• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Muitas nodoklis

11.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2021 Priekšnoteikumi importētāja tiesībām atsaukties uz tiesisko paļāvību

Lejupielādēt

07.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-145/2021 Nodokļu administrācijas tiesības piedzīt muitas parādu no galvotāja

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-165/2020 Ārējās tranzīta procedūras pabeigšana, ja daļa no precēm nav nekad nonākušas Eiropas Savienības muitas teritorijā

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2020 Muitas procedūras „ievešana pārstrādāšanai” atļaujas nosacījumu pārkāpšana kā pamats muitas nodokļa parādam

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2020 Kritērija „vienlaidus šķērsgriezums” interpretācija

Lejupielādēt

22.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-99/2019 Antidempinga maksājumu noteikšanā piemērojamās tiesību normas

Lejupielādēt

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2019 Muitas vērtības noteikšana atbilstoši vienas vienības cenas metodei

Lejupielādēt

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2019 Preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamās metodes izvēle

Lejupielādēt

26.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-81/2018 Muitas iestādes tiesības veikt pārbaudi par preču izņemšanu no muitas uzraudzības pēc muitas procedūras pabeigšanas; Principāla atbildība muitas parāda gadījumā

Lejupielādēt

03.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2018 Preču muitas vērtības noteikšanas metodoloģija

Lejupielādēt

30.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2018 Principāla kā galvenā atbildīgā atbildība par muitas parādu

Lejupielādēt

30.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2018 Risks pazudušas neatmuitotas preces nonākšanai Eiropas Savienības ekonomiskajā apritē ir pamats ievedmuitas maksājuma noteikšanai (Muitas kodeksa 203.panta 1.punkts)

Lejupielādēt

03.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2018 Eksportētājvalsts muitas dienestu kļūda un nodokļa parādnieka labticība kā nodokļu vēlākas iegrāmatošanas aizlieguma pamats

Lejupielādēt

16.01.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2018 Valsts ieņēmumu dienesta pienākums savā lēmumā pamatot izvēlēto metodi preču muitas vērtības noteikšanā

Lejupielādēt

03.11.2017. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-206/2017 Muitas kontrolei pakļautu preču kontroles veikšana personas norādītā vietā

Lejupielādēt

04.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-439/2016 Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai ziņojums kā pamats antidempinga maksājumu piemērošanai

Lejupielādēt

01.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2016 Saistītas personas Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka Komisijas īstenošanas noteikumus Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, izpratnē

Lejupielādēt

25.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Nodokļu maksātāja pienākums maksāt nokavējuma naudu muitas parāda gadījumā

Lejupielādēt

07.04.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2014 Muitas deklarācijā iekļauto preču daļējas pārbaudes rezultātu attiecināšana uz agrākās muitas deklarācijās iekļautām precēm

Lejupielādēt

28.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2013 Pienākuma samaksāt muitas maksājumus rašanās brīdis

Lejupielādēt

08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2012 Fizisko personu personiskā īpašuma, kas ievests, mainot dzīvesvietu uz Kopienu, lietošanas ierobežojumi

Lejupielādēt

18.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2012 Eiropas Savienības tiesību normu interpretācija

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-202/2012 Preču izcelsmes apliecinājumā iekļauto ziņu pareizības pārbaude; tiesību normu par soda naudu nodokļu tiesībās spēks laikā

Lejupielādēt

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2012 Privātpersonas tiesības prasīt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu

Lejupielādēt

02.09.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-420/2011 Regulas par Kopienas Muitas Kodeksa izveidi jēdziens „pastāvošie noteikumi”; pēcmuitošanas pārbaudes atbilstība nodokļu revīzijas (audita) pazīmēm; divkāršas – importētāja un deklarētāja – pēcmuitošanas pārbaudes nepieciešamība

Lejupielādēt

19.04.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2011 Attaisnojuma dokumentu noformēšanas prasību neievērošanas sekas

Lejupielādēt

10.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2011 Preces izlaišana brīvā apgrozībā kā importētas preces statusa iegūšanas priekšnoteikums

Lejupielādēt

22.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-428/2010 Dubultās sodīšanas aizlieguma principa (ne bis in idem) pārkāpums; nodokļu soda nauda un administratīvais sods

Lejupielādēt

30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-9/2010 Soda naudas piemērošanas atbilstība Eiropas Savienības tiesībām

Lejupielādēt

04.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2010 Ievedmuitas nodokļu jēdziena interpretācija Eiropas Savienībā; vienkāršotās procedūras jūras satiksmē piemērošanas robeža

Lejupielādēt

02.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2009 Par muitas teritorijas jēdzienu; par muitas procedūras – izlaišana brīvam apgrozījumam – piemērošanas pamatotību ārvalstu precēm, kuras, nešķērsojot Latvijas Republikas muitas robežu, tiek piegādātas uz Latvijas Republikā reģistrētu jūras kuģi, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem

Lejupielādēt

10.05.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-162/2007 Muitas brokera atbildība par muitas iestādē iesniegtajā deklarācijā norādīto ziņu pareizību

Lejupielādēt

27.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2007 Pēc VID muitas iestāžu iniciatīvas sniegtam preces identifikācijas atzinumam (par preču paraugu atbilstību konkrētiem Latvijas kombinētās nomenklatūras (LKN) kodiem) nepiemīt galīgā noregulējuma raksturs, līdz ar to tas nav atsevišķi pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

28.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2006 Par humānās palīdzības kravā esošo priekšmetu atbrīvošanu no muitas nodokļa un vieglo automobili kā ar akcīzes nodokli apliekamu priekšmetu

Lejupielādēt

08.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2005 Par preču muitas vērtības noteikšanu

Lejupielādēt

14.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2005 Par soda naudu nodokļu bāzes samazināšanas gadījumā

Lejupielādēt