• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit sestā nodaļa. Sprieduma izskatīšana apelācijas kārtībā

25.01.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-25/2005 Soda izciešanas režīmu drīkst pastiprināt bez prokurora protesta, jo to nereglamentē Krimināllikums

Lejupielādēt

07.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-483/2004 Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts, jo tiesa nav pārbaudījusi un izvērtējusi visus sūdzībā minētos motīvus

Lejupielādēt

15.12.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-377/2000 Tiesājamā apelācijas sūdzību var atstāt bez izskatīšanas un apelācijas tiesvedību krimināllietā izbeigt tikai tad, ja tiesājamais uz tiesas sēdi neierodas bez attaisnojošiem iemesliem

Lejupielādēt

12.12.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-341/2000 Par apelācijas instances tiesas sprieduma likumību un pamatotību

Lejupielādēt

07.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-305/2000 Ja valsts apsūdzētājs atsakās no apsūdzības, amatā augstāks prokurors valsts apsūdzību var atjaunot vai paziņot, ka tas netiks darīts, arī pirms 72 stundu termiņa beigām. Cietušā sūdzību par nepamatotu attaisnošanu apelācijas instances tiesa var apmierināt tikai tad, ja prokurors šo sūdzību uztur

Lejupielādēt

19.09.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-269/2000 Apelācijas instances tiesas lēmums atstāts negrozīts, jo tiesa rīkojusies atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 442. panta prasībām par liecinieku un cietušo aicināšanas kārtību uz tiesas sēdi

Lejupielādēt

04.09.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-226/2000 Ja civilprasītājs nav iesniedzis apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru viņa civilprasība atstāta bez izskatīšanas, apelācijas instances tiesa atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 446. panta nosacījumiem nedrīkst izlemt civilprasību pēc būtības, tā pārkāpjot lietas izskatīšanas robežas

Lejupielādēt

23.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-139/2000 Tiesājamā un viņa aizstāvja kasācijas sūdzības nepamatoti motivētas ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 52. panta otrās daļas un 442. panta otrās daļas pārkāpumu

Lejupielādēt

18.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-90/2000 Apelācijas instances tiesas lēmums atcelts tādēļ, ka tiesa nav pilnā apjomā izskatījusi apelācijas sūdzību, bet faktu, ka tiesājamais apelācijas instances tiesas sēdē atzinis savu vainu, kļūdaini atzinusi par apelācijas sūdzības atsaukšanu

Lejupielādēt

09.03.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-69/2000 Iztiesājot lietu, kurā nepilngadīgais tiesājamais ir invalīds, jāņem vērā, ka atbilstoši Latvijas Republikas 1998. gada 19. jūnija

Lejupielādēt

08.02.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2000 Apelācijas instances tiesa, neizskatot lietu pēc būtības, pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 433. panta prasības, tāpēc tās lēmums atcelts

Lejupielādēt

25.01.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2000 Par apelācijas instances tiesas lēmuma likumību un pamatotību

Lejupielādēt

25.01.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2000 Apelācijas instances tiesas spriedums ir motivēts un pamatots ar tiesas sēdē pārbaudītiem un novērtētiem pierādījumiem un saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 447. panta otrās daļas nosacījumiem atstāts negrozīts, pieņemot lēmumu

Lejupielādēt

29.11.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-332/1999 Kasācijas protests noraidīts, jo apelācijas instances tiesa, detalizēti izklāstot pierādījumus, tos analizējot un kopumā novērtējot, motivēti atzinusi, ka uz pierādījumos esošo pretrunu pamata to ir nepietiekami apsūdzētā atzīšanai par vainīgu izvirzītajā apsūdzībā par uzkūdīšanu

Lejupielādēt

12.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-300/1999 Tiesa nevar taisīt likumīgu un pamatotu spriedumu, ja lēmums par saukšanu pie kriminālatbildības satur būtiskus trūkumus un neatbilst Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 146. panta prasībām

