• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

SUB-CHAPTER 3. Usufructuary Pledge (Sections 1362-1366)

11.04.2007. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-259/2007

Ja saskaņā ar Civillikuma 1233.panta otro daļu uz nekustamu īpašumu guļ hipotēka, kas aprobežo hipotekārā kreditora tiesības, tad nodibināt servitūtu var tikai ar viņa piekrišanu. Šis apstāklis nedod pamatu noraidīt prasību par ceļa servitūta nodibināšanu, ja uz prasības celšanas dienu hipotēka atbilstoši Civillikuma 1367.panta noteikumiem nebija nostiprināta zemesgrāmatā.

Download