupielādēt

26.08.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-282/1999 Slepkavību, kas izdarīta strīdā par kopējo naudas līdzekļu izlietošanu, nevar kvalificēt kā izdarītu aiz mantkārības

Lejupielādēt

24.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-268/1999 Notiesājot personu pēc Krimināllikuma 262. panta, papildsodu var nepiemērot, ja konstatēti Krimināllikuma 49. pantā norādītie apstākļi

Lejupielādēt

17.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-267/1999 Saskaņā ar Krimināllikuma 262. panta sankciju, nosakot tiesājamam par šajā pantā paredzēto nodarījumu sodu, obligāti jāpiemēro arī papildsods

Lejupielādēt

17.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-267/1999 Saskaņā ar Krimināllikuma 262. panta sankciju, nosakot tiesājamam par šajā pantā paredzēto nodarījumu sodu, obligāti jāpiemēro arī papildsods

Lejupielādēt

26.08.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-261/1999 Spriedums grozīts, pārkvalificējot tiesājamo nodarījumu no Latvijas Kriminālkodeksa 146. panta otrās daļas uz Latvijas Kriminālkodeksa 146. panta pirmo daļu, jo tiesājamo nodarījumā trūkst nozieguma kvalificējošās pazīmes

Lejupielādēt

28.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-252/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 146. panta nosacījumiem apsūdzības formulējumam jābūt precīzam, konkrētam un saprotamam

Lejupielādēt

05.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-247/1999 Lietā pieņemtie tiesu instanču nolēmumi atcelti un lieta nosūtīta pirmstiesas izmeklēšanai, jo pirmstiesas izmeklēšanā notikuši būtiski kriminālprocesa likuma un krimināllikuma pārkāpumi, kas varēja ietekmēt likumīga, pamatota un taisnīga sprieduma taisīšanu

Lejupielādēt

14.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-241/1999 Krimināllikuma 296. panta dispozīcija paredz kriminālatbildību par tiesas sprieduma nepildīšanu, kurš atņem tiesības uz zināmu nodarbošanos

Lejupielādēt

18.06.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-214/1999 Krimināllikuma 231. pantā nav paredzēta nozieguma sastāva pazīme - tiesājama agrākā sodāmība par huligānismu

Lejupielādēt

10.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-206/1999 Vienus un tos pašus apstākļus nevar vienlaicīgi uzskatīt par atbildību mīkstinošiem vieglāka soda noteikšanā par likumā paredzēto, gan arī nosacītā soda piemērošanā

Lejupielādēt

15.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/1999 Prokurora uzraudzības protests apmierināts tādēļ, ka pirmās instances tiesa, nosakot sodu, nav piemērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumus

Lejupielādēt

29.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-199/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 34.1 pantu policijas kontrole var tikt piemērota tikai personai, kas notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu, nevis kurai sods noteikts nosacīti

Lejupielādēt

09.06.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-197/1999 Vainīgajam noteiktais sods mīkstināts sakarā ar nodarījuma pārkvalificēšanu uz labvēlīgāku krimināllikumu

Lejupielādēt

16.06.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-196/1999 Atbilstoši 1998. gada 4. novembra likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” 17. pantam, personas, kuras līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas pēc Latvijas Kriminālkodeksa

Lejupielādēt

14.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-188/1999 Apelācijas instances tiesas spriedums grozīts sakarā ar to, ka, nosakot sodu, atstāts bez ievērības tiesas izmeklēšanā konstatētais fakts, ka tiesājamais slimo ar smagu slimību -plaušu tuberkulozi destrukcijas fāzē

Lejupielādēt

15.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-179/1999 Izdarot izmeklēšanu vispārējā kārtībā, jānoskaidro visi fakti un apstākļi, kas ietilpst izmeklēšanas priekšmetā, jo lietā savāktie materiāli ir nepietiekami, lai to izskatītu tiesā, piemērojot saīsināto procesu

Lejupielādēt

10.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-177/1999 Apelācijas instances tiesas lēmums atstāts bez grozījumiem, jo, izskatot lietu kasācijas kārtībā, nav konstatēts, ka lēmums būtu pamatots uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma būtiskiem pārkāpumiem

Lejupielādēt

08.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-175/1999 Par soda noteikšanu, ievērojot Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumus

Lejupielādēt

01.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-165/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 34.1 pantu policijas kontrole var tikt piemērota tikai personai, kas notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu, nevis kurai sods noteikts nosacīti

Lejupielādēt

08.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-152/1999 Atrastas mantas realizēšana nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

25.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-150/1999 Latvijas Kriminālkodeksa 121. panta pirmās daļas izpratnē izvarošana ir pabeigts noziegums ar dzimumakta uzsākšanas brīdi

Lejupielādēt

25.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/1999 Piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 42. panta nosacījumus, tiesai vispusīgi, objektīvi un pilnīgi jāizmeklē lietas apstākļi, kas raksturo tiesājamā personību, un argumentēti jānorāda spriedumā, uz kādu lietas apstākļu un personību raksturojošo ziņu pamata izraudzīts nosacīts sods

Lejupielādēt

05.05.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-144/1999 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts un krimināllieta izbeigta, jo privātsūdzības lietā cietušais nav lūdzis notiesāto personu saukt pie kriminālatbildības

Lejupielādēt

18.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-142/1999 Par soda noteikšanu, ievērojot Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumus

Lejupielādēt

11.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-135/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 42. panta nosacījumiem (atbilstoši - Krimināllikuma 55.pants) tiesa var piemērot nosacītu notiesāšanu arī personai, kas izdarījusi smagu noziegumu

