• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

53.nodaļa. LIETAS IZSKATĪŠANA APELĀCIJAS INSTANCĒ (425.–431.pants)

15.03.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2023

Nosakot atlīdzināmo zaudējumu apmēru par tādas preces bojājumu, ko savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādājusies persona, kas ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, tajā nav jāiekļauj par preci samaksātā pievienotās vērtības nodokļa summa, ciktāl šo summu kā priekšnodokli var atskaitīt no budžetā maksājamās nodokļa summas.

Lejupielādēt

09.03.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-495/2022

Lejupielādēt

16.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2022

Iebildumi pirmās instances tiesas spriedumam, kuri pēc to jēguma groza vai papildina apelācijas sūdzībā ietverto pamatojumu, un ir norādīti lietas dalībnieka paskaidrojumos, kas tiesā iesniegti pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai noteiktā procesuālā termiņa notecēšanas, tiesai nav jāvērtē. Pat tādā gadījumā, ja otras puses paskaidrojumos par apelācijas sūdzību ir ietverti argumenti, kas iziet ārpus lietas izskatīšanas ietvara, tas nerada apelācijas sūdzības iesniedzējam tiesības uz apelācijas sūdzības papildināšanu ar tādiem iebildumiem par pirmās instances tiesas spriedumu, kādi apelācijas sūdzībā nebija norādīti.

Lejupielādēt

14.07.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2022

Lejupielādēt

26.10.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1036/2021

Apelācijas instances tiesai ir pienākums pašai izskatīt lietu pēc būtības. Tādēļ motīvu neesība pirmās instances tiesas spriedumā par kādu no lietas apstākļiem nevar būt pamats sprieduma atcelšanai.

Lejupielādēt

21.07.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-925/2021

Civilprocesa likuma tiesību normu sistēma ir vērsta uz to, lai visi prasītāja argumenti un pierādījumi, kā arī atbildētāja iebildumi un tos pamatojošie pierādījumi būtu noskaidroti jau pirmās instances tiesā, tāpēc nav pieļaujama ne tikai apelācijas sūdzības grozīšana vai papildināšana pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa notecēšanas, bet arī jaunu pierādījumu iesniegšana apelācijas instances tiesā, nepastāvot objektīviem, attaisnojošiem iemesliem, kuru dēļ šie pierādījumi netika iesniegti pirmās instances tiesā.

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-243/2021

Ja pirmās instances tiesa nav taisījusi spriedumu attiecībā uz kādu no prasījumiem, likumā noteiktajā sprieduma pārsūdzēšanas termiņā ierosināma papildsprieduma taisīšana. Šādu trūkumu nevar labot, vēršoties ar apelācijas sūdzību apelācijas instances tiesā.

Lejupielādēt

27.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-181/2020

Lejupielādēt

30.09.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-954/2019

Lejupielādēt

26.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-620/2019

Lejupielādēt

13.11.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1703/2018

Lejupielādēt

18.09.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1425/2018

Lejupielādēt

28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2018

Pārkāpuma konstatēšana ir tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanas pamats. Ja atbildētājs apelācijas sūdzībā pēc būtības apstrīd pārkāpuma faktu, tiek apstrīdēta arī tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanas pamatotība, un tiesiskās aizsardzības līdzeklis nevar stāties spēkā neatkarīgi no pārkāpuma konstatēšanas.

Lejupielādēt

13.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2018

Lejupielādēt

2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2018

Lejupielādēt

21.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1025/2017

1. Nevar attiecināt uz Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 2.punktā paredzēto gadījumu iespējamo mantinieku nenoskaidrošanu pēc lietas dalībnieka, kas veda lietu ar sava pilnvarotā pārstāvja starpniecību, nāves, īpaši, ja pirmās instances tiesai par šo faktu nebija zināms. Pilnvarniekam ir jāizpilda uzdevums tik ilgi, kamēr pilnvarotāja mantinieki dod viņam rīkojumu pārtraukt jau uzsāktā uzdevuma izpildīšanu vai arī pārņem to paši (Civillikuma 2316.p.). 2. Lai piemērotu Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punktu, ir jābūt nodibinātiem apstākļiem, kas nepārprotami norāda uz tādas personas tiesību aizskārumu, kura nav lietas dalībnieks izskatāmajā lietā.