Lejupielādēt

28.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/1999 Atcelts apelācijas instances tiesas lēmums par cietušās likumiskā pārstāvja apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas, atzīstot, ka likumiskais pārstāvis uz tiesas sēdi nebija ieradies attaisnojošu iemeslu dēļ. Šādi lēmumi ir pārsūdzami nolūkā nodrošināt personu tiesības uz taisnīgu tiesu

Lejupielādēt

14.09.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-273/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 447. panta nosacījumiem apelācijas tiesas lietas izskatīšanas rezultātā pieņem vienu no minētajā pantā norādītiem nolēmumiem. Minētā procesuālā norma neparedz, ka tiesai sprieduma rezolutīvā daļā vēl būtu jāpieņem atsevišķs lēmums par puses apelācijas sūdzību

Lejupielādēt

20.05.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-160/1999 Tiesības iesniegt protestu par apelācijas instances nolēmumu ir prokuroram, kas piedalījies apelācijas instances tiesas sēdē, vai amatā augstākam prokuroram

Lejupielādēt

07.05.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-145/1999 Atstājot tiesājamā kasācijas sūdzību bez izskatīšanas, apelācijas instances tiesa faktiski šo sūdzību izlēmusi, uzņemoties augstākstāvošas tiesas funkcijas

Lejupielādēt

13.05.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-143/1999 Piesakot tiesai lūgumu par pirmās instances tiesā nopratinātu liecinieku aicināšanu uz apelācijas instances tiesas sēdi atkārtotai nopratināšanai, pieteiktais lūgums jāmotivē - kādu apstākļu noskaidrošanai viņu nopratināšana nepieciešama

Lejupielādēt

26.04.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-103/1999 Apelācijas instances tiesas tiesnesis nav tiesīgs vienpersonīgi pieņemt lēmumu par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

11.03.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-88/1999 Apelācijas sūdzība iesniedzama rakstveidā ne vēlāk kā10 dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas, bet tiesājamie, kas atrodas apcietinājumā, apelācijas sūdzību iesniedz tādā pašā termiņā no sprieduma noraksta saņemšanas dienas

Lejupielādēt

01.03.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-70/1999 Apelācijas instances tiesas lēmumam par cietušā sūdzības izskatīšanas noraidīšanu tiesas sēdē jāatbilst kriminālprocesa normu prasībām

Lejupielādēt

14.12.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-407/1998 Apelācijas instances tiesa nepamatoti atstājusi bez izskatīšanas tiesājamās apelācijas sūdzību, kura atbilst Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 434.panta nosacījumiem, un nav lietu izskatījusi tiesas sēdē

Lejupielādēt

14.12.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-395/1998 Apelācijas instances tiesas spriedumā apsverami visi apelācijas sūdzībā norādītie motīvi

Lejupielādēt

22.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-390/1998 Spriedums atcelts tādēļ, ka apelācijas instances tiesa nav ievērojusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 440. panta prasības, kas nosaka, ka apelācijas instances tiesā lieta izskatāma tādā kārtībā, kāda noteikta krimināllietu izskatīšanā pirmās instances tiesā, izņemot Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 36. nodaļā noteikto; Apelācijas instances tiesas spriedumam jāatbilst Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 313. panta prasībām

Lejupielādēt

15.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-354/1998 Apelācijas instances tiesa pamatoti atcēlusi lēmumu par aresta uzlikšanu tiesājamā mantai, jo tiesājamam līdz dāvinājuma līguma noslēgšanai nebija nekādu ierobežojumu rīkoties ar savu mantu

Lejupielādēt

29.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/1998 Izskatot lietu pēc apelācijas sūdzības, tiesa nepamatoti lietu nosūtījusi papildizmeklēšanai, lai konstatētu apstākļus, kas pastiprina vainīgās personas kriminālatbildību

Lejupielādēt

08.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-267/1998 Apelācijas instances tiesai, pārbaudot pirmās instances tiesas sprieduma pareizību, ir patstāvīgi jāpārbauda un jāvērtē pierādījumi un jātaisa par to savi secinājumi