Lejupielādēt

27.04.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-126/1999 Kasācijas protests noraidīts, konstatējot, ka apelācijas instances tiesa, nosakot tiesājamā atbildības pakāpi inkriminētajā noziegumā un ievērojot viņa atbildību mīkstinošus lietas apstākļus, ir pamatoti piemērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 41. panta nosacījumus

Lejupielādēt

20.04.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-123/1999 Tiesa, konstatējot, ka notiesātais pēc iepriekšējā sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas izdarījis jaunu noziegumu, jaunajā spriedumā noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji pievieno soda daļu, kas vēl nav izciesta pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

31.03.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-120/1999 Papildsodu - policijas kontroli - var piemērot tikai tādai personai, kas notiesāta ar reālu brīvības atņemšanas sodu

Lejupielādēt

12.04.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-119/1999 Tiesājamā nodarījums no Latvijas Kriminālkodeksa 204. panta trešās daļas pārkvalificēts uz Latvijas Kriminālkodeksa 204. panta pirmo daļu, jo huligānisko darbību laikā izmantotais priekšmets nebija speciāli pielāgots vai speciāli sagatavots miesas bojājumu nodarīšanai

Lejupielādēt

06.04.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-114/1999 Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 panta nosacījumu piemērošana obligāti jāmotivē spriedumā

Lejupielādēt

13.04.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/1999 Tiesājamā nodarījums kvalificēts kā patvarības mēģinājums, jo viņš izdarījis tādas patvaļīgas darbības, apejot likumā noteikto kārtību, kuru tiesiskumu apstrīdējusi cita persona, bet iespējamie ievērojamie zaudējumi nav iestājušies no tiesājamā gribas neatkarīgu apstākļu dēļ

Lejupielādēt

23.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-85/1999 Latvijas Kriminālkodeksa 163. panta dispozīcijas izpratnē atbildība pēc šī panta iestājas, ja dienesta nolaidība nodarījusi būtisku kaitējumu, ar ko jāsaprot tāds kaitējums, kas ir ievērojams pēc sava rakstura vai apmēriem

Lejupielādēt

11.03.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-84/1999 Tiesājamā nodarījumu pēc Latvijas Kriminālkodeksa 204. panta trešās daļas var kvalificēt tikai tad, ja tas izdarīts, lietojot vai mēģinot lietot šaujamos ieročus, nažus, kastetes vai citādus aukstos ieročus, kā arī priekšmetus, kuri speciāli pielāgoti miesas bojājumu nodarīšanai

Lejupielādēt

24.02.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-64/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 6. panta nosacījumiem likumam, kas pastiprina sodu, nav atpakaļejoša spēka

Lejupielādēt

02.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/1999 Latvijas Kriminālkodeksa 99. panta sankcijā nāves sods paredzēts kā izņēmuma soda veids un likumdevējs neprasa tā piemērošanu visos gadījumos

Lejupielādēt

02.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/1999 Lai kvalificētu zādzību kā izdarītu lielos apmēros, jākonstatē, ka nolaupītās mantas kopējā vērtība nozieguma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par 50 valdības noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu

Lejupielādēt

16.02.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/1999 Par likuma atpakaļejošu spēku un meža nodošanu pastāvīgā lietošanā

Lejupielādēt

09.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-39/1999 Saskaņā ar likumu par kukuļņemšanas subjektu var būt tikai amatpersona, kas ļaunprātīgi izmantojusi savu dienesta stāvokli. Strādnieku, kas saņēmis naudu par savu profesionālo darba pienākumu izpildīšanu vai neizpildīšanu, nevar uzskatīt par kukuļņemšanas subjektu, kaut viņš ir bijis maiņas vecākais

Lejupielādēt

09.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/1999 Kriminālatbildība par uzņēmējdarbības informācijas noteikumu neievērošanu iestājas tikai tajā gadījumā, ja konstatēts cits šo noteikumu savlaicīgas neiesniegšanas fakts, kas noticis vēlāk, jau pēc administratīvā soda piemērošanas

Lejupielādēt

01.02.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-37/1999 Tiesājamā noziedzīgās darbības nepamatoti atzītas par sevišķi ļaunprātīgu huligānismu

Lejupielādēt

23.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/1999 Par darba pienākumu nolaidīgu pildīšanu uzskatāma tāda materiāli atbildīga darbinieka rīcība, kas izpaudusies pienākumu nepildīšanā atbilstoši materiālās atbildības līgumā izvirzītajām prasībām

Lejupielādēt

02.02.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/1999 Notiesājot personu nosacīti, spriedumā obligāti jānorāda nosacītas notiesāšanas motīvi

Lejupielādēt

26.01.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/1999 Tiesājamā nodarījums pareizi kvalificēts kā svešas mantas atklāta nolaupīšana, pielietojot vardarbību, nevis kā kriminālsodāms huligānisms

Lejupielādēt

09.02.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/1999 Galējās nepieciešamības tiesīguma nosacījums ir draudošo briesmu realitāte, to objektīva pastāvēšana. Šī norma nav attiecināma uz personu, kas notiesāta par tīšu smagu noziegumu izdarīšanu, par kuru noziedzīgā grupa savstarpēji spriedumā izklāstītos apstākļos iepriekš vienojusies

Lejupielādēt

09.02.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/1999 Galējās nepieciešamības tiesīguma nosacījums ir draudošo briesmu realitāte, to objektīva pastāvēšana. Šī norma nav attiecināma uz personu, kas notiesāta par tīšu smagu noziegumu izdarīšanu, par kuru noziedzīgā grupa savstarpēji spriedumā izklāstītos apstākļos iepriekš vienojusies

