• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 3. Allocation and Jurisdiction of Civil Legal Disputes (Sections 23-32[1])

27.02.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-256/2023

Administratīvā pārkāpuma lietā ar lēmumu nodibināta pienākuma atlīdzināt videi nodarīto kaitējumu labprātīga neizpilde nevar būt patstāvīgs pamats atkārtoti vērtēt jautājumu par kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma esību pēc būtības civilprocesuālā prasības tiesvedības kārtībā. Spēkā stājies lēmums administratīvā pārkāpuma lietā par pienākumu atlīdzināt zaudējumus ir izpildu dokuments, kas nododams piespiedu izpildei vispārējā kārtībā.

Download

19.01.2023. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-223/2023

Administratīvā pārkāpuma vietas apskate, pastāvot aizdomām par patvaļīgu būvniecību, ir saistīta ar administratīvā pārkāpuma izmeklēšanu, tāpēc tās nodrošināšana tiesas ceļā realizējama Administratīvās atbildības likumā, nevis Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

Download

13.04.2022. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-560/2022

Download

09.03.2022. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-495/2022

Download

31.01.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-14/2022

Atbilstoši Nolīgumam par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) jautājums par dzelzceļa kravas nosūtītāja vai saņēmēja pretenzijas izskatīšanu nav risināms kā patstāvīgs strīds prasības tiesvedības kārtībā un vispārējās jurisdikcijas tiesai atbilstoši Civilprocesa likuma 23. panta pirmajai daļai nav pakļauts.

Download

28.06.2021. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-543/2021

Download

17.12.2020. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-1032/2020 (CHANGE OF CASE-LAW)

Jautājums par norādījumu, ka noteikti preču zīmes elementi ir izslēgti no aizsardzības (disklamēti), nav pakļauts izskatīšanai tiesā prasības kārtībā.

Download

29.07.2020. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-988/2020

Privātpersonas pieteikums par kaitējuma atlīdzināšanu, kas nodarīts sakarā ar tās pamattiesību aizskārumu kriminālprocesā vai administratīvo pārkāpumu lietvedībā kopš 2018.gada 1.marta nav pakļauts izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā. Valsts atbildību par tās institūciju nepamatotu vai prettiesisku rīcību kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā privātpersona var prasīt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

Download

23.04.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1/2020

Meža likuma 50. panta trešā daļa neregulē civiltiesisku attiecību. Tajā lietotais jēdziens „zaudējumi” pēc savas juridiskās dabas atbilst sankcijai, kas piemērojama meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam par meža apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumu. Līdz ar to, lai meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam iestātos šajā normā paredzētais pienākums pret valsti atlīdzināt mežam, tātad apkārtējai videi, nodarīto kaitējumu, pārkāpums meža izmantošanā atkarībā no kaitējuma apmēra ir nodibināms Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Download

04.11.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1003/2019

Notariāta likuma 206.panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā, kad sūdzība par zvērināta notāra nepareizu rīcību, izpildot amata pienākumus, vai sūdzības par atteikšanos izpildīt šos pienākumus, tiek nodota izskatīšanai tiesā, iestājas likuma „Par tiesu varu” 36. un 43. pantā noteiktais izņēmuma gadījums, kad apgabaltiesa izskata šo sūdzību kā pirmās instances tiesa, turklāt atbilstoši Civilprocesa likuma 12.pantam – viena tiesneša sastāvā. Savukārt apgabaltiesas lēmumu saskaņā ar Notariāta likuma 206.1 pantu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, iesniedzot par to blakus sūdzību.

