• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesību principu kolīzija

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-154/2019 Tiesiskās paļāvības principa un tiesiskuma principa kolīzija

Lejupielādēt

30.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2004 Par vispārējo tiesību principu kolīziju risināšanu

Lejupielādēt