Lejupielādēt

12.01.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/1999 Amnestijas likums nav piemērojams, ja persona notiesāta par Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 pantā paredzēto noziegumu, un noziegums izdarīts dzēruma stāvoklī

Lejupielādēt

12.01.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/1999 Izskatot krimināllietu, tiesa pareizi novērtējusi pierādījumus un pamatojusi krimināllikuma piemērošanu

Lejupielādēt

22.12.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-412/1998 Ja Krimināllikums, kas stājas spēkā ar 1999.gada 1.aprīli, paredz vieglāku sodu nekā attiecīgais Latvijas Kriminālkodeksa pants, soda apmērs nosakāms Krimināllikuma panta ietvaros

Lejupielādēt

15.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-405/1998 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 pantu sprieduma izpildes atlikšanu var atcelt tikai tad, ja notiesātais nepilda uzliktos pienākumus vai pārkāpj sabiedrisko kārtību vai darba disciplīnu

Lejupielādēt

15.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-400/1998 Ja galīgais sods noteikts pēc spriedumu kopības un ar iepriekšējo spriedumu vainīgā persona notiesāta par smagu noziegumu, soda izciešanas uzsākšana nosakāma slēgtā cietumā

Lejupielādēt

29.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-398/1998 Par tiesājamā tiesībām atteikties no aizstāvja

Lejupielādēt

22.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-394/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 34.1 pantā paredzētais papildsods - policijas kontrole piemērojams tikai personām, kas notiesātas ar reālu brīvības atņemšanas sodu. Notiesājot nosacīti vai piemērojot sprieduma izpildīšanas atlikšanu, Latvijas KK 34.1 panta nosacījumi nav piemērojami

Lejupielādēt

21.12.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-392/1998 Sakarā ar to, ka tiesājamais rīkojies atbilstoši Latvijas kriminālkodeksa 218.panta ceturtās daļas nosacījumiem, tiesu nolēmumi daļā atcelti un krimināllieta pēc Latvijas kriminālkodeksa 218.panta pirmās daļas izbeigta

Lejupielādēt

08.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-374/1998 Par Latvijas Kriminālkodeksa 50. panta 11. daļas nosacījumu pārkāpumu

Lejupielādēt

11.11.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-367/1998 Tiesa, atsaukdamās uz atbildību mīkstinošiem apstākļiem, sodu mīkstinājusi nevis pēc būtības, bet gan formāli

Lejupielādēt

23.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-348/1998 Lai kvalificētu slepkavību kā izdarītu daudzu personu dzīvībai bīstamā veidā Latvijas Kriminālkodeksa 99.panta 6.punkta izpratnē, jākonstatē, ka vainīgais apzinājies, ka lieto tādu konkrētā cilvēka nonāvēšanas paņēmienu un izdarījis to tādos apstākļos, kas bīstams vairāku cilvēku dzīvībai

Lejupielādēt

27.10.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-344/1998 Materiāli par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu izskatāmi, ievērojot 1993. gada 1. jūnija likuma „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem” prasības

Lejupielādēt

27.10.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-342/1998 Kriminālatbildības noilguma tecējums skaitāms no nozieguma izdarīšanas dienas līdz dienai, kad ierosināta krimināllieta

Lejupielādēt

15.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-339/1998 Apelācijas instances tiesas spriedums grozīts daļā par tiesājamam noteikto sodu, jo, nosakot naudas sodu, apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā minimālās mēnešalgas apmēru noziegumu izdarīšanas laikā

Lejupielādēt

19.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-337/1998 Ja notiesātais pēc sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas pēc iepriekšējā sprieduma izdarījis jaunu noziegumu, tiesa jaunajā spriedumā noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji pievieno soda daļu, kas vēl nav izciesta pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

16.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-336/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 37.pantā uzskaitīto atbildību pastiprinošo apstākļu paplašināšana nav pieļaujama

Lejupielādēt

20.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-335/1998 Ja tiešais nozieguma izpildītājs izdarījis nozieguma mēģinājumu, nozieguma organizētāja darbības nevar tikt kvalificētas kā pabeigts noziegums

Lejupielādēt

12.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-331/1998 Likumam, kas atzīst nodarījumu par nesodāmu vai mīkstina sodu, ir atpakaļejošs spēks, proti, tas attiecas arī uz nodarījumiem, kas izdarīti pirms tā izdošanas

Lejupielādēt

13.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-330/1998 Tiesu nolēmumi grozīti un tiesājamam noteikts mīkstāks sods, jo viņa nodarījums nepamatoti kvalificēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta piektās daļas

Lejupielādēt

20.10.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-326/1998 Lai iestātos kriminālatbildība pēc Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 panta otrās daļas, nav nepieciešami divi gadījumi, kad vainīgā persona vada autotransportu alkoholisko dzērienu iespaidā

Lejupielādēt

29.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/1998 Par nepamatotu Amnestijas likuma piemērošanu

Lejupielādēt

22.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/1998 Ja zādzība izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un lomu sadalīšanas galamērķa sasniegšanai, katrs grupas dalībnieks neatkarīgi no viņa lomas noziegumā jāuzskata par zādzības līdzizpildītāju

Lejupielādēt

28.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-301/1998 Motivējot krimināllikuma panta sankcijā noteiktā minimālā brīvības atņemšanas soda noteikšanu, tiesām jāvadās no tās krimināllikuma konkrētā panta redakcijas, kura bija spēkā nozieguma izdarīšanas laikā

Lejupielādēt

31.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-299/1998 Ar „iekļūšanu” jāsaprot prettiesiska slepena vai atklāta iekļūšana telpā vai citā glabātavā, lai izdarītu zādzību vai laupīšanu

