• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Law on Trade Unions

27.01.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-443/2010

Jebkurai prasībai, atbilstoši Civilprocesa likuma 1. panta noteikumiem, jābūt vērstai uz konkrēta tiesību vai interešu aizskāruma vai apstrīdējuma novēršanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 88. panta pirmo daļu personai pašai ir tiesības aizstāvēt savas aizskartās vai apstrīdētās tiesības. Citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses var aizstāvēt likumā paredzētos gadījumos. Šādas tiesības likuma „Par arodbiedrībām” 14. pantā un Darba likuma 26. pantā ir paredzētas darbinieku pārstāvošai aroda organizācijai, tādēļ persona, kuras interesēs lieta uzsākta, kļūst par prasītāju lietā. Strīds, kas tieši neattiecas uz konkrētiem darbiniekiem (darbinieku grupu) neietekmē viņu tiesības un likumīgās intereses, nav pakļauts tiesai saskaņā ar Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 1. punktu.

Download