• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Division Eleven. Re-examination of a Case in which a Judgment or a Decision has Entered into Lawful Effect (Sections 478-485[3])

09.08.2023. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-870/2023

Izlemjot jautājumu par pieteikuma par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem pieņemšanu, tiesnesim ir jāizvērtē tā pirmšķietamais pamatojums, t. i., vai pieteikumā norādītie apstākļi atbilst Civilprocesa likuma 479. pantā paredzētajiem kritērijiem. Savukārt to, vai pieteikumā norādītie apstākļi ir „jaunatklāti apstākļi” un tāpēc ir pamats tiesas nolēmuma atcelšanai un lietas izskatīšanai no jauna, izvērtē tiesa, izskatot pieteikumu pēc būtības.

Download

26.06.2023. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-620/2023

Izskatot pieteikumu par lietas nodošanu jaunai izskatīšanai sakarā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu kā jaunatklātu apstākli, principā nav izslēdzama iespējamība pārskatīt spēkā stājušos tiesas nolēmumu, tomēr ir jārespektē citu civillietas dalībnieku leģitīmās intereses, ko aizsargā res judicata princips. Situācijā, kad no Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma, kurā konstatēts Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību konvencijas pārkāpums, neizriet, ka vienīgais taisnīgais atlīdzinājums būtu lietas atkārtota izskatīšana nacionālajā tiesā, un Eiropas Cilvēktiesību tiesa ar šo spriedumu ir noteikusi atlīdzinājumu par visiem iesniedzēja pieteiktajiem kompensācijas veidiem, taisnīgs strīda noregulējums jau noteikts ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu.

Download

01.07.2022. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-2/2022

Ja ar ārvalsts tiesas nolēmumu atcelts un zaudējis spēku šīs valsts tiesas nolēmums, kurš iepriekš ticis atzīts un nodots izpildei Latvijas Republikā, šis lēmums ir atceļams sakarā ar jaunatklātu apstākli, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 479. panta 4. punktu.

Download

31.03.2021. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-443/2021

Download

22.09.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-30/2021

Download

26.04.2021. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-6/2021

Download

2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-[E]/2021

Paternitātes testa rezultātam nav jaunatklāta apstākļa nozīmes, ja stājies spēkā spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, kas balstīts uz spēkā esošu ierakstu dzimšanas reģistrā

Download

17.09.2020. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-27/2020

Download

17.09.2020. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-27/2020

Download

15.05.2020. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-12/2020

Download

13.11.2019. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-30/2019

Likums nepieļauj protesta iesniegšanu par tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu. Ja lietas dalībnieka ieskatā ar prasības nodrošinājumu ir būtiski aizskartas tā tiesības, tad tam ir jāiesniedz pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu, nevis jāmēģina rast citus alternatīvus ceļus šā nolēmuma atcelšanai.

Download

26.01.2018. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-2/2018

Ja pieteikums par maksātnespējas procesa pasludināšanu iesniegts atkārtoti par saistībām, par kurām tiesa jau ir lēmusi, nepiemērojot saistību dzēšanas procedūru parādnieka negodprātīgas rīcības dēļ, un no tā neizriet, ka jautājuma izlemšanai būtiski mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, pieteikums nav pieņemams. Savukārt, gadījumā, ja fakts, ka pieteikums iesniegs atkārtoti, tiek konstatēts jau pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, ierosinātais process ir jāizbeidz.

Download

09.11.2017. Asignment Hearing Decision, case No SKC-1420/2017

Download

30.05.2017. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1287/2017

Download

15.09.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-20/2017

Motivācijas trūkums šķīrējtiesas spriedumā attiecībā uz svarīgiem lietas apstākļiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 536.panta 6.punktu var būt pamats izpildu raksta izsniegšanas atteikumam.