Lejupielādēt

15.10.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/1998 Par apelācijas instances sprieduma likumību un pamatotību

Lejupielādēt

01.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-290/1998 Piemērotais krimināllikums neatbilst spriedumā konstatētajam par pierādītu atzītās noziedzīgās darbības aprakstam

Lejupielādēt

18.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-281/1998 Notiesājoša sprieduma rezolutīvajā daļā precīzi jānorāda ne tikai noteiktais pamatsods, bet arī papildsods

Lejupielādēt

01.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-274/1998 Prokurora uzraudzības protests apmierināts un pirmās instances tiesas spriedums atcelts tādēļ, ka saskaņā ar Latvijas Republikas 1997. gada 20. novembra Amnestijas likuma 2. pantu amnestija piemērojama personām, kuru nodarījumi nav smagi. Atbilstoši Latvijas Kriminālkodeksa 7.1 pantam Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta 4. daļā paredzētais noziegums atzīstams par smagu

Lejupielādēt

22.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-263/1998 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 36. pantu par atbildību mīkstinošo apstākli ir atzīstams tas, ja noziegumu izdarījis nepilngadīgais

Lejupielādēt

11.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-254/1998 Amnestijas likuma nosacījumi par soda samazināšanu attiecināmi uz reālu brīvības atņemšanas sodu

Lejupielādēt

30.06.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-251/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 37.pantā ietvertais atbildību pastiprinošo apstākļu uzskaitījums ir izsmeļošs, un kāda cita apstākļa atzīšana par tādu, kas pastiprina vainīgā atbildību, ir nelikumīga

Lejupielādēt

30.06.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-250/1998 Spriedums grozīts, jo tiesājamam izraudzītais sods nav uzskatāms par atbilstošu Latvijas Kriminālkodeksa 35. panta nosacījumiem

Lejupielādēt

25.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-241/1998 Uzticētās mantas piesavināšanās gadījumos persona, kuras pārziņā atrodas konkrēta manta (nauda), to mantkārīgā nolūkā, neatlīdzinot tās vērtību, prettiesiski izlieto ne tikai savā labā, bet arī citos nolūkos

Lejupielādēt

25.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/1998 Prokurora uzraudzības protests apmierināts un tiesu nolēmumi atcelti sakarā ar nepareizu 1997. gada 20. novembra Amnestijas likuma 1. panta 1. punkta nosacījumu

Lejupielādēt

27.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-229/1998 Par tiesājamo atbildības pakāpes noteikšanu, izslēdzot no sprieduma viņu atbildību pastiprinošo apstākli

Lejupielādēt

25.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-225/1998 Par citas personas prettiesiskas nonāvēšanas kvalifikāciju

Lejupielādēt

15.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-222/1998 Ievērojot to, ka Latvijas Kriminālkodeksa 146. pantā paredzētā nozieguma sastāvs ir konstruēts tādā veidā, ka tā dispozīcijā nav ietverta obligāta prasība pēc nozieguma motīva vai mērķa (šo noziegumu var izdarīt aiz dažādiem motīviem), tad tas apstāklis, ka tiesājamo par pierādītu atzītu darbību aprakstā nav norādīts noziegumu motīvs, neietekmē tā kvalifikāciju. Tiesājamā darbībām ir piemērota tāda Latvijas Kriminālkodeksa panta daļa, kādu vajadzēja piemērot, kvalificējot noziegumu, kā arī pareizi piemēroti Latvijas Kriminālkodeksa Vispārīgās daļas 35. panta nosacījumi (noteikts piemērotā krimināllikuma sankcijā paredzētais minimālais sods)

Lejupielādēt

11.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-221/1998 1997. gada 5. decembra Amnestijas likums nav piemērojams personām, kas notiesātas ar sodu, kurš nav saistīts ar brīvības atņemšanu

Lejupielādēt

11.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-220/1998 1997. gada 5. decembra Amnestijas likums nav piemērojams personām, kas notiesātas ar sodu, kurš nav saistīts ar brīvības atņemšanu

Lejupielādēt

11.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-219/1998 1997. gada 5. decembra Amnestijas likums nav piemērojams personām, kas notiesātas ar sodu, kurš nav saistīts ar brīvības atņemšanu

Lejupielādēt

11.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-218/1998 1997. gada 5. decembra Amnestijas likums nav piemērojams personām, kas notiesātas ar sodu, kurš nav saistīts ar brīvības atņemšanu

Lejupielādēt

04.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-208/1998 Prokurora uzraudzības protests apmierināts, jo tiesas instances, pareizi konstatēdamas lietas faktiskos apstākļus, nepareizi kvalificējušas tiesājamo nodarījumus daļā par cietušā noslepkavošanu. Tīšu slepkavību iespējams izdarīt ne tikai ar tiešu, bet arī ar netiešu nodomu

Lejupielādēt

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/1998 Svešas mantas zādzība, kas saistīta ar citas svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja šai darbībai ir krimināli sodāma nodarījuma pazīmes, jākvalificē pēc noziegumu kopības kā svešas mantas zādzība un kā mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana

Lejupielādēt

09.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-205/1998 Saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 45. pantu kriminālatbildības noilguma tecējums skaitāms no nozieguma izdarīšanas dienas līdz dienai, kad pieņemts lēmums par krimināllietas ierosināšanu

Lejupielādēt

11.08.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-196/1998 Tiesājamās nodarījums pareizi kvalificēts kā nelikumīga meža ciršana lielos apmēros pēc Latvijas Kriminālkodeksa 161. panta 2. daļas (krimināllikuma redakcijā līdz 1996.gada 6.jūnijam)

Lejupielādēt

19.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-177/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 144. pantā paredzētais noziegums ir pabeigts ar mantas paturēšanas brīdi.

