• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts nodeva

Valsts nodeva par pieteikumu administratīvajās lietās

Valsts nodeva jāmaksā lietās, kurās Senāta Administratīvo lietu departaments lietu izspriež kā pirmās (un vienīgās) instances tiesa.

Iesniedzot Administratīvo lietu departamentā pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu

(Administratīvā procesa likuma 124.panta pirmā daļa)

30 euro

Iesniedzot Administratīvo lietu departamentā pieteikumu par iekšlietu ministra lēmuma par aizliegumu izbraukt no valsts atcelšanu

(Administratīvā procesa likuma 124.panta pirmā daļa)

30 euro

Konts valsts nodevas samaksai

Saņēmējs: Valsts kase, Reģistrācijas nr. 90000050138

Banka: Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr.: LV87TREL1060190911400

Maksājumā jānorāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numuru (ja zināms), fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – nosaukumu vai reģistrācijas numuru. Ja maksājums tiek veikts citas personas vārdā, norādāma attiecīgo personu identificējoša informācija.