• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 53. Examining Cases at Appellate Court (Sections 425-431)

15.03.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-11/2023

Nosakot atlīdzināmo zaudējumu apmēru par tādas preces bojājumu, ko savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādājusies persona, kas ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, tajā nav jāiekļauj par preci samaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa, ciktāl šo summu kā priekšnodokli var atskaitīt no budžetā maksājamās nodokļa summas.

Download

2023. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-[D]/2023

Ja lietā par laulāto kopīgās mantas sadali ir izvirzīts arguments par tādas saistības esību, kas izcēlusies no laulāto kopīgās mantas piederības vai izmantošanas fakta, lai gan tiesiskajās attiecībās ar trešo personu parādnieka statuss piemīt tikai vienam no laulātajiem, tiesai tas ir jāizvērtē. Nodibinot apstākļus, kas liecina, ka saistība radusies ģimenes kopīgās saimniecības vešanas ietvarā, saistība naudas izteiksmē ir iekļaujama laulāto kopīgās mantas sastāvā kā laulāto kopīgs parāds. Minētais nenozīmē, ka tiesa, izspriežot strīdu par laulāto kopīgās mantas sadali, var uzlikt pienākumu abiem laulātajiem piedalīties ar maksājumiem šādas saistības izpildē. Saistība ir ņemama vērā, nosakot laulāto kopīgās mantas sastāvu un katra laulātā daļas lielumu

Download

09.03.2022. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-495/2022

Download

16.06.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-128/2022

Iebildumi pirmās instances tiesas spriedumam, kuri pēc to jēguma groza vai papildina apelācijas sūdzībā ietverto pamatojumu, un ir norādīti lietas dalībnieka paskaidrojumos, kas tiesā iesniegti pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai noteiktā procesuālā termiņa notecēšanas, tiesai nav jāvērtē. Pat tādā gadījumā, ja otras puses paskaidrojumos par apelācijas sūdzību ir ietverti argumenti, kas iziet ārpus lietas izskatīšanas ietvara, tas nerada apelācijas sūdzības iesniedzējam tiesības uz apelācijas sūdzības papildināšanu ar tādiem iebildumiem par pirmās instances tiesas spriedumu, kādi apelācijas sūdzībā nebija norādīti.

Download

14.07.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-34/2022

Download

26.10.2021. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-1036/2021

Apelācijas instances tiesai ir pienākums pašai izskatīt lietu pēc būtības. Tādēļ motīvu neesība pirmās instances tiesas spriedumā par kādu no lietas apstākļiem nevar būt pamats sprieduma atcelšanai.

Download

21.07.2021. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-925/2021

Civilprocesa likuma tiesību normu sistēma ir vērsta uz to, lai visi prasītāja argumenti un pierādījumi, kā arī atbildētāja iebildumi un tos pamatojošie pierādījumi būtu noskaidroti jau pirmās instances tiesā, tāpēc nav pieļaujama ne tikai apelācijas sūdzības grozīšana vai papildināšana pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa notecēšanas, bet arī jaunu pierādījumu iesniegšana apelācijas instances tiesā, nepastāvot objektīviem, attaisnojošiem iemesliem, kuru dēļ šie pierādījumi netika iesniegti pirmās instances tiesā.

Download

25.02.2021. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-243/2021

Ja pirmās instances tiesa nav taisījusi spriedumu attiecībā uz kādu no prasījumiem, likumā noteiktajā sprieduma pārsūdzēšanas termiņā ierosināma papildsprieduma taisīšana. Šādu trūkumu nevar labot, vēršoties ar apelācijas sūdzību apelācijas instances tiesā.

Download

27.02.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-181/2020

Download

30.09.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-954/2019

Download

26.03.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-620/2019

Download

13.11.2018. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1703/2018

Download

18.09.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1425/2018

Download

28.06.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/2018

Pārkāpuma konstatēšana ir tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanas pamats. Ja atbildētājs apelācijas sūdzībā pēc būtības apstrīd pārkāpuma faktu, tiek apstrīdēta arī tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanas pamatotība, un tiesiskās aizsardzības līdzeklis nevar stāties spēkā neatkarīgi no pārkāpuma konstatēšanas.

Download

13.03.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-95/2018

Download

2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2018

Download

21.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1025/2017

1. Nevar attiecināt uz Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 2.punktā paredzēto gadījumu iespējamo mantinieku nenoskaidrošanu pēc lietas dalībnieka, kas veda lietu ar sava pilnvarotā pārstāvja starpniecību, nāves, īpaši, ja pirmās instances tiesai par šo faktu nebija zināms. Pilnvarniekam ir jāizpilda uzdevums tik ilgi, kamēr pilnvarotāja mantinieki dod viņam rīkojumu pārtraukt jau uzsāktā uzdevuma izpildīšanu vai arī pārņem to paši (Civillikuma 2316.p.). 2. Lai piemērotu Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punktu, ir jābūt nodibinātiem apstākļiem, kas nepārprotami norāda uz tādas personas tiesību aizskārumu, kura nav lietas dalībnieks izskatāmajā lietā.