Download

21.03.2019. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-193/2019

Download

27.04.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-815/2018

Download

23.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-69/2018

Augstākās tiesas 2013.gada 8.maija spriedumā lietā Nr.SKC-32/2013 (C04302407) izteiktā atziņa par Satversmes 92.pantā noteikto personas pamattiesību nodrošināšanas pārākumu pār tiesu kompetences nošķiršanas jautājumiem nav vispārināma bez sasaistes ar lietas faktiskajiem apstākļiem. Norādītajā lietā ārpus civilās tiesvedības kompetences esošā jautājuma izskatīšana kasācijas instancē tika turpināta izņēmuma kārtā, jo daļēji tiesas rīcības dēļ, pieņemot lietu, kas tai nav pakļauta, izveidojās situācija, kad personai bija zudusi iespēja savu tiesību aizsardzību īstenot administratīvā procesa kārtībā. Minētā atziņa nav piemērojama situācijā, kad persona vērsusies ar prasību civilprocesuālā kārtībā pēc tam, kad pieteikums par iestādes faktisko rīcību Administratīvajā rajona tiesā tika uzskatīts par neiesniegtu un atdots iesniedzējam, jo trūkumi pieteikumā netika novērsti likumā noteiktajā termiņā. Jāņem vērā, ka personai, kura objektīvu, no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nokavējusi termiņu iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšanai, ir tiesības lūgt termiņu atjaunot, kā to nosaka Administratīvā procesa likuma 46. pants.

Download

03.04.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-11/2017

Download

31.01.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-7/2017

Download

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]/2017

Download

16.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2180/2016

Download

10.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1285/2016

VAS “Privatizācijas aģentūra” prasība par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” noslēgtu nomas vai īres līgumu ir risināma tiesā civiltiesiskā kārtībā. Iztulkojot likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 58. panta pirmo daļu, 72. panta pirmās daļas 2. un 7. punktu un 73. pantu kopsakarā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 8. pantu, secināms, ka VAS „Privatizācijas aģentūra”, izpildot publisko tiesību jomā doto uzdevumu, ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums valsts vārdā apstrīdēt darījumus, par kuru likumību pastāv pamatotas šaubas un kuri var apdraudēt privatizācijas tiesiskumu.

Download

24.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1166/2016

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 līdz 50.6 panta (redakcija, kas bija spēkā iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas laikā) redzams, ka notiesātās personas apstākļi ir atkarīgi no soda izciešanas režīma. Tātad jautājums par notiesātā iesnieguma virzīšanu vai nevirzīšanu pēc būtības ir jautājums, kas saistīta ar brīvības atņemšanas soda izpildes apstākļiem. Jautājumos, kas saistīti ar notiesāto personu apstākļiem, jābūt pārsūdzības iespējām. Notiesātā un valsts pārvaldes amatpersonas tiesiskās attiecības sakarā ar notiesātajam sniegto atbildi uz viņa iesniegumu izriet no administratīvi tiesiskajām attiecībām. Atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.panta otrajai daļai šādas sūdzības izskata Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieks Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, kura lēmums savukārt pārsūdzams administratīvajā rajona tiesā. Personai ir tiesības savas aizskartās, ierobežotās vai apstrīdētās tiesības aizstāvēt nevis tādā kārtībā, kādā tā vēlas (Civilprocesa likuma 1.panta pirmā daļa, 23.panta pirmā daļa un 127.panta pirmā daļa), vai kādu tā subjektīvi uzskata par lietderīgāko, bet gan tādā kārtībā, kādu noteicis likumdevējs.

Download

31.03.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-231/2016

Kaut arī rakstveida pierādījuma viltojuma strīds ir pakļauts vispārējās jurisdikcijas tiesai, tas ir piesakāms un izlemjams lietas, kurā tas iesniegts kāda noteikta fakta pierādīšanai, iztiesāšanas stadijā. Kā patstāvīgi prasījumi strīdi par rakstveida pierādījumu viltojumu vispārējās jurisdikcijas tiesai nav pakļauti.

Download

29.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-71/2015

Lemjot par strīda pakļautību, izšķirošā nozīme ir apstāklim, kurā jomā konkrētā persona (iestāde) ir rīkojusies brīdī, kad radusies pušu tiesiskā attiecība, no kuras savukārt izriet izskatāmais strīds. Valsts sociālā apdrošināšana ir publisko tiesību joma un pārmaksāto sociālās apdrošināšanas pabalstu summu atgūšanai likums neparedz citu kārtību, kā vien administratīvo procesu (likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 3.panta pirmā daļa, 27.1 pants). Arguments, ka administratīvā procesa ietvaros panākt savu interešu aizstāvību VSAA vairs nav iespējams vai arī tas nav devis gaidīto rezultātu, neietekmē likumā noteikto strīda pakļautības regulējumu, kas tiesai ir obligāts.

