• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā apakšnodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (1278.-1339.pants)

15.12.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1161/2021 Kreditora tiesības iegūt hipotēku, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ar kuru no parādnieka piespriesta noteikta naudas summa, ievedot to zemesgrāmatā uz parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā situācijā, kad īpašums reģistrēts uz parādnieka laulātā vārda bez ieraksta par atsevišķas mantas statusu un nekustamajam īpašumam nav ipso jure atsevišķas mantas statusa

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-152/2020 Civillikuma 416.panta septītās daļas tvērums

Lejupielādēt

17.11.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-28/2020 Tiesas pienākums analizēt valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ietekmi uz lietas dalībnieku iespēju iesniegt pierādījumus

Lejupielādēt

20.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2017 Liettiesisks prasījums par ķīlas tiesības realizēšanu

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2017 Hipotēkas noilgums

Lejupielādēt

05.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-76/2017 Galvojuma un ķīlas kā saistību tiesību pastiprinājuma nošķiršana

Lejupielādēt

30.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2016 Ķīlas ņēmēja atbildība, pārdodot ieķīlāto lietu par brīvu cenu (Civillikuma 1328. pants)

Lejupielādēt

30.08.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2016 Ar komercķīlu nodrošināta kreditora prasījuma pieteikšana maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

23.01.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1908/2015 Hipotēkas nostiprināšana, pamatojoties uz notariālo izpildu aktu

Lejupielādēt

30.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2821/2014 Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

Lejupielādēt

31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2014 Tiesību saglabāšanas princips ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā (ĀTAP); kreditora gribas nozīme ķīlas tiesības nodibināšanā un izbeigšanā

Lejupielādēt

14.12.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-398/2013 Kreditora tiesību aizsardzība, ja saistības, kas nodrošināta ar komercķīlu, izpilde nav panākta bezstrīdus piespiedu izpildīšanas ceļā

Lejupielādēt

04.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-42/2013 Ķīlas (hipotēkas) ņēmēja aizsardzības nosacījumi maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2012 Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Kalvja Torgāna, Mārītes Zāģeres, Ināras Gardas, Skaidrītes Lodziņas, Andas Vītolas atsevišķās domas Prasījums pret VID par pārmaksātā nodokļa atmaksu kā komercķīlas priekšmets

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-219/2010 Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-119/2009 Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-79/2009 Par tiesiskajām sekām, piemērojot Civilprocesa likuma 402.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktu

Lejupielādēt

26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-76/2009 Par iemesliem atteikt pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-49/2008 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2008 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-806/2007 Tiesiskās sekas, ja darījums atzīts par spēkā neesošu

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2007 Par rīcību ar ieķīlāto automašīnu

Lejupielādēt

25.01.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2006 Tiesības pieprasīt kredīta atmaksu pirms termiņa, ja kredītņēmējs kavē kādu no kredīta pamatsummas vai procentu maksājumiem

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2005 Par ķīlas ņēmēja tiesībām prasīt apmierinājumu no ieķīlātas lietas (Civillikuma 1319.pants)

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2004 Par nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

08.09.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-575/2004 Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-263/2000 Par ķīlu kā saistības izpildes nodrošinājumu ķīlas ņēmējam

Lejupielādēt

15.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-572/1999 Kopīpašnieks bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas var ieķīlāt savu kopējās lietas domājamo daļu. Par ķīlas priekšmetu var būt nevien pastāvošās, bet arī nākamās – kā ķermensikās, tā bezķermensikās lietas

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-30/1999 Par tiesībspēju ieķīlāt nekustamu īpašumu

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-88/1996 Apsolījums pārdot nekustamu mantu, nenoslēdzot pārdevuma līgumu, kas uzskatāms par rokasnaudu

Lejupielādēt