• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 29. Procedural Expenditures and the Reimbursement thereof (Sections 367-368)

30.09.2022. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-52/2022

Download

06.05.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-349/2021

Ja apsūdzētais nav lūdzis valsts nodrošinātā aizstāvja uzaicināšanu un tiesas sēdē atteicies no tiesas uzaicinātā aizstāvja, kā arī nav konstatējami Kriminālprocesa likuma 83.panta trešajā daļā paredzētie gadījumi, kad iztiesāšanas laikā aizstāvja piedalīšanās ir obligāta, procesuālie izdevumi, kas saistīti ar advokāta piedalīšanos kriminālprocesā pēc norīkojuma, no apsūdzētā nav piedzenami.

Download

24.03.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-215/2021

Procesuālie izdevumi, ieskaitot izdevumus, kas saistīti ar ārvalsts izdotas personas pārņemšanu, sākotnēji tiek segti no valsts līdzekļiem, bet, tiesai pieņemot nolēmumu, piedzenami no notiesātās personas valsts labā.

Download

20.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-406/2020

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 368.panta ceturtajai daļai procesuālos izdevumus sedz no valsts līdzekļiem, ja persona, no kuras tie piedzenami, ir maznodrošināta vai trūcīga. Šīs normas mērķis ir atbrīvot no procesuālajiem izdevumiem, tostarp no samaksas par aizstāvja palīdzību personas, kuru mantiskais stāvoklis izslēdz iespēju segt izdevumus par aizstāvja palīdzību no saviem līdzekļiem, tādējādi nodrošinot aizstāvja pieejamību neatkarīgi no personas mantiskā stāvokļa.

Download

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[H]/2019

Procesuālos izdevumus – samaksu par tulka darbu – sedz no valsts līdzekļiem. Piedzenot no apsūdzētā samaksu par tulka darbu, tiek pieļauts Kriminālprocesa likuma 368.panta piektās daļas, kurā noteikts izņēmums no vispārējā principa par procesuālo izdevumu piedziņu no notiesātajiem, pārkāpums.

Download

11.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-255/2018

Apsūdzētā ar invaliditāti ievietošana apcietinājumā pati par sevi nerada cilvēktiesību pārkāpumu, ja vien netiek konstatēts, ka, atrodoties apcietinājumā, apsūdzētais tiek pakļauts tādām ciešanām, kas sasniedz necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās slieksni.

Download

01.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-50/2018

Download

29.05.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No.  SKK-280/2015

Tiesai jāvērtē apsūdzētā lūgums par viņa atbrīvošanu no procesuālo izdevumu samaksas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 368.panta ceturto daļu, proti, vai šo procesuālo izdevumu piedziņa būtiski neietekmēs to personu mantisko stāvokli, kuras atrodas viņa apgādībā.

Download

10.12.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-458/2013

Tiesas sēžu organizēšanas izdevumu, tostarp tiesas pavēstu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumu, piedziņa no procesā iesaistītās personas, tostarp no apsūdzētā, kriminālprocesā iespējama tikai tajā gadījumā, ja šī persona nav ieradusies uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla un tiesas sēde tādēļ atlikta. Ievērojot to, ka likumdevējs konkrēti norādījis, kādā gadījumā procesuālie izdevumi, kas saistīti ar tiesas pavēstu piegādāšanu un izsniegšanu, var tikt piedzīti no procesā iesaistītajām personām, atzīstams, ka pārējos gadījumos šie izdevumi sedzami no valsts līdzekļiem.

Download

13.09.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-413/2013

Tulkojot Kriminālprocesa likuma 368.pantu, tiesa var lemt par personas atbrīvošanu no procesuālo izdevumu pilnīgas vai daļējas piedziņas tikai tad, ja šādu lūgumu izteicis apsūdzētais.

Download

24.09.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-345/2013

Tiesai, piedzenot izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu un pārstāvību lietā, savā nolēmumā ir motivēti jāpamato, ar ko tiek apstiprināti šie izdevumi, kā arī argumentēti jāizvērtē iebildumi, kas izteikti pret izdevumu piedziņas pamatotību.

Download

15.03.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-77/2012

Izdevumus par advokāta darba samaksu var piedzīt tad, ja advokāts sniedzis tiesā juridisko palīdzību.

Download

29.08.2011. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-296/2011

Procesuālie izdevumi norādīti Kriminālprocesa likuma 367.panta pirmajā daļā, taču to uzskaitījums nav izsmeļošs. Savukārt no minētā panta otrās daļas izriet, ka procesuālo izdevumu kopīgā iezīme ir tā, ka tie tiek segti no valsts līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. Cietušā izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā no valsts līdzekļiem netiek segti, tādēļ tie nav atzīstami par procesuālajiem izdevumiem.

Download