Lejupielādēt

28.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-249/1998 Lieta nodota izskatīšanai apelācijas instances tiesai, jo tiesājamā aizstāvja kasācijas sūdzībā apstrīdēti lietas faktiskie apstākļi un pierādījumi apstrīdētās civilprasības daļā

Lejupielādēt

25.06.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-242/1998 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts, jo pārkāpti Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 446. panta nosacījumi par lietas izskatīšanas robežām apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

15.06.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-232/1998 Saskaņā ar Latvijas kriminālprocesa kodeksa 433. un 440.pantu apelācijas instances tiesa, izskatot lietu no jauna sakarā ar prokurora apelācijas protestu, izskata lietu pēc būtības tādā pašā kārtībā, kāda noteikta krimināllietu izskatīšanai pirmās instances tiesā, un nav saistīta ar vērtējumu, kādu lietas apstākļiem, izraugoties sodu tiesājamiem, devusi pirmās instances tiesa

Lejupielādēt

09.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-206/1998 Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta 3. daļa paredzētais noziegums ir pabeigts neatkarīgi no tā, ka pēc mantas atklātas nolaupīšanas viens no nozieguma izpildītājiem ar daļu cietušam nolaupītā no nozieguma vietas aizbēdzis, bet abus pārējos nozieguma dalībniekus bēgšanas laikā aizturēja policijas darbinieki.

Lejupielādēt

09.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-193/1998 Tiesājamā kasācijas sūdzība atstāta bez apmierinājuma, jo pierādījumi, taisot spriedumu, ir novērtēti saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa prasībām un, kvalificējot viņa nodarījumu, ir piemērota tāda Kriminālkodeksa panta daļa, kādu vajadzēja piemērot

Lejupielādēt

28.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-144/1998 Apelācijas instances tiesas spriedums sastādāms atbilstoši kriminālprocesa likuma prasībām par sprieduma sastādīšanu pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

19.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/1998 Par pierādījumu pārbaudi apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

10.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/1998 Par stacionārās tiesu psiholoģiski psihiatriskās ekspertīzes noteikšanu apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

20.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/1998 Lai izlemtu pieteikto lūgumu par tiesu psihiatriskās ekspertīzes noteikšanu, jāpieprasa dokumenti par tiesājamā psihiskās veselības stāvokli no ārstniecības iestādēm, kur tiesājamais ārstējies

Lejupielādēt

13.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/1998 Fakts, ka lietas izskatīšanā apelācijas instances tiesā piedalījušies divi apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši un viens Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis, nav atzīstams par kriminālprocesa likuma pārkāpumu

Lejupielādēt

13.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/1998 Spriedums atcelts, jo tas neatbilda kriminālprocesa likuma normu prasībām

Lejupielādēt

18.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-357/1997 Spriedums atcelts tādēļ, ka apelācijas instances tiesa nav ievērojusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 440. panta prasības, kas nosaka, ka lieta apelācijas instances tiesā izskatāma tādā kārtībā, kāda noteikta krimināllietu izskatīšanā pirmās instances tiesā, izņemot Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 36. nodaļā noteikto. Apelācijas instances tiesas spriedumam jāatbilst arī Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 313. panta prasībām

Lejupielādēt

06.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-322/1997 Par lietas izskatīšanu pēc būtības kā faktisku, tā juridisku iemeslu dēļ apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

03.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-318/1997 Par liecinieku izsaukšanu un nopratināšanu apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

29.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-287/1997 Apelācijas tiesa pamatoti nav aicinājusi uz tiesas sēdi pirmās instances tiesā nopratinātos lieciniekus, ņemdama vērā, ka tiesājamais, iepazīstoties ar tiesas sēdes protokolu, nav apstrīdējis tā pareizumu un pilnīgumu, ieskaitot liecinieku nodoto liecību pierakstus

Lejupielādēt

04.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-221/1997 Apelācijas instances tiesa, pastiprinot soda izciešanas režīmu notiesātajai, nav pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 446.panta nosacījumus

Lejupielādēt

11.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-215/1997 Bargāka soda noteikšana tiesājamajam pieļaujama tikai gadījumos, kad šī iemesla dēļ iesniegts prokurora protests vai cietušā sūdzība. Noliegums pastiprināt sodu, izskatot lietu pēc tiesājamo sūdzībām, attiecas gan uz apelācijas, gan uz kasācijas tiesvedību.