Download

08.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-32/2013

Iestādes prettiesiskas faktiskās rīcības gadījumā privātpersonu tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu vai personisko kaitējumu, tai skaitā, morālo kaitējumu realizējamas saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu, tādēļ konkrētā prasība nav pakļauta izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā, bet gan administratīvā procesa kārtībā, un tiesvedība lietā būtu izbeidzama. Atzīstot, ka Satversmes 92.pantā noteikto personas pamattiesību nodrošināšana ir svarīgāka par tiesu kompetences nošķiršanas jautājumiem, jo īpaši situācijā, kad prasītāju prasījuma izšķiršanas iespēja administratīvā procesa kārtībā ir zudusi daļēji arī tiesas rīcības dēļ, savlaicīgi neatsakoties pieņemt prasības pieteikumu vai tiesvedību lietā neizbeidzot, Senāts ierosinātās lietas izskatīšanu nolēma turpināt.

Download

18.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-150/2012

Jautājums par noteiktā laikā nenomaksāta nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu izspriežams vienīgi pašvaldības un fiziskās personas administratīvi tiesisko attiecību kontekstā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Download

22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-88/2012 (CHANGE OF CASE-LAW)

Juridiskā fakta konstatācija, kas attiecas uz publisko tiesību jomu, risināma administratīvajā, nevis vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Download

12.10.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1319/2011

No Padomes Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” preambulas un 23.panta satura izriet, ka pušu vienošanās par strīda izšķiršanu kādā no dalībvalsts tiesām piešķir pušu izvēlētajai tiesai izņēmuma jurisdikciju, ja vien līdzēji līgumā nav noteikuši alternatīvu strīdu izšķiršanas kārtību. Regulas 23.pants attiecas arī uz gadījumiem, kad abas līguma puses atrodas vienā un tajā pašā dalībvalstī un ir vienojušās par Eiropas Savienības dalībvalsts tiesas jurisdikciju. Ja puses, kuru domicils ir Latvijā, ar vienošanos piešķīrušas izņēmuma jurisdikciju citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesai, strīds starp pusēm nav pakļauts izskatīšanai Latvijas tiesās.

Download

24.02.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-327/2010

Divu valdību noslēgta līguma atzīšana par starptautisku līgumu vai šāda statusa nepiešķiršana konkrētam līgumam ir fakta jautājums, kas izriet no līgumslēdzēju pušu gribas piešķirt vai nepiešķirt noslēdzamajam līgumam starptautiska līguma statusu.

Download

04.12.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1019/2007

Jautājums par to, kuri no lēmumiem, kas pieņemti, izšķirot pieteikumu par prasības nodrošinājumu, ir pārsūdzami, izlemjams atbilstoši speciālajai tiesību normai Civilprocesa likumā (Civilprocesa likuma 141.panta pirmā daļa).

Download

05.12.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-946/2007

Jautājums par prasības nodrošināšanas atcelšanu neietilpst to gadījumu skaitā, kuros iespējams pārsūdzēt par blakus sūdzību pieņemto lēmumu (Civilprocesa likuma 449.panta pirmā daļa).

Download

03.01.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-17/2007

Atbilstoši Civilprocesa likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktam šāda prasība piekritīga rajona (pilsētas) tiesai, jo apgabaltiesa izskata lietas, kurās ir strīds par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.

Download

21.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-419/2001

Download

27.07.2001. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-347/2001

Download

26.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-53/2001

Download

01.08.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-34/2001

Download

12.11.1997. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-411/1997

Download

02.07.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-233/1997

Download

08.10.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-159/1997

Download

18.06.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-106/1997

Download

04.06.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-102/1997

Download

21.05.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-89/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-65/1997

Download

12.02.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-37/1997

Download

22.01.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-30/1997

Download

08.01.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-18/1997

Download

26.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No S-2/1997

Download

19.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No S-1/1997

Download

18.12.1996. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-133/1996

Download

13.11.1996. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-112/1996

Download

30.10.1996. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-108/1996

Download

11.09.1996. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-82/1996

Download

10.07.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-68/1996

Download