• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā apakšnodaļa. HIPOTĒKA UZ NEKUSTAMU ĪPAŠUMU (1367.-1380.pants)

23.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-381/2017 Civillikuma 705.panta otrās daļas normā ietvertās kreditora prasījuma nepieteikšanas sekas

Lejupielādēt

22.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1119/2016 Hipotēkas dzēšanas kārtība, ja kreditora pretenzija uzaicinājumā norādītajā termiņā (Civillikuma 705. pants) nav pieteikta

Lejupielādēt

23.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-41/2015 Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-812/2013 Izsoles jēdziens Civillikuma 1380.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

28.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-621/2010 Par piedziņas atzīmes tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

08.09.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-575/2004 Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-31/1999 Par cesijas priekšmetu

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-410/1997 Par piedziņas vēršanu uz parādnieka dzīvojamo māju, kad tiek piedzīts ar ķīlu nodrošināts prasījums

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-131/1996 Par neiespējamību atjaunot apgrūtinājuma ierakstu zemesgrāmatā

Lejupielādēt