• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

KONKURENCES TIESĪBAS

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2022 Noteikta apmēra un pieaugošs līgumsods (Civillikuma 1716.pants); Līgumsoda konkrēti noteiktā naudas summā samērīguma vērtēšana

Lejupielādēt

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2022 Mazumtirgotāju iepirkumu vara un tās nozīme pārkāpuma konstatēšanā

Lejupielādēt

11.12.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1306/2021 Spriedums administratīvajā lietā, ar kuru netiek konstatēts konkurences tiesību pārkāpums, neierobežo personas tiesības civillietā pierādīt pārkāpumu un saņemt atlīdzinājumu

Lejupielādēt

11.12.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1306/2021 Konkurences likumā paredzēta pārkāpuma konstatēšana un tiesības prasīt par to atlīdzinājumu

Lejupielādēt

30.09.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1158/2021 Komersanta tiesības iebilst pret konkurentam piešķirtu labumu saistībā ar savu subjektīvo tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

23.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-138/2021 Pasīva dalība konkurences pārkāpuma izdarīšanā kā līdzdalība; Uzņēmuma rīcības novērtēšana konkurences pārkāpumā pasīvas dalības gadījumā

Lejupielādēt

23.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2021 Tirgus daļas un to izmaiņu novērtējuma izmantošana; Konkurences padomes lēmuma noraidīt apvienošanās dalībnieka piedāvātos saistošos noteikumus pamatojums un tā pārbaude; Aktīvu spējas piesaistīt agrāko pircēju loku nozīme un novērtējums

Lejupielādēt

15.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2021 Publiskas nenorobežošanās no iespējamā pārkāpuma sekas; Informācijas apmaiņa starp konkurentiem par dalību publiskā iepirkuma konkursos kā aizliegtās vienošanās pārkāpums

Lejupielādēt

15.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2021 Netiešo pierādījumu izmantošana tirgus dalībnieka neatkarīgas rīcības izvērtējumā

Lejupielādēt

22.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2021 Konkurences pārkāpuma konstatēšana pēc mērķa vai sekām

Lejupielādēt

28.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2020 Izšķirošās ietekmes konstatēšana

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019 Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanai

Lejupielādēt

18.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-408/2019 Aptieku izvietošanas nosacījumu jēga un valsts pienākums raudzīties, lai attiecīgi nosacījumi tiktu izmantoti atbilstoši to mērķim

Lejupielādēt

07.12.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1372/2018 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Tirgus dalībnieku subjektīvās tiesības prasīt Konkurences padomes lēmuma par tirgus dalībnieku apvienošanos pārbaudi tiesā

Lejupielādēt

17.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-517/2018 Konkurences likuma pārkāpumā atbildīgā subjekta noteikšana

Lejupielādēt

16.06.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2017 Konkurences ierobežojuma pēc mērķa novērtējums

Lejupielādēt

14.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-461/2016 Soda noteikšanas principi konkurences tiesībās

Lejupielādēt

08.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-642/2015 Administratīvā akta izdošanas termiņa kavējuma sekas

Lejupielādēt

03.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-407/2015 Juridiskās personas izbeigšanās ietekme uz administratīvo procesu un Konkurences padomes lēmuma izpildi

Lejupielādēt

02.02.2015. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-25/2015 Aktīvu izmantošanas tiesību iegūšanas vērtējums tirgus dalībnieku apvienošanās kontrolei

Lejupielādēt

29.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2015 Nolīguma mērķa ierobežot konkurenci konstatēšana

Lejupielādēt

20.06.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-333/2014 Konkurences likuma normu piemērošana pilnsabiedrības gadījumā

Lejupielādēt

10.01.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2014 Lietas ierosināšana Konkurences padomē uz iesnieguma pamata

Lejupielādēt

03.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2014 Nolīgumam piemītoša mērķa ierobežot konkurenci konstatēšana

Lejupielādēt

25.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-301/2013 Publiskas lietas vienlīdzīgas lietošanas tiesības

Lejupielādēt

20.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2013 Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas piemērošana

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-369/2012 Privātpersonas tiesības prasīt Konkurences padomei ierosināt lietu par tās lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildes kontroles turpināšanu

Lejupielādēt

10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2012 Dominējošā stāvokļa rašanās un nostiprināšana

Lejupielādēt

08.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-157/2011 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKA-1372/2018) Personas subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus dalībniekiem dotu apvienošanās atļauju

Lejupielādēt

07.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2011 Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

Lejupielādēt

22.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-916/2010 Informācijas atkalizmantošana; iespējamā valsts atbalsta un konkurenta subjektīvo tiesību pārbaude

Lejupielādēt

10.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-419/2010 Valsts atbalsts, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas obligātais iepirkums un komersanta tiesības iebilst pret konkurentiem piešķirtu labumu

Lejupielādēt

15.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-370/2010 Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; tiesas sprieduma motīvu daļas argumentācija

Lejupielādēt

17.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-168/2010 Komercnoslēpuma iegūšana kā negodīgas konkurences izpausme; komersanta pienākumi komercnoslēpuma aizsardzībā

Lejupielādēt

17.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2010 Aizliegtas vienošanās starp tirgus dalībniekiem; pierādījumi konkurences lietās

Lejupielādēt

28.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-736/2009 Konkurences padomes tiesības pārbaudīt publisko tiesību subjekta rīcību

Lejupielādēt

04.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-511/2008 Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; konkrētais preces tirgus un ģeogrāfiskais tirgus Konkurences likuma izpratnē

Lejupielādēt

16.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-168/2006 Tiesību normu spēks laikā un to intertemporālā piemērojamība konkurences pārkāpumu lietās

Lejupielādēt

01.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2006 Par Eiropas Kopienu tiesību saistošo spēku, prejudiciālā nolēmuma „vajadzīgumu”, aizliegto vienošanos konkurences tiesību izpratnē, aizliegtās vienošanās spēkā neesamību no tās noslēgšanas brīža, tiesas tiesībām atlikt lietas izskatīšanu, procesa dalībnieku tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem un izteikt savu viedokli, kā arī procesa dalībnieku pieteikto lūgumu izlemšanu

Lejupielādēt