• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 31. General Provisions (Sections 251-258)

29.11.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-18/2022

Download

07.02.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-1/2019

Tiesiskās aizsardzības procesam raksturīga atkāpšanās no prasības kārtībai raksturīgā sacīkstes principa. Tiesai šādā vienpusējā procesā ir tiesības pēc savas iniciatīvas pārbaudīt tos lietas apstākļus, par kuriem tai radušās šaubas iesniegtā pieteikuma kontekstā

Download

26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-42/2011

Civilprocesa likuma 298.pantā lietotais jēdziens „parāda akts” tulkojams sašaurināti un konkretizējams vienīgi Civilprocesa likuma 39.nodaļas ietvaros, nevis attiecībā uz Civilprocesa likumu vispār. Tādējādi par „parāda aktu” minētās normas izpratnē atzīstams vienpusējs līgums, proti, tiesisks darījums, kurā tikai vienam no līdzējiem ir pamatpienākumi. Dokumentu anulēšana un tiesību atjaunošana pēc divpusējiem līgumiem neietilpst Civilprocesa likuma 298.pantā noteiktajā izskatīšanas priekšmetā (Civilprocesa likuma 298.pants).

Download

09.05.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-382/2007

Ja lietā rodas strīds par tiesībām uz mantojumu, kas izšķiramas prasības kārtībā, tiesa pieteikumu atstāj bez izskatīšanas (Civilprocesa likuma 258. un 225.pants).

Download

03.01.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-4/2007

1. Saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 61.panta piekto daļu, kas nosaka, ja sakarā ar kreditoru sapulces lēmumu rodas strīds par tiesībām, kas izšķirams tiesā saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, prasība iesniedzama tiesā atbilstoši lietu piekritības noteikumiem. 2. Pamatojoties uz likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 57.panta devīto daļu uz noraidīto prasījumu iesniedzējs saglabā savas balsstiesības kreditoru sapulcē līdz strīda galīgai izšķiršanai tiesā.

Download

09.08.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-23/2006

Ieinteresēto personu pieaicināšana lietās par juridiska fakta konstatēšanu (Civilprocesa likuma 253.panta pirmā daļa).

Download

09.02.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-16/2005

Download

11.10.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-50/2000

Download

29.03.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-21/2000

Download

19.03.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-19/2000

Download

15.03.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-17/2000

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-134/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-94/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-93/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-81/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-72/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-71/1997

Download

09.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-64/1997

Download

26.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-57/1997

Download

26.02.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-44/1997

Download

22.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-29/1997

Download