• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 5. Opening of Succession, Protection of Estates, and Inheritance Actions (Sections 655-686)

2022. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]/2022

Ja lietas izskatīšanas laikā miris atbildētājs, prasītājs kā mirušā kreditors ir tiesīgs uzsākt mantojuma lietu, kas ir priekšnoteikums aizgādnības nodibināšanai mantojumam un mantojuma aizgādņa iecelšanai, lai aizgādnis varētu realizēt mantojumam piemītošās tiesības un izpildīt saistības.

Download

17.05.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1065/2018

Ievērojot no Civillikuma 382.panta izrietošo mantojuma atstājēja mantisko attiecību kontinuitātes principu, nav pieļaujams, ka ar mantojuma atstājēja nāvi izbeigtos kādas viņa tiesības vai pienākumi, kas pēc savas tiesiskās dabas var tikt mantoti. Tādejādi, apstākļos, kad sabiedrības statūtos paredzēti ierobežojumi kapitāla daļu pāriešanai mantojumā, mantojuma aizgādnim atbilstoši Civillikuma 662.pantā noteiktajam, ir ne vien tiesības, bet arī pienākums rīkoties, lai nepieļautu tās samazināšanu, pasliktināšanos vai zaudēšanu. Attiecīgi, ievērojot arī sabiedrības dalībnieku lēmuma apstrīdēšanai likumā noteikto prasības celšanas prekluzīvo termiņu, mantojuma aizgādnim ir tiesības pirms mantojuma pārņemšanas apstrīdēt tiesā sabiedrības sapulces lēmumu, ar kuru ir samazinātas mantojumā ietilpstošajās kapitāla daļās noteiktās tiesības ietekmēt komercsabiedrības lēmumu pieņemšanu.

Download

12.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-175/2018

Download

01.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-58/2018

Ja uzaicinājumā noteiktajā termiņā kreditors pieteicis zvērinātam notāram pretenziju, iesniedzot pierādījumus par vēršanos tiesā saistības atzīšanai, tad kreditora tiesību un likumisko interešu nodrošināšanas nolūkā mantojuma lietu izbeigt nevar, iekams nav taisīts spriedums kreditora uzsāktajā saistības lietā.

Download

15.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-77/2017

Download

29.02.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-48/2016

Konstatējot īpašuma tiesības esamību personai, būtiska nozīme ir tam, kādā ceļā nekustamais īpašums ir iegūts, proti, vai tas ir mantots, – atbilstoši Civillikuma 388.pantam mantotspējai jāpastāv mantojuma atklāšanās dienā (655.pants) un jāturpinās līdz mantojuma pieņemšanai (687.pants), vai arī par tā iegūšanu ir noslēgts darījums vai izdots administratīvais akts. Pirmajā gadījumā persona iegūst īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu jau ar mantojuma atklāšanos (pie nosacījuma, ka mantinieks pieņēmis mantojumu likumā noteiktajā kārtībā), bet otrajā – ar ieguvēja un tā iegūšanas pamata ierakstīšanu zemesgrāmatā. Mantojuma pieņemšanai ir atpakaļejošs spēks uz mantojuma atklāšanās momentu: pieņemtais mantojums tiek atzīts par mantiniekam piederošu no mantojuma atklāšanās laika. Tā kā mantinieks iegūst īpašuma tiesības ar mantojuma atklāšanas momentu, tad no tā brīža uz viņu pāriet arī bijušā īpašnieka kā izīrētāja tiesības un pienākumi, proti, ne tikai pienākums izīrēt īrniekam attiecīgo dzīvokli, bet arī saņemt par to no viņa samaksu un vērsties tiesā ar prasījumiem, ja īrnieks īres līgumā pielīgtās saistības pildījis nepienācīgi.

Download

28.09.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-241/2011

Prasījumiem par mantojuma apliecības atzīšanu par spēkā neesošu, īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamu īpašumu un ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā, jābūt ietvertiem prasības pieteikumā. Ja prasības pieteikumā nav lūgts atzīt par spēkā neesošu izdoto mantojuma apliecību, dzēst ierakstu zemesgrāmatā un atzīt īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, tiesa, paplašinot prasījumu, uzskatot to par prasības formālu konkretizāciju, pārkāpj prasījuma robežas, kas nav pieļaujams. Norādītie prasījumi var būt atsevišķas jaunas prasības priekšmets.

Download

09.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-15/2008

Saskaņā ar Civillikuma 669.pantu pret to, kas valda pie mantojuma piederīgas atsevišķas lietas un, neapstrīdēdams prasītāja mantojuma tiesību uz tām, aiztur tās aiz kāda cita iemesla, jāceļ īpašuma prasība. Šīs likuma normas izpratnē, ja ir vairāki mantinieki, tad katrs no viņiem var celt prasību par mantojuma masai piederošas mantas izdošanu, neapstrīdot mantojuma tiesības (Civillikuma 669.pants).

Download

05.12.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-800/2007

Atbilstoši Civillikuma 1903.pantam, tikai pie apstākļiem, ja tiesā celta prasība pret konkrētu atbildētāju, bet uzsākto lietu prasītājs neturpina, noilguma tecējums atkal atjaunojas, kad viņam vajadzēja lietu tālāk virzīt. Mantojuma prasībai tiesā sākotnēji jābūt celtai Civillikuma 685.pantā noteiktajā piecu gadu termiņā.

Download

20.12.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-515/2000

Download

10.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-6/1999

Download

15.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-215/1998

Download

21.01.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-40/1998

Download

19.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-481/1997

Download

22.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-13/1997

Download

22.04.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-13/1996

Download