Lejupielādēt

19.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-208/1997 Apelācijas sūdzība izskatāma tajā izteikto prasību apjomā atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 446.panta nosacījumiem

Lejupielādēt

26.06.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-199/1997 Tiesājamā kasācijas sūdzībā norādītie motīvi par viņa procesuālo tiesību ierobežošanu atzīti par nepamatotiem

Lejupielādēt

13.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-160/1997 Iztiesājot lietu apelācijas instances tiesā, uz sēdi aicināmi tiesājamie, kuru intereses skar iesniegtā apelācijas sūdzība vai protests

Lejupielādēt

12.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-153/1997 Tiesas sēdē pušu pieteikto lūgumu izlemšana ir tiesas kompetencē

Lejupielādēt

24.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-151/1997 Apelācijas instances tiesa kasācijas sūdzību nepamatoti atstājusi bez izskatīšanas, faktiski uzņemoties kasācijas instances tiesas funkcijas

Lejupielādēt

08.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-125/1997 Lūgums kasācijas sūdzībā un protestā pārvērtēt par pierādītu atzītās noziedzīgās darbības izdarīšanas faktiskos apstākļus ir apelācijas motīvs un izskatāms apelācijas kārtībā

Lejupielādēt

18.02.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-67/1997 Nav uzskatāma par kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā bez cietušajiem un lieciniekiem, ja tiesājamais tam piekritis

Lejupielādēt

18.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/1997 Apelācijas instances tiesas spriedums sastādāms atbilstoši kriminālprocesa likuma prasībām par sprieduma sastādīšanu pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

13.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-18/1997 Cietušo un liecinieku pirmstiesas izmeklēšanas laikā sniegtās liecības tiesa var pārbaudīt, ja ir Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 285. pantā norādītie apstākļi. Šie apstākļi ir attiecināmi arī uz lietas izskatīšanu apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

03.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-11/1997 Apelācijas instances tiesa, taisot jaunu spriedumu un mīkstinot tiesājamiem noteikto sodu, ir pareizi ņēmusi vērā to, ka viņi abi, gan būdami agrāk sodīti un atkal izdarījuši smagu noziegumu, savu vainu ir vaļsirdīgi atzinuši, izdarīto nožēlojuši un ar šādu savu attieksmi palīdzējuši noskaidrot patiesību lietā

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-279/1996 Par pierādījumu pārbaudi apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

17.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-270/1996 Par apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņa atjaunošanu

Lejupielādēt

08.11.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-249/1996 Par liecinieku izsaukšanu uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

04.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-237/1996 Par lietas izskatīšanas robežām apelācijas tiesā

Lejupielādēt

30.08.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-224/1996 Par apelācijas instances tiesas tiesībām uzaicināt uz tiesas sēdi cietušo un liecinieku

Lejupielādēt

30.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-185/1996 Par lietas izskatīšanas robežām apelācijas tiesā

Lejupielādēt

09.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-171/1996 Par apelācijas instances tiesas likumīgu lēmumu, kura nosūtījusi lietu papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

22.07.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-158/1996 Par tiesībām lietu nosūtīt papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

11.06.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/1996 Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 442.panta noteikumu piemērošanu apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/1996 Par liecinieku nopratināšanu apelācijas instances tiesas sēdē

Lejupielādēt

10.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-69/1996 Par apelācijas tiesas sprieduma pasludināšanu

Lejupielādēt

27.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/1996 Noraidīdama tiesājamā lūgumu izsaukt uz tiesas sēdi un nopratināt lieciniekus, kuri pirmās instances tiesā nav nopratināti, apelācijas instances tiesa ir būtiski ierobežojusi viņa tiesības

Lejupielādēt

27.03.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/1996 Par kriminālprocesa normu ievērošanu, pārbaudot pierādījumus apelācijas instancē

Lejupielādēt