Download

2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No-SKC-[D]/2017

Atbilstoši ECT iedibinātajai tiesu praksei starptautiskās bērnu nolaupīšanas jomā pienākumi, kurus līgumslēdzējām valstīm uzliek Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 8.pants (Tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību), jāinterpretē 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (turpmāk – Hāgas konvencija) un 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām prasību gaismā. Proti, galvenais ir panākt taisnīgu līdzsvaru, kam jāpastāv starp konkurējošajām bērna, abu vecāku un sabiedriskās kārtības interesēm, ievērojot rīcības brīvības tiesības, kas valstīm ir piešķirtas šajos jautājumos, tomēr ņemot vērā, ka bērna vislabāko interešu nodrošināšana ir primāra un viņa tūlītējas atgriešanas mērķi atbilst īpašajai „bērna labāko interešu” koncepcijai. Kā izriet no Konvencijas 8.panta un Hāgas konvencijas 12., 13. un 20. panta, bērna tūlītēja atgriešanās nevar tikt norīkota „automātiski vai mehāniski”, jo īpaši, ja uz izņēmuma faktoru, ka atgriešana sagādās bērnam fizisku un psiholoģisku kaitējumu, ir norādījusi kāda no procesā iesaistītajām pusēm. Tas savukārt nozīmē, ka tiesai attiecībā uz šiem faktoriem jāpieņem pietiekami pamatots lēmums. Atteikšanās ņemt vērā puses apgalvojumu, kura pamatā ir profesionāļa izsniegts atzinums, kas varētu atklāt iespējamu nopietna riska pastāvēšanu Hāgas konvencijas 13.panta pirmās daļas b) apakšpunkta izpratnē, ir pretrunā Konvencijas 8.panta prasībām.

Download

16.09.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-54/2016

Download

27.07.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-35/2016

Download

31.03.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-13/2016

Eiropas Cilvēktiesību konvencija neparedz, ka nacionālajai tiesai ir jāuzsāk lietas izskatīšana no jauna visos gadījumos, kad Eiropas Cilvēktiesību tiesā konstatēts šīs konvencijas pārkāpums. Par tiesvedības jaunu uzsākšanu ir jāizlemj nacionālajai tiesai atkarībā no konkrētās lietas apstākļiem. Nacionālā tiesa, izlemjot jautājumu par tiesvedības uzsākšanu no jauna, vadās no kritērija, vai lietas atkārtota izskatīšana spēs nodrošināt sākotnējā stāvokļa atjaunošanu un novērst negatīvās sekas, kas nav pienācīgi atlīdzinātas ar taisnīgu atlīdzību un nevar tikt izlabotas citādi, kā vien, izskatot lietu atkārtoti.

Download

26.11.2015. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-20/2015

Download

21.01.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-3/2013

ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) Reģionālā Baltijas un Ziemeļvalstu biroja atzinumam ir vienīgi rekomendējošs raksturs un kā tāds tas nav uzskatāms par Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai citas starptautiskas vai pārnacionālas tiesas nolēmumu Civilprocesa likuma 479.panta 6.punkta izpratnē.

Download

30.01.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-1/2013

Arī procesuālo noteikumu neievērošanu zināmos apstākļos var attiecināt uz lietas apstākļiem Civilprocesa 479.panta 1.punkta izpratnē.

Download

27.06.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-8/2012

Jauni pierādījumi, kas nebija iesniegti un nav tikuši izvērtēti tiesā, izskatot prasību pēc būtības, paši par sevi nav uzskatāmi par jaunatklātiem apstākļiem Civilprocesa likuma 479.panta 1.punkta izpratnē. Jaunatklātajiem apstākļiem, uz kuriem atsaucas pieteicējs, jāpastāv lietas izskatīšanas laikā, bet pieteicējam tie nebija zināmi un objektīvu apstākļu dēļ arī nevarēja būt zināmi.

Download

08.06.2011. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1174/2011

Civilprocesa likuma 479.panta sestā daļa strikti nenosaka, ka visos gadījumos, kad Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir taisījusi kādu nolēmumu, būtu jāatceļ spriedums, kas bija pamats sūdzības iesniegšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Tiesību normā lietotais jēdziens „izriet” ļauj secināt, ka, esot pieteikumam par jaunatklātiem apstākļiem, nacionālajai tiesai ir jāvērtē Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums, tajā minētie apstākļi un argumenti, izdarot savus secinājumus. Tiesas secinājumiem ir jābalstās uz argumentiem, kāpēc tā uzskatījusi, ka izriet vai neizriet nepieciešamība uzsākt tiesvedību no jauna, nevis uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma argumentācijas atstāstu.