Lejupielādēt

09.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-168/1998 Kasācijas instances tiesa apelācijas instances tiesas spriedumu atstājusi bez grozījumiem, jo otrās instances tiesa tiesājamo nodarījumu pamatoti pārkvalificējusi no Latvijas Kriminālkodeksa 143. panta 2. daļas uz 195. pantu

Lejupielādēt

05.05.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-167/1998 Piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 pantu, tiesai ir jākonstatē apstākļi, kas nepieļauj vainīgās personas atrašanos Latvijā, un spriedumā šī panta piemērošana jāmotivē

Lejupielādēt

29.04.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-162/1998 Noteiktajam soda apmēram jāatbilst soda noteikšanas vispārīgiem principiem

Lejupielādēt

28.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-154/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 42. panta noteikumi viennozīmīgi nosaka, ka tiesājamam, kurš noteiktā pārbaudes laika izdara jaunu noziegumu, atkārtoti nosacīts sods nav piemērojams, bet sods par izdarīto nosakāms pēc spriedumu kopības, kā paredzēts Latvijas Kriminālkodeksa 39. pantā

Lejupielādēt

28.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-143/1998 Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdarījis jaunu noziegumu un par šo noziegumu piespriests ar brīvības atņemšanu nesaistīts sods, tad galīgais sods pēc spriedumu kopības nosakāms atbilstoši Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta un 40. panta 2. un 3. daļas prasībām

Lejupielādēt

02.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-135/1998 Ja ar pašvaldības lēmumu mežs nodots personas lietošanā, tad Latvijas Kriminālkodeksa 161. panta 1. daļas dispozīcijas izpratnē to nevar uzskatīt par svešu mežu

Lejupielādēt

21.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-134/1998 Personas nodarījums kvalificējams pēc Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 panta 2. daļas, ja tai ir nenoņemta vai nedzēsta sodāmība par noziegumu, kas paredzēts Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 pantā, un tā kaut vai vienreiz vadījusi transporta līdzekli dzērumā

Lejupielādēt

24.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-124/1998 Procesuālie dokumenti, kas nav noformēti atbilstoši kriminālprocesa likuma normu prasībām un starp Latvijas Republiku un Polijas Republiku noslēgtā līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām krimināllietās prasībām, nevar būt par pamatu apsūdzības raksta sastādīšanai; Lai pareizi piemērotu krimināllikumu, būtiski svarīga ir jautājuma noskaidrošana par cietušajiem nodarīto miesas bojājumu smagumu

Lejupielādēt

14.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-123/1998 Ja par apsūdzēto lietā ir vairāki spriedumi, par ko nav bijis zināms tiesai, kura taisījusi pēdējo spriedumu, šai tiesai saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 38. panta 3. daļas nosacījumiem jāpieņem lēmums par galīgā soda noteikšanu apsūdzētajam Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 372.-374. panta kārtībā

Lejupielādēt

24.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/1998 Amnestijas likuma 1. pants attiecas uz nepilngadīgām personām, notiesātām ar reālu brīvības atņemšanas sodu

Lejupielādēt

21.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-118/1998 Spriedums atcelts tādēļ, ka apelācijas instances tiesa nav ievērojusi Latvijas Kriminālkodeksa 35. panta nosacījumus par soda noteikšanas vispārīgajiem principiem

Lejupielādēt

12.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/1998 Likumam, kas atzīst nodarījumu par nesodāmu, ir atpakaļejošs spēks

Lejupielādēt

24.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-115/1998 Nosakot sodu pēc vairākiem spriedumiem, tiesām jānoskaidro pēc iepriekšējā sprieduma neizciestā soda daļas veids un apmērs

Lejupielādēt

07.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-108/1998 Ja notiesātais pēc sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas izdarījis jaunu noziegumu, jaunajā spriedumā noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji pievieno soda daļu, kas nav izciesta pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

07.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-105/1998 Par personas saukšanu pie kriminālatbildības par dienesta pilnvaru pārsniegšanu

Lejupielādēt

17.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/1998 Par zādzības kvalificēšanu pēc atkārtotības pazīmes

Lejupielādēt

04.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-95/1998 Jautājumu par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas tiesnesis nav tiesīgs izlemt vienpersoniski, jo lieta nav iztiesāta saīsinātā procesa kārtībā

Lejupielādēt

17.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/1998 Ja noziegums izdarīts neizciestā soda daļas laikā, tad, nosakot sodu pēc spriedumu kopības, piemērojami Latvijas Kriminālkodeksa 39. panta nosacījumi

Lejupielādēt

10.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/1998 Spriedums, ar kuru vainīgai personai piespriests nāves sods par slepkavību, izdarītu pastiprinošos apstākļos, atstāts bez grozījuma

Lejupielādēt

10.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-86/1998 Spriedums, ar kuru vainīgai personai piespriests nāves sods par slepkavību, izdarītu pastiprinošos apstākļos, atstāts bez grozījuma

Lejupielādēt

24.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-69/1998 Ļaunprātīga nepakļaušanās cietuma darbinieku likumīgām prasībām, kas saistīta ar naža pielietošanu un tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu, kvalificējama nevis kā huligānisms, kas saistīts ar naža pielietošanu, bet gan kā ļaunprātīga nepakļaušanās brīvības atņemšanas vietas administrācijas prasībām

