• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

53.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANA APELĀCIJAS INSTANCĒ (425.–431.pants)

09.03.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-495/2022 Kļūda tiesas nolēmuma nosaukumā kā pārrakstīšanās kļūda

Lejupielādēt

16.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2022 Nepieļaujamība grozīt vai papildināt apelācijas sūdzību pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa izbeigšanās

Lejupielādēt

26.10.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1036/2021 Apelācijas instances tiesas rīcība pirmās instances tiesas sprieduma motivācijas trūkumu gadījumā

Lejupielādēt

21.07.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-925/2021 Jaunu pierādījumu iesniegšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-243/2021 Sūdzība par tiesas spriedumu, ar kuru nav izspriests kāds no prasījumiem

Lejupielādēt

27.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2020 Pretrunīgu un savstarpēji viens otru izslēdzošu prasījumu nepieļaujamība

Lejupielādēt

30.09.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-954/2019 Procesuālās ekonomijas princips pārstāvniecības tiesību konstatēšanā

Lejupielādēt

26.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-620/2019 Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punkta nepamatota piemērošana gadījumā, kad pirmās instances tiesa prasību noraidījusi pilnīgi

Lejupielādēt

13.11.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1703/2018 Advokāta ordera neiesniegšanas un nepareizi noformēta advokāta ordera iesniegšanas nošķiršana

Lejupielādēt

18.09.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1425/2018 Apelācijas tiesvedības izbeigšana, ja apelācijas sūdzības iesniedzējs paziņojis par neierašanās iemesliem

Lejupielādēt

28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2018 Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja pārsūdzēta tiesību pārkāpuma izdarīšana, bet nav apstrīdēts par šo pārkāpumu piemērotais tiesiskās aizsardzības līdzeklis

Lejupielādēt

13.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2018 Izņēmuma gadījumi, kad persona var tikt pielaista tiesvedības procesā apelācijas instancē līdzatbildētāja statusā

Lejupielādēt

2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2018 Laulāto kopīgas mantas sadale, ja tā skar kopīgā bērna intereses

Lejupielādēt

21.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1025/2017 Civilprocesa likuma 427.panta piemērošana

Lejupielādēt

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2017 Publiskai personai piederošās apbūvētās zemes nomas līgumu slēgšanas kārtība

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2017 Pirms un pēc laulības noslēgšanas veiktā ieguldījuma atgūšana

Lejupielādēt

02.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2016 Apelācijas instances tiesas iespējas novērst procesuālās līdztiesības principa neievērošanu pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

06.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2014 Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē, ja tiesa pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma motivācijai

Lejupielādēt

28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012 Apelācijas instances tiesas pienākums izskatīt lietu apelācijas sūdzības apjomā (Civilprocesa likuma 426.pants)

Lejupielādēt

11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011 Par apelācijas sūdzības robežām

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2011 Par kritērijiem laulāto kopīgas mantas statusa noteikšanai

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011 Pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

Lejupielādēt

15.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2010 Servitūta izbeigšanās ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2010 Par pirmās instances tiesas lēmumu pārsūdzēšanu

Lejupielādēt

09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-775/2009 Apelācijas instances tiesa nav tiesīga izskatīt prasījumus, ko pēc būtības nav izskatījusi pirmās instances tiesa

Lejupielādēt

28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2009 Par kluso vietniecību

Lejupielādēt

11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009 Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildes apstrīdēšanas kārtību un prasījumiem no atdošanas līgumiem

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-703/2007 Par kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jauna varianta procesuālo nozīmi

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-515/2007 Par lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu

Lejupielādēt

06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-467/2006 Par nodibinājuma valdes locekļa atsaukšanu

Lejupielādēt

01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-713/2004 Par Civilprocesa likuma 427. panta pirmās daļas 4. punkta piemērošanas nosacījumiem

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-527/2000 Fakti, kas konstatēti pirmās instances tiesā, apelācijas instances tiesā nav jāpārbauda, ja tie nav apstrīdēti apelācijas sūdzībā

Lejupielādēt

13.09.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-391/2000 Par pilnvarojuma apjomu

Lejupielādēt

23.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2000 Prasības pamats ir apstākļi, uz kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, t.i., juridiskie fakti, ar kuriem tiesību normas hipotēze saista strīda pušu materiāltiesiskās attiecības esamību, grozīšanos vai izbeigšanos. Apelācijas instances tiesa prasības pamatu nevar grozīt

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-35/2000 Par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-630/1999 Par zemes nomas maksas apmēru un pieeauguma pievienošanu prasībai

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/1999 Par pirkuma cenu, izmantojot piedāvājumu par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-431/1999 Aizsargjoslu bezatlīdzības izmantošana kā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums ierakstāms zemesgrāmatā

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-456/1997 Par strīdu, kas radies sakarā ar bankas akcionāru pilnsapulces lēmumu par bankas pašlikvidāciju pēc tam, kad Latvijas Banka iesniegusi tiesā pieteikumu par bankas likvidāciju Kredītiestāžu likumā noteiktā kārtībā

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-446/1997 Par apelācijas sūdzības izskatīšanu, ja apelācijas process ir iesācies un apelācijas instances lēmums par lietas ierosināšanu nav atcelts

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-386/1997 Par tiesvedības izbeigšanu apelācijas instancē sakarā ar atteikšanos no prasības

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-383/1997 Par apelācijas tiesvedības izbeigšanu sakarā ar sūdzības iesniedzēja atteikšanos no tās

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-375/1997 Par Latvijas Civilprocesa kodeksa 291.1 panta pirmās daļas noteikumu piemērošanu

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-311/1997 Tiesa pēc savas iniciatīvas nevar grozīt prasības pamatu. Saistību tiesiskās attiecības, kas uz darījumu pamata radušās pirms 1993. gada 1. marta, apspriežamas pēc tiem likumiem, kuri bija spēkā līdz 1993. gada 28. februārim.

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/1997 Par ekspertīzes nozīmēšanu apelācijas instancē

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-183/1997 Par Latvijas Republikas Saeimas ratificēta starptautiska līguma normu prioritāti pār Latvijas Republikas normām

Lejupielādēt

08.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/1997 Par darījuma notariālās formas ievērošanu, darījuma atzīšanu par spēkā esošu un prasības noilguma tecējuma sākumu

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/1997 Par procesa normu pārkāpumu, kas uzliek tiesai par pienākumu novērtēt visus iesniegtos pierādījumus

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/1997 Par lietas izskatīšanas apjomu apelācijas kārtībā

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/1997 Par apelācijas instances tiesas pienākumu izskatīt lietu pēc būtības apjomā, kas izriet no apelācijas vai pretapelācijas sūdzībām

Lejupielādēt

21.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/1996 Par apelācijas tiesas pienākumu izskatīt civillietu pēc būtības apelācijas sūdzības apjomā

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-63/1996 Par apelācijas sūdzības izskatīšanu un lietas nolikšanu izskatīšanai tiesas sēdē

Lejupielādēt

29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/1996 Par apelācijas tiesas kompetenci, izskatot lietu sakarā ar iesniegto apelācijas sūdzību

Lejupielādēt