Lejupielādēt

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2017

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2017

Lejupielādēt

02.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-335/2016

Lejupielādēt

06.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2014

Apelācijas instances tiesa, piemērojot Civilprocesa likuma 432.panta piektās daļas normas, nav atbrīvota no pienākuma sniegt atbildes uz apelācijas sūdzības iesniedzēja argumentiem, kuri būtiski no tiesību viedokļa, ja uz šiem argumentiem nav atbildēts pirmās instances tiesas spriedumā. Ja apelācijas instances tiesa, pievienodamās pirmās instances tiesas spriedumā atspoguļotajam pierādījumu izvērtējumam un konstatēto apstākļu juridiskajai kvalifikācijai, nav norādījusi pamatojumu apelācijas sūdzībā precīzi formulētu argumentu noraidīšanai par materiālo tiesību normu piemērošanas (iztulkošanas) problēmām vai procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, Civilprocesa likuma 426.panta pirmās daļas prasības nevar uzskatīt par izpildītām.

Lejupielādēt

28.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1594/2012

Apelācijas instances tiesa atbilstoši Civilprocesa likuma 432.panta piektajai daļai var pievienoties pirmās instances tiesas sprieduma motivācijai vienīgi tad, ja tās spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams. Apelācijas sūdzībā izvirzītie iebildumi sprieduma pamatojumam un norādījumi par procesuālo tiesību normu pārkāpumiem ir jāizvērtē apelācijas instances tiesā un argumentēti vai nu jāapstiprina vai jānoraida tās spriedumā. Apelācijas instances tiesas spriedumā nav niansēs jāatspoguļo (jāpārraksta) apelācijas sūdzības saturs, bet atbilstoši celtās prasības priekšmetam un pamatam jānorāda uz tajā iekļautajiem lietas izskatīšanai būtiskajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem.

Lejupielādēt

11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-198/2011

Ja apelācijas sūdzībā norādīts, ka spriedums tiek pārsūdzēts pilnā apjomā, apelācijas instances tiesai atbilstoši Civilprocesa likuma 426.panta otrajai daļai jāizskata visi tie prasījumi, kas izskatīti pirmās instances tiesā un par kuriem pirmās instances tiesa pieņēmusi spriedumu.

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2011

1. Nosakot mantai laulāto kopīgas mantas statusu, atbilstoši Civillikuma 89.panta otrajai daļai svarīgi ir noskaidrot, vai strīdā esošais īpašums ir iegūts laulības laikā, t.i., laikā, kad puses ir bijušas patiesās laulāto attiecībās un viņiem ir bijusi kopīga saimniecība, un vai manta iegūta par abu laulāto līdzekļiem vai vismaz ar otra laulātā darbības palīdzību. 2. Ja strīdus īpašums iegādāts un reģistrēts uz viena laulātā vārda laikā, kad pušu laulība faktiski jau bija izirusi un laulātajiem nebija kopīgas saimniecības, laulātais, uz kura vārda īpašums nav reģistrēts, nevar pretendēt uz šo īpašumu, - viņam, pierādot savu līdzekļu ieguldījumu īpašuma iegādē, ir tiesības atprasīt ieguldīto līdzekļu atmaksāšanu. 3. Ja īpašums iegādāts laikā, kad pušu laulība nebija izirusi un pusēm bija saimniecība (pusēm bijušas patiesas laulāto attiecības), laulātajam, uz kura vārda īpašums nav reģistrēts, pretendējot uz īpašumu/tā daļu, jāpierāda vai nu savu līdzekļu ieguldījums īpašuma iegādē (kredīta maksājumu veikšanā u.c.), vai veikto darbību raksturs un apjoms, ar kuru palīdzību būtu sekmēta strīdus nekustamā īpašuma iegāde. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās (Civillikuma 89.panta otrā daļa).

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2011

Izskatot prasījumu, attiecībā par kuru pirmās instances tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā, apelācijas tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 203.panta otrās daļas normu par tiesas sprieduma spēkā stāšanos tā nepārsūdzētajā daļā un ar to saistīto Civilprocesa likuma 426.panta pirmo daļu, kas nosaka lietas izskatīšanas robežas apelācijas instances tiesā.

Lejupielādēt

15.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-171/2010

Servitūta izbeigšanās ar sakritumu iespējama tikai tad, ja sakritums attiecas uz visiem kalpojošās lietas īpašniekiem. Ja tikai viens vai daži no kopīpašniekiem iegūst valdošo nekustamo īpašumu, tad kalpojošais nekustamais īpašums paliek apgrūtināts ar servitūtu (Civillikuma 1237.panta 2.punkts).