Download

27.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-185/2017

Download

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[G]/2017

Download

02.12.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-335/2016

Download

06.02.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/2014

Apelācijas instances tiesa, piemērojot Civilprocesa likuma 432.panta piektās daļas normas, nav atbrīvota no pienākuma sniegt atbildes uz apelācijas sūdzības iesniedzēja argumentiem, kuri būtiski no tiesību viedokļa, ja uz šiem argumentiem nav atbildēts pirmās instances tiesas spriedumā. Ja apelācijas instances tiesa, pievienodamās pirmās instances tiesas spriedumā atspoguļotajam pierādījumu izvērtējumam un konstatēto apstākļu juridiskajai kvalifikācijai, nav norādījusi pamatojumu apelācijas sūdzībā precīzi formulētu argumentu noraidīšanai par materiālo tiesību normu piemērošanas (iztulkošanas) problēmām vai procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, Civilprocesa likuma 426.panta pirmās daļas prasības nevar uzskatīt par izpildītām.

Download

28.12.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1594/2012

Apelācijas instances tiesa atbilstoši Civilprocesa likuma 432.panta piektajai daļai var pievienoties pirmās instances tiesas sprieduma motivācijai vienīgi tad, ja tās spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams. Apelācijas sūdzībā izvirzītie iebildumi sprieduma pamatojumam un norādījumi par procesuālo tiesību normu pārkāpumiem ir jāizvērtē apelācijas instances tiesā un argumentēti vai nu jāapstiprina vai jānoraida tās spriedumā. Apelācijas instances tiesas spriedumā nav niansēs jāatspoguļo (jāpārraksta) apelācijas sūdzības saturs, bet atbilstoši celtās prasības priekšmetam un pamatam jānorāda uz tajā iekļautajiem lietas izskatīšanai būtiskajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem.

Download

11.05.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-198/2011

Ja apelācijas sūdzībā norādīts, ka spriedums tiek pārsūdzēts pilnā apjomā, apelācijas instances tiesai atbilstoši Civilprocesa likuma 426.panta otrajai daļai jāizskata visi tie prasījumi, kas izskatīti pirmās instances tiesā un par kuriem pirmās instances tiesa pieņēmusi spriedumu.

Download

26.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-47/2011

1. Nosakot mantai laulāto kopīgas mantas statusu, atbilstoši Civillikuma 89.panta otrajai daļai svarīgi ir noskaidrot, vai strīdā esošais īpašums ir iegūts laulības laikā, t.i., laikā, kad puses ir bijušas patiesās laulāto attiecībās un viņiem ir bijusi kopīga saimniecība, un vai manta iegūta par abu laulāto līdzekļiem vai vismaz ar otra laulātā darbības palīdzību. 2. Ja strīdus īpašums iegādāts un reģistrēts uz viena laulātā vārda laikā, kad pušu laulība faktiski jau bija izirusi un laulātajiem nebija kopīgas saimniecības, laulātais, uz kura vārda īpašums nav reģistrēts, nevar pretendēt uz šo īpašumu, - viņam, pierādot savu līdzekļu ieguldījumu īpašuma iegādē, ir tiesības atprasīt ieguldīto līdzekļu atmaksāšanu. 3. Ja īpašums iegādāts laikā, kad pušu laulība nebija izirusi un pusēm bija saimniecība (pusēm bijušas patiesas laulāto attiecības), laulātajam, uz kura vārda īpašums nav reģistrēts, pretendējot uz īpašumu/tā daļu, jāpierāda vai nu savu līdzekļu ieguldījums īpašuma iegādē (kredīta maksājumu veikšanā u.c.), vai veikto darbību raksturs un apjoms, ar kuru palīdzību būtu sekmēta strīdus nekustamā īpašuma iegāde. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās (Civillikuma 89.panta otrā daļa).

Download

12.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-7/2011

Izskatot prasījumu, attiecībā par kuru pirmās instances tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā, apelācijas tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 203.panta otrās daļas normu par tiesas sprieduma spēkā stāšanos tā nepārsūdzētajā daļā un ar to saistīto Civilprocesa likuma 426.panta pirmo daļu, kas nosaka lietas izskatīšanas robežas apelācijas instances tiesā.

Download

15.09.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-171/2010

Servitūta izbeigšanās ar sakritumu iespējama tikai tad, ja sakritums attiecas uz visiem kalpojošās lietas īpašniekiem. Ja tikai viens vai daži no kopīpašniekiem iegūst valdošo nekustamo īpašumu, tad kalpojošais nekustamais īpašums paliek apgrūtināts ar servitūtu (Civillikuma 1237.panta 2.punkts).