Download

02.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-4/2011 and separate opinion of the senator Normunds Salenieks

Juridiskā fakta konstatācija, kas nepieciešama politiski represētās personas statusa noteikšanai, pamatoti tiek izskatīta Civilprocesa likuma 37.nodaļā noteiktajā kārtībā. Pieteikumi par labvēlīga administratīvā akta izdošanu ir pakļauti administratīvajai tiesai, taču vajadzīgo faktu konstatēšanā var tikt iesaistītas vispārējās jurisdikcijas tiesas. Pašvaldībai, kura politiski represētās personas statusu piešķir un to apliecinošo apliecību izsniedz, jāizvērtē jautājumu par pieteicēja tiesībām iegūt politiski represētās personas statusu, tas ir, pašvaldībai administratīvā procesa kārtībā jāizlemj, vai vispārējās jurisdikcijas tiesas konstatētais juridiskais fakts ir pietiekošs pamats politiski represētās personas statusa noteikšanai (Likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 11.panta pirmā daļa).

Download

07.11.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-824/2007

Civilprocesa likuma 478.panta trešajā daļā noteiktais desmit gadu termiņš, kuram iestājoties, zūd tiesības iesniegt pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, nav atjaunojams. Līdz ar to pieteikums atstājams bez izskatīšanas.

Download

23.05.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SJC-7/2007

1. Saskaņā ar Civillikuma 1067.pantu īpašuma tiesības, kas pieder uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reāli, bet tikai domājamās (ideālās) daļās, tā, ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība. Kopīpašnieka daļa ir domājamā daļa. 2. Pieteicēja kļūdaini uzskata, ka vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtības noteikšanu nozīmē kopīpašuma reālu sadali. Neraugoties uz lietošanas kārtības rezultātā radušos situāciju, kad katrs no līdzīpašniekiem lieto kādu kopīpašuma objekta daļu kā pilnīgi patstāvīgu lietu, katram no viņiem joprojām īpašuma tiesības ir vienīgi uz domājamo daļu kopīpašumā kā uz bezķermenisku lietu. Atbilstoši tam arī risināmas pirmpirkuma un izpirkuma tiesības (Civillikuma 1067.panta pirmā daļa).

Download

16.11.2005. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-69/2005

Lēmums, ar kuru noraidīts pieteikums par naudas soda uzlikšanu, nav pārsūdzams.

Download

10.12.2003. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-3762003

Download

19.02.2003. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-4/2003

Download

13.03.2002. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-17/2002

Download

01.08.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-34/2001

Download

24.10.2001. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-9/2001

Download

28.11.2000. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-600/2001

Download

15.11.2000. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-516/2000

Download

29.03.2000. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-136/2000

Download

20.12.2000. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-14/2000

Download

29.11.2000. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-11/2000

Download

25.11.2000. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-9/2000

Download

19.01.2000. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-8/2000

Download

10.05.2000. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-4/2000

Download

28.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-77/1999

Download

26.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-47/1999

Download

10.10.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-459/1997

Download

26.11.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-447/1997

Download

08.10.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-365/1997

Download

02.07.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-240/1997

Download

10.12.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-195/1997

Download

26.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-184/1997

Download

07.05.1997. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-177/1997

Download

05.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-176/1997

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-134/1997

Download

06.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-127/1997

Download

27.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-126/1997

Download

27.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-124/1997

Download

09.04.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-112/1997

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-108/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-98/1997

Download

22.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-92/1997

Download

21.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-88/1997

Download

12.03.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-83/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-82/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-81/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-71/1997

Download

12.03.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-47/1997

Download

08.01.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-4/1997

Download

16.10.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-139/1996

Download