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2010

Atbilstoši Civilprocesa likuma 441.panta pirmās daļas 2.punktam tiesneša lēmums par apelācijas sūdzības atdošanu iesniedzējam, uzskatot sūdzību par neiesniegtu, ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību.

Lejupielādēt

09.09.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-775/2009

Atceļot pirmās instances spriedumu daļā par tiesvedības izbeigšanu vai prasības atstāšanu bez izskatīšanas, piemēram, strīdā par darba algas piedziņu, apelācijas instances tiesa nav tiesīga vērtēt pierādījumus lietā un izlemt strīdu pēc būtības, bet prasība jānodod izskatīšanai pirmās instances tiesā.

Lejupielādēt

28.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2009

Klusais vietnieks darbojas savā vārdā, līdz ar to viņu pašu, nevis atvietojamo, saista līgums, ko viņš noslēdzis atvietojamā labā. Atvietojamais kļūst par līguma dalībnieku tikai tad, ja līgums tiek uz viņu sevišķi pārvests (Civillikuma 1516.pants)

Lejupielādēt

11.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-47/2009

1. Tiesai, izskatot strīdu prasības kārtībā, nav tiesiska pamata atcelt iepriekš tiesneša pieņemto lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, jo lēmums stājas spēkā ar tā sastādīšanas un parakstīšanas brīdi, parādnieks var celt apvērsuma prasību pret kreditoru, apstrīdot tikai kreditora prasījumu. 2. Aizdevuma līgums ir reāllīgums, taču aizdevuma attiecības var rasties ne tikai ar naudas vai atvietojamas lietas nodošanu, bet arī no citāda rakstura darījuma attiecībām, piemēram, nomaksas pirkuma attiecībām. 3. Tiesa Civillikuma 1415.panta normas sastāvu konstatējusi attiecībā uz zemnieku saimniecības darbībām, kas nav lietas dalībniece, un šīs likuma normas piemērošana nevarēja ietekmēt prasītāja un atbildētāja tiesību un pienākumu apjomu, kas izriet no aizdevuma līguma.

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-703/2007

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 426.panta otro daļu apelācijas instances tiesa izskata tikai tos prasījumus, kas izskatīti pirmās instances tiesā. Prasības priekšmeta vai pamata grozīšana nav pieļaujama. Iesniedzot apelācijas instances tiesas sēdē kopīpašuma lietošanas kārtības sadales jaunu variantu, netiek grozīts prasības pamats, jo prasības priekšmets ir tas pats – lietošanas kārtības noteikšana kopīpašumā. Kopīpašuma jauns lietošanas kārtības variants nav uzskatāms par pretprasību.

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-515/2007

Procesuālo tiesību normu pārkāpums par tiesvedības valodu ir absolūts pamats pieņemtā nolēmuma atcelšanai un lietas nodošanai jaunai izskatīšanai (Civilprocesa likuma 13.panta ceturtā daļa).

Lejupielādēt

06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-467/2006

Nodibinājuma valdes locekļa atsaukšana ietilpst biedru sapulces vai citas pārvaldes institūcijas kompetencē, kurai šādas tiesības piešķirtas ar nodibinājuma statūtiem (Biedrību un nodibinājumu likuma 35. pants).

Lejupielādēt

01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-713/2004

Lejupielādēt

10.10.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-460/2001

Lejupielādēt

12.09.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-414/2001

Apelācijas instances tiesā lietas izskatīšanas apjomu nosaka prasības pieteikums, pirmās instances tiesas spriedums un apelācijas sūdzības saturs

Lejupielādēt

27.06.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-357/2001

Lejupielādēt

25.04.2001. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-232/2001

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-527/2000

Lejupielādēt

13.09.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-391/2000

Lejupielādēt

23.02.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2000

Lejupielādēt

09.02.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-35/2000

Lejupielādēt

13.10.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-630/1999

Lejupielādēt

29.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/1999

Lejupielādēt

04.08.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-431/1999

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-456/1997

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-446/1997

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-386/1997

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-383/1997

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-375/1997

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-311/1997

Lejupielādēt

13.08.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/1997

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-183/1997

Lejupielādēt

08.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/1997

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/1997

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/1997

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/1997

Lejupielādēt

21.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/1996

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-63/1996

Lejupielādēt

29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/1996

Lejupielādēt