„Augstākās tiesas biļetena” piektais numurs veltīts starptautiskajai konferencei „Nacionālo augstāko tiesu loma cilvēktiesību aizsardzībā”, ko šī gada maijā organizēja Augstākā tiesa sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu un kas bija pirmā starptautiska konference Latvijā, kurā tika veidots dialogs starp Augstāko tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu (ECT) un Satversmes tiesu.

Biļetenā publicēti konferences materiāli - ECT tiesnešu Inetas Ziemeles un Danutes Jočienes skatījums uz tiesu dialogu un sadarbību konkrētu lietu kontekstā, Rīgas Juridiskās augstskolas asociētā profesora Pītera Gjortlera analīze dialogam starp abām Eiropas tiesām - Eiropas Savienības tiesu un ECT, Lietuvas, Igaunijas un Polijas Augstāko tiesu pārstāvju referāti, kas skar sistēmisku un strukturālu problēmu tematiku cilvēktiesību aspektā, kā arī Latvijas Augstākās tiesas senatoru Kalvja Torgāna, Pētera Dzalbes un Daces Mitas cilvēktiesību aktualitāšu skatījums un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Gunāra Kūtra referāts par Augstākās tiesas un Satversmes tiesas dialogu kā līdzekli cilvēktiesību aizsardzībā.  

Biļetenā publicēti arī Tieslietu padomes lēmumi tiesu sistēmai būtiskos jautājumos, no kuriem īpaši svarīga ir jaunā tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība, kas stāsies spēkā nākamā gada janvārī.

Kā vienmēr biļetenā sniegts ieskats tiesību prakses aktualitātēs. Senāta Administratīvo lietu departaments sagatavojis pārskatu par administratīvo tiesu iesniegtajiem pieteikumiem Satversmes tiesā, un departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa publicējusi savas piezīmes pie šī pārskata. Senāta Krimināllietu departaments veicis pētījumu par tiesu praksi, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, par to biļetenā informē senatore Anita Nusberga. Senatora Alda Laviņa publikācijā par aktuālu Senāta Civillietu departamenta spriedumu lietā par bioloģiskā tēva tiesībām apstrīdēt citas personas brīvprātīgi atzītu paternitāti. Biļetenā publicētas arī Senāta atziņas jeb tēzes nolēmumiem, kuros Senāts mainījis judikatūru.

Jaunums šajā biļetena numurā - Augstākās tiesas senatoru un tiesnešu komandējumos gūtās atziņas un pieredze, kas izmantojama ne tikai katra paša darbā, bet aktuālas gan Augstākajai tiesai, gan visai tiesu sistēmai.

 Šobrīd „Augstākās tiesas biļetena” 5. numurs lasāms elektroniskā formātā Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā „Par Augstāko tiesu”, bet līdz mēneša beigām tas tiks izdots arī drukātā veidā. Tāpat kā iepriekšējos biļetenus, arī šo numuru saņems visas Latvijas tiesas, citas tieslietu sistēmas iestādes, kā arī bibliotēkas un augstskolas.

 

Biļetena 2012. gada oktobra numuru skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211