Download

27.01.2010. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-28/2010

Atbilstoši Civilprocesa likuma 441.panta pirmās daļas 2.punktam tiesneša lēmums par apelācijas sūdzības atdošanu iesniedzējam, uzskatot sūdzību par neiesniegtu, ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību.

Download

09.09.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-775/2009

Atceļot pirmās instances spriedumu daļā par tiesvedības izbeigšanu vai prasības atstāšanu bez izskatīšanas, piemēram, strīdā par darba algas piedziņu, apelācijas instances tiesa nav tiesīga vērtēt pierādījumus lietā un izlemt strīdu pēc būtības, bet prasība jānodod izskatīšanai pirmās instances tiesā.

Download

28.10.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-285/2009

Klusais vietnieks darbojas savā vārdā, līdz ar to viņu pašu, nevis atvietojamo, saista līgums, ko viņš noslēdzis atvietojamā labā. Atvietojamais kļūst par līguma dalībnieku tikai tad, ja līgums tiek uz viņu sevišķi pārvests (Civillikuma 1516.pants)

Download

11.02.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-47/2009

1. Tiesai, izskatot strīdu prasības kārtībā, nav tiesiska pamata atcelt iepriekš tiesneša pieņemto lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, jo lēmums stājas spēkā ar tā sastādīšanas un parakstīšanas brīdi, parādnieks var celt apvērsuma prasību pret kreditoru, apstrīdot tikai kreditora prasījumu. 2. Aizdevuma līgums ir reāllīgums, taču aizdevuma attiecības var rasties ne tikai ar naudas vai atvietojamas lietas nodošanu, bet arī no citāda rakstura darījuma attiecībām, piemēram, nomaksas pirkuma attiecībām. 3. Tiesa Civillikuma 1415.panta normas sastāvu konstatējusi attiecībā uz zemnieku saimniecības darbībām, kas nav lietas dalībniece, un šīs likuma normas piemērošana nevarēja ietekmēt prasītāja un atbildētāja tiesību un pienākumu apjomu, kas izriet no aizdevuma līguma.

Download

24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-703/2007

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 426.panta otro daļu apelācijas instances tiesa izskata tikai tos prasījumus, kas izskatīti pirmās instances tiesā. Prasības priekšmeta vai pamata grozīšana nav pieļaujama. Iesniedzot apelācijas instances tiesas sēdē kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jaunu variantu, netiek grozīts prasības pamats, jo prasības priekšmets ir tas pats – lietošanas kārtības noteikšana kopīpašumā. Kopīpašuma jauns lietošanas kārtības variants nav uzskatāms par pretprasību.

Download

23.05.2007. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-515/2007

Procesuālo tiesību normu pārkāpums par tiesvedības valodu ir absolūts pamats pieņemtā nolēmuma atcelšanai un lietas nodošanai jaunai izskatīšanai (Civilprocesa likuma 13.panta ceturtā daļa).

Download

06.09.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-467/2006

Nodibinājuma valdes locekļa atsaukšana ietilpst biedru sapulces vai citas pārvaldes institūcijas kompetencē, kurai šādas tiesības piešķirtas ar nodibinājuma statūtiem (Biedrību un nodibinājumu likuma 35. pants).

Download

01.12.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-713/2004

Download

05.11.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-519/2003

Download

22.10.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-485/2003

Download

24.09.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-402/2003

Download

10.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-460/2001

Download

12.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-414/2001

Apelācijas instances tiesā lietas izskatīšanas apjomu nosaka prasības pieteikums, pirmās instances tiesas spriedums un apelācijas sūdzības saturs

Download

27.06.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-357/2001

Download

25.04.2001. . Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-232/2001

Download

29.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-527/2000

Download

13.09.2000. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-391/2000

Download

23.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2000

Download

09.02.2000. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-35/2000

Download

13.10.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-630/1999

Download

29.09.1999. Judgment of the Department of Criminal Cases, case No SKC-592/1999

Download

04.08.1999. Judgment of the Department of Criminal Cases, case No SKC-431/1999

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-456/1997

Download

26.11.1997. Decision on Ancillary Complaint the Department of Civil Cases, case No SKC-446/1997

Download

22.10.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-386/1997

Download

22.10.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-383/1997

Download

22.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-375/1997

Download

03.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-311/1997

Download

13.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-250/1997

Download

21.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-183/1997

Download

08.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-111/1997

Download

09.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/1997

Download

26.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-96/1997

Download

26.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-43/1997

Download

21.08.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-117/1996

Download

12.06.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-63/1996

Download

29.04.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/1996

Download