• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Septītā nodaļa. Protokoli un citi fiksēšanas līdzekļi

19.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-404/2005  Nepilnības apelācijas instances tiesas sēdes protokolā

Lejupielādēt

20.09.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-278/2000 Atteikšanās izlemt jautājumu par piezīmēm pie tiesas sēdes protokola atzīta par būtisku kriminālprocesa likuma pārkāpumu, tādēļ tiesājamā blakussūdzība apmierināta un apelācijas instances tiesas lēmumi atcelti

Lejupielādēt

15.04.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-104/1999 Par tiesājamā iepazīstināšanu ar tiesas sēdes protokolu Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 88. panta pirmās daļas kārtībā lietā jāizdara attiecīga atzīme

Lejupielādēt

14.04.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-149/1998 Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 88.panta nosacījumi neparedz tiesas sēdes protokola noraksta izsniegšanu tiesājamam

Lejupielādēt

15.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-305/1997 Tiesājamā norāde kasācijas sūdzībā uz apelācijas instances tiesas sēdes protokola nepilnīgumu atstāta bez ievērības, jo pēc iepazīšanās ar šo protokolu Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 88.panta kārtībā nav iesniegtas piezīmes par tā nepilnīgumu vai nepareizumu

Lejupielādēt

04.11.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-273/1997 Izskatot apelācijas tiesas spriedumu kasācijas kārtībā, atstāta bez ievērības tiesājamā norāde kasācijas sūdzībā, ka pirmās instances tiesa, pārkāpdama Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 88. pantu, neesot izskatījusi viņa iesniegtās piezīmes par tiesas sēdes protokola nepareizumu un nepilnīgumu, jo apelācijas tiesā, izskatot lietu no jauna faktisku un juridisku apstākļu dēļ, tiesājamais nav norādījis uz šādu apstākli

Lejupielādēt

30.09.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/1997 Ja tiesas sēdes priekšsēdētājs piekritis piezīmēm par tiesas sēdes protokolu ar rezolūciju „pievienot protokolam” bez īpaša to pareizuma apliecinājuma, tad šāda satura rezolūcija nav uzskatāma par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 88. panta būtisku pārkāpumu, jo piezīmes tādējādi kļuvušas par protokola sastāvdaļu

Lejupielādēt