Lejupielādēt

19.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 141. panta dispozīcijas izpratnē uzbrucējs vēlas iegūt mantu, kas atrodas īpašnieka vai citas personas valdījumā, nevis lai atdotu savā valdījumā esošo mantu

Lejupielādēt

19.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-48/1998 Vainīgo darbībām piemērots tāds Latvijas Kriminālkodeksa pants, kādu vajadzēja piemērot, tās juridiski novērtējot

Lejupielādēt

10.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-45/1998 Atbildība par svešas mantas atkārtotām zādzībām iestājas neatkarīgi no tā, vai vainīgais katrā no šīm zādzībām bijis izpildītājs vai līdzdalībnieks. Nevajag atsevišķi kvalificēt noziegumus, kuros persona bijusi līdzdalībniece, ja šie noziegumi attiecas uz vienu un to pašu mantas apdraudējuma veidu

Lejupielādēt

28.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-38/1998 Piespriežot tiesājamam vairākus papildsodus, tie jānosaka tā, lai nerastos šaubas, izpildot spriedumu

Lejupielādēt

26.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-29/1998 No sprieduma izslēgts papildsods, jo tas nav piemērots, nosakot galīgo sodu pēc noziegumu kopības

Lejupielādēt

14.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-23/1998 Izdarīdams vairākus sitienus nepilngadīgajam, tiesājamais apzinājies savas darbības bīstamo raksturu, paredzējis un apzināti pieļāvis sabiedriski bīstamo seku - smagu miesas bojājumu - iestāšanos

Lejupielādēt

07.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-5/1998 Apzināti nepatiesu ziņu iesniegšana vēlēšanu komisijai, aizpildot Latvijas Republikas Saeimas deputāta kandidāta deklarāciju, satur Latvijas Kriminālkodeksa 186.2 panta otrajā daļā paredzēto nozieguma sastāvu

Lejupielādēt

13.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/1998 Lai huligānismu kvalificētu pēc Latvijas Kriminālkodeksa 204. panta 3. daļas, tiesai jākonstatē, ka huligānisms izdarīts, lietojot vai mēģinot lietot panta dispozīcijā uzskaitītos priekšmetus, tai skaitā nazi

Lejupielādēt

24.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-379/1997 Par pienākumu uzlikšanu tiesājamam noteiktajā laikā novērst nodarīto kaitējumu Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 panta izpratnē

Lejupielādēt

23.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-361/1997 Tiesājamā nodarījums pareizi kvalificēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta 5. daļas

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-351/1997 Automašīnas salona paneļa kastīte nav uzskatāma par „citu glabātavu” Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta 4. daļas izpratnē

Lejupielādēt

24.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-345/1997 Par soda atbilstību Latvijas Kriminālkodeksa 35. panta prasībām

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-343/1997 Galīgais sods pēc noziegumu kopības, ja par notiesāto ir citi neizpildīti spriedumi un par pēdējo spriedumu galīgais sods pēc noziegumu kopības nav noteikts, nosakāms saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksu 372. pantu

Lejupielādēt

11.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-340/1997 Tiesājamam sods samazināts, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 41. panta nosacījumus, ievērojot nozagto pārtikas preču nelielo vērtību

Lejupielādēt

16.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-337/1997 Spriedumā izteiktiem secinājumiem par nodarījuma juridisko kvalifikāciju jābūt pārliecinošiem

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-329/1997 Galīgo sodu pēc diviem spriedumiem, ja noteikts viens soda veids - brīvības atņemšana - un viens no tiem ir noteikts nosacīti, var noteikt reālas brīvības atņemšanas veidā

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-328/1997 Nozagtās tirgū pirktas mantas vērtība nosakāma, novērtējot cietušā liecības kopumā ar citiem pierādījumiem lietā

Lejupielādēt

02.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-319/1997 Nosakot nepilngadīgajiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekli, jāievēro 1993. gada 1. jūnija likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem”

Lejupielādēt

16.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-315/1997 Par tiesājamās personas vainas formu lietā par slepkavību izteikti divi pretēji viedokļi

Lejupielādēt

31.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-313/1997 Sakarā ar apsūdzības apjoma grozīšanu, kas tiesājamā atbildību padara vieglāku, saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 42. pantu tiesas nosacīti noteiktais pārbaudes laiks samazināts

Lejupielādēt

22.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-308/1997 Par slepkavības izpildītājiem atzīstamas tikai tās personas, kuras rīkojušās kopīgi un ar vienotu nodomu

Lejupielādēt

22.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-308/1997 Par slepkavības izpildītājiem atzīstamas tikai tās personas, kuras rīkojušās kopīgi un ar vienotu nodomu

Lejupielādēt

03.10.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/1997 Spriedums grozīts, jo tiesu instances, nosakot sodu, nepareizi piemērojušas Latvijas kriminālkodeksa 39. panta nosacījumus

Lejupielādēt

07.10.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-281/1997 Vainīgajam transporta kustības drošības noteikumu pārkāpšanā nav jāatlīdzina cietušajam morāls kaitējums

Lejupielādēt

17.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-274/1997 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts daļā un lieta pēc Latvijas Kriminālkodeksa 146. panta 2. daļas izbeigta nozieguma sastāva trūkuma dēļ

Lejupielādēt

26.09.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-251/1997 Spriedumā norādāms par pierādītu atzītās noziedzīgās darbības apraksts

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-239/1997 Izciestajā sodā ieskaitāms iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks izskatāmajā lietā

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-239/1997 Izciestajā sodā ieskaitāms iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks izskatāmajā lietā

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/1997 Būtiski samazinot apsūdzības apjomu, tiesājamajiem noteiktais sods mīkstināms

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/1997 Būtiski samazinot apsūdzības apjomu, tiesājamajiem noteiktais sods mīkstināms

Lejupielādēt

11.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-215/1997 Bargāka soda noteikšana tiesājamajam pieļaujama tikai gadījumos, kad šī iemesla dēļ iesniegts prokurora protests vai cietušā sūdzība. Noliegums pastiprināt sodu, izskatot lietu pēc tiesājamo sūdzībām, attiecas gan uz apelācijas, gan uz kasācijas tiesvedību.

