• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trešā nodaļa. SAISTĪBAS UN PRASĪJUMI NO NEATĻAUTAS DARBĪBAS (1635.–1668.11 pants)

17.08.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-804/2021 Tiesība celt prasību par zaudējumu piedziņu, kas nodarīti tiesas nolēmuma izpildes procesā

Lejupielādēt

28.06.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-543/2021 Fizisko personu datu apstrādes likuma 26. panta otrās daļas tvērums

Lejupielādēt

12.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2021 Solidāra atbildība par kopīgi izdarītu civiltiesisku aizskārumu

Lejupielādēt

12.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2021 Iestādes pienākums, uzzinot par bērna interesēm pretēju rīcību

Lejupielādēt

31.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2021 Dāvinātājam tīši nodarīts svarīgs mantisks zaudējums

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2021 Saistību izpildes neiespējamība kā nepārvaramas varas notikuma izraisītās tiešās sekas

Lejupielādēt

26.11.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-465/2020 Fiziskās personas dzīvesvietas datu publiskošana plašsaziņas līdzekļos

Lejupielādēt

11.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2020 Morālā kaitējuma atlīdzība par saskarsmes tiesību liegšanu

Lejupielādēt

30.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-77/2020 Juridiskas personas reputācijas aizskāruma plašsaziņas līdzekļos vērtēšana

Lejupielādēt

20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019 Atšķirīgas attieksmes aizliegums kā daļa no vienlīdzības principa

Lejupielādēt

20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019 Privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums darba tiesiskajās attiecībās

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-251/2019 Prasība par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu veselībai saistībā ar iespējamo sporta ārsta un sporta kluba nolaidību

Lejupielādēt

15.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2019 Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

Lejupielādēt

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019 Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

Lejupielādēt

31.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2019 Morālā kaitējuma kompensācijas apmērs sakarā ar tuvinieku bojāeju ceļu satiksmes negadījumā

Lejupielādēt

12.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2019 Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

Lejupielādēt

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/2018 Neatļautas darbības pazīmes savstarpējā saziņā

Lejupielādēt

11.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2018 Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzinājumu, ja izmaksāta atlīdzība par iekāpšanas atteikumu

Lejupielādēt

04.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2018 Preču zīmes reputācijai nodarītā morālā kaitējuma pierādīšana

Lejupielādēt

29.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-72/2018 Kriminālprocesa likumā (redakcijā pirms 01.01.2011) paredzētās privātās apsūdzības tiesības izlietošanas civiltiesiskās sekas

Lejupielādēt

23.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2018 Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

Lejupielādēt

06.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2017 Ar personas nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības saistītā morālā kaitējuma apmēra noteikšana

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-239/2017 Atlīdzinājums par pamattiesību aizskārumu

Lejupielādēt

20.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2017 Tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību saistībā ar neprecīzu ziņu par apsūdzību krimināllietā; Atlīdzības apmēra noteikšana par morālo kaitējumu par goda un cieņas aizskārumu

Lejupielādēt

29.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2017 Morālā kaitējuma apmēra noteikšana sakarā ar nepamatoti ierosinātu kriminālprocesu, ja lieta iztiesāta saprātīgā termiņā un piemērots ar apcietinājumu nesaistīts drošības līdzeklis

Lejupielādēt

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2017 Prasītāja tiesības lūgt tiesu izprasīt pierādījumus un novērtēt iesniegtos pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-120/2017 Agrāku nodibinātu tiesisku attiecību sekas

Lejupielādēt

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2017 Krimināllietas materiāli kā rakstveida pierādījums prasībā pret valsti par morālā kaitējuma atlīdzību

Lejupielādēt

23.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2017 Termina „apsūdzība” kriminālprocesā nozīme Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta pirmās daļas izpratnē, izvērtējot pirmstiesas izmeklēšanas ilgumu

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2017 Strīdu par prettiesiskas rīcības konstatēšanu kriminālprocesā pakļautība

Lejupielādēt

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2016 Apelācijas instances tiesas pienākums motivēt attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu

Lejupielādēt

2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]-2016 Morālā kaitējuma atlīdzināšana autortiesību pārkāpuma gadījumā

Lejupielādēt

16.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-112/2015 Līgumsoda par nokavējumu piedziņa, ja izpildījums pieņemts pēc līgumā noteiktā izpildes termiņa 2014. gads

Lejupielādēt

12.12.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2014 Ekonomiskā krīze un „nepārvaramas varas” jēdziens

Lejupielādēt

27.11.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-156/2014 un tiesnešu Andas Briedes un Normunda Salenieka atsevišķās domas Valsts atbildības robežas morālā kaitējuma atlīdzināšanā

Lejupielādēt

14.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-17/2014 Apdrošinātāja pienākumi, pamatojot atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

Lejupielādēt

06.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-549/2013 Paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildība par morālo kaitējumu

Lejupielādēt

31.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-452/2013 Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību

Lejupielādēt

18.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-216/2013 Psihiatriskās palīdzības sniegšanas nosacījumi un kārtība; pacienta “informētās piekrišanas” jēdziens un tā piemērošana

Lejupielādēt

25.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2013 Neatņemamās mantojuma daļas vērtības aprēķināšanas kārtība no dāvinājuma

Lejupielādēt

21.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2013 Morālā kaitējuma, ko ceļu satiksmes negadījuma rezultātā radījis vides piesārņojums, atlīdzināšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013 Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība; Karavīru valsts obligātā apdrošināšana un morālā kaitējuma atlīdzināšana bojāgājušo karavīru neatraidāmajiem mantiniekiem

Lejupielādēt

28.02.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2013 Privātās dzīves aizskārums, nofotografējot un fotogrāfiju publicējot bez personas atļaujas, morālā kaitējuma apmēra noteikšanas kritēriji par šādu tiesību aizskārumu

Lejupielādēt

08.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-622/2012 Maksātnespējīgas sabiedrības administratora prasījums pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies Valsts ieņēmumu dienesta uzrēķina par nodokļu un nodevu maksājumiem rezultātā

Lejupielādēt

12.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-482/2012 Leģitīmie mērķi jaunrades brīvības ierobežošanai

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2012 Morālais kaitējums un tā atlīdzināšanas tiesiskais pamats

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-126/2012 Līguma atcelšanas intereses zuduma dēļ pamatojums

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2012 Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2012 Vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības samērojamības nepieciešamība izdevēja darbībā

Lejupielādēt

23.11.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Par Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena „advokāts” tulkojumu

Lejupielādēt

20.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