Lejupielādēt

09.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-196/1997 Atcelts apelācijas instances tiesas lēmums par tiesājamā kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas, un lieta izskatīta tiesas rīcības sēdē, grozot tiesas nolēmumus

Lejupielādēt

26.06.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-189/1997 Ceļot apsūdzību par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, ir jākonstatē, ka vainīgajam bija nodoms nodarīt cietušajam smagus miesas bojājumus, tas ir, viņš paredzēja savas darbības sekas un vēlējās vai apzināti pieļāva to iestāšanos

Lejupielādēt

02.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-183/1997 Nosacīti notiesājot, kā papildsodu nevar piemērot mantas konfiskāciju

Lejupielādēt

29.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-180/1997 Tiesas spriedums pamatojams vienīgi uz tiem pierādījumiem, kas izskatīti tiesas sēdē. Likumam, kas mīkstina sodu, ir atpakaļejošs spēks

Lejupielādēt

10.06.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-177/1997 Mantas apzināta piesavināšanās mantkārīgā nolūkā, ja to ir izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta noteiktam mērķim, ir Latvijas Kriminālkodeksa 144. pantā paredzētais noziegums

Lejupielādēt

27.05.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-166/1997 Aktīvas darbības, kas rupji pārkāpj sabiedrisko kārtību un izpaužas acīm redzamā necienībā pret sabiedrību, ir kriminālsodāms huligānisms

Lejupielādēt

12.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-164/1997 Tiesājamā nodarījums pareizi kvalificēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 98.panta

Lejupielādēt

20.05.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-161/1997 Tiesājamā nodarījums pareizi kvalificēts pēc Latvijas Kriminālkodeksa 98. panta

Lejupielādēt

06.05.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-134/1997 Izlemjot jautājumu par to, vai vainīgās personas nodarījumā ir slepkavība vai tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšana, tiesai jāņem vērā šīs personas nodoma saturs un ievirze

Lejupielādēt

25.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-116/1997 Spriedums grozīts Krimināllietu departamenta rīcības sēdē sakarā ar nepareizu krimināllikuma piemērošanu. Pēc Latvijas Kriminālkodeksa 99. panta 6. punkta jēgas par slepkavību, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību, uzskatāma tāda otras personas noslepkavošana, kad pirms dzīvības atņemšanas vai slepkavības procesā cietušais ticis spīdzināts, mocīts vai notikusi ņirgāšanās par upuri, kā arī, ja slepkavība izdarīta ar tādu paņēmienu, kurš, vainīgajam to apzinoties, bijis saistīts ar sevišķu ciešanu sagādāšanu, tai skaitā ar liela daudzuma miesas bojājumu nodarīšanu. Ja liels daudzums miesas bojājumu nodarīts tieši slepkavības procesā un īsā laika periodā, bez vainīgā nodoma cietušajam nodarīt sevišķas ciešanas, tad slepkavību nevar kvalificēt pēc Latvijas Kriminālkodeksa 99. panta 6. punkta.

Lejupielādēt

27.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-111/1997 Nodarījums pareizi kvalificēts kā zādzības mēģinājums ar iekļūšanu telpā

Lejupielādēt

22.04.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-103/1997 Lūgums kasācijas sūdzībā atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu jāpamato ar norādi uz apstākļiem, kas noskaidrojami, no jauna iztiesājot lietu

Lejupielādēt

10.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-92/1997 Tiesājamam sods samazināts līdz viņa nodarījumam piemērotā krimināllikuma sankcijā paredzētajam minimālajam sodam, ievērojot viņa slikto veselības stāvokli pēc sarežģītas plaušu operācijas

Lejupielādēt

25.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/1997 Nodoma atklāšana izdarīt noziegumu nav nozieguma izdarīšanas stadija, un par to personu saukt pie kriminālatbildības nav likumīga pamata

Lejupielādēt

25.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/1997 Notiesājošs spriedums apsūdzībā pēc Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta 2. daļas grozīts krimināllikuma kļūdainas piemērošanas dēļ

Lejupielādēt

25.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/1997 Auksto ieroču iegādāšanās par nelikumīgu Latvijas Kriminālkodeksa izpratnē jāuzskata arī tad, ja šādi ieroči saņemti dāvinājuma ceļā

Lejupielādēt

24.02.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-50/1997 Spriedumi grozīti, jo tiesājamam nepareizi noteikts pamatsods. Izslēgta papildsoda piemērošana

Lejupielādēt

10.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/1998 Ja konkrētā krimināllikuma panta sankcijā papildsods nav paredzēts, tad, piemērojot papildsodu, spriedumā jāatsaucas uz krimināllikuma Vispārīgās daļas attiecīgu pantu (Latvijas Kriminālkodeksa 27. pants, Krimināllikuma 44. pants)

Lejupielādēt

18.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/1997 Kasācijas sūdzībā izteiktā prasība par sprieduma atcelšanu jāpamato ar norādi uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma normu pārkāpumu

Lejupielādēt

18.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-36/1997 Tiesājamā darbības pareizi kvalificētas pēc Latvijas Kriminālkodeksa 161. panta 2. daļas

Lejupielādēt

20.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/1998 Amnestijas likums nav piemērojams, ja persona notiesāta par Latvijas Kriminālkodeksa 213.1 pantā paredzēto noziegumu, kā arī tad, ja brīvības atņemšanas sods noteikts saskaņā ar Latvijas Kriminālkodeksa 42. panta 8. daļas nosacījumiem

Lejupielādēt

14.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-13/1997 Tiesājamā darbības nolūkā nolaupīt naudu no veikala kases, saistītas ar vardarbību, kas nav bīstama cietušā dzīvībai un veselībai, vai ar šādas vardarbības piedraudējumu, tiesājamam nerealizējot noziedzīgo nodomu līdz galam no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, pareizi kvalificētas pēc Latvijas Kriminālkodeksa 15. panta 2. daļas un 139. panta 3. daļas

Lejupielādēt

03.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-11/1997 Apelācijas instances tiesa, taisot jaunu spriedumu un mīkstinot tiesājamiem noteikto sodu, ir pareizi ņēmusi vērā to, ka viņi abi, gan būdami agrāk sodīti un atkal izdarījuši smagu noziegumu, savu vainu ir vaļsirdīgi atzinuši, izdarīto nožēlojuši un ar šādu savu attieksmi palīdzējuši noskaidrot patiesību lietā

Lejupielādēt

21.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/1997 Latvijas kriminālkodeksa 41.panta nosacījumi attiecas uz sodu un soda veidu, nevis soda izciešanas režīmu

Lejupielādēt

21.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/1997 Latvijas kriminālkodeksa 41.panta nosacījumi attiecas uz sodu un soda veidu, nevis soda izciešanas režīmu

Lejupielādēt

17.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/1997 Krimināllikums kļūdaini piemērots darbībām, kurās nav nozieguma sastāva

Lejupielādēt

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1996 Par notiesātā labā iesniegtas kasācijas sūdzības apmierināšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-299/1996 Par tīšas slepkavības ar sevišķu cietsirdību kvalifikāciju

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/1996 Par kriminālatbildības noilgumu

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-290/1996 Par mīkstāka soda noteikšanu sakarā ar kvalifikācijas maiņu

Lejupielādēt

26.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-284/1996 Par galīgā soda nenoteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

15.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-283/1996 Par kriminālatbildību sakarā ar transporta līdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī

Lejupielādēt

19.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-277/1996 Par krimināllietas nepamatotu nosūtīšanu papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-244/1996 Par krimināllikuma un kriminālprocesa likuma pārkāpumu

Lejupielādēt

17.09.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-228/1996 Par tiesājamā attaisnošanu

Lejupielādēt

27.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/1996 Par pabeigtu zādzību un zādzības mēģinājumu ar iekļūšanu telpā vai citā glabātavā

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-205/1996 Par terminu „telpa” un „cita glabātava” saturu Latvijas Kriminālkodeksa 139.panta izpratnē

Lejupielādēt

20.08.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-174/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 181.3 panta otrajā daļā paredzētā nozieguma kvalifikāciju

Lejupielādēt

09.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-164/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-136/1996 Par soda un papildsoda noteikšanu

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-128/1996 Par nozieguma sastāva – viltotas naudas izplatīšanas un krāpšanas – atšķirībām

Lejupielādēt

28.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/1996 Par tiesvedības izbeigšanas nepieļaujamību krimināllietās par genocīdu

Lejupielādēt

21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-117/1996 Par soda mīkstināšanu, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 panta nosacījumus

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 42.panta piemērošanu

Lejupielādēt

07.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-107/1996 Par soda noteikšanu apelācijas instances tiesā, ja lietu izskata sakarā ar tiesājamā apelācijas sūdzību

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-106/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 39.panta piemērošanu

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/1996 Par laupīšanas kvalifikāciju, ja vainīgā darbības neuzmanības dēļ bijušas par iemeslu cietušā nāvei

Lejupielādēt

07.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-101/1996 Par likuma atpakaļejošo spēku

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/1996 Par nepareizi konstatētu nozieguma sastāvu

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 47.panta piemērošanu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-87/1996 Par pirmstermiņa atbrīvošanu no papildsoda

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-82/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

02.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-79/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

04.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-75/1996 Par nozieguma pārkvalificēšanu kasācijas tiesas sēdē

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 24.2 panta izslēgšanu no apelācijas instances tiesas sprieduma

Lejupielādēt

23.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-61/1996 Par galīgā soda noteikšanu pēc sprieduma kopības

Lejupielādēt

14.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

15.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/1996 Par sprieduma izpildes atlikšanu

Lejupielādēt

15.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-42/1996 Par lietas nosūtīšanu papildizmeklēšanai sakarā ar nozieguma nepareizu kvalifikāciju

Lejupielādēt

06.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2k-40/1996 Par Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta piemērošanu

Lejupielādēt

22.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-4/1996 Par soda izpildes režīma noteikšanu

Lejupielādēt

15.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-3/1996 Par noziegumu kvalifikāciju, ja ļaunprātīgu huligānisku darbību rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi

Lejupielādēt

08.01.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-2/1996 Par nepareizu nozieguma kvalifikāciju

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-45/1995 Par nozieguma kvalificējošās pazīmes izslēgšanu un soda samazināšanu

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-42/1995 Par soda samazināšanu pēc spriedumu kopības

Lejupielādēt

11.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-41/1995 Par izdarītās zādzības nepareizu kvalifikāciju

Lejupielādēt

06.11.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. 2k-37/1995 Noteiktais sods neatbilst izdarītā nozieguma smagumam un vainas pakāpei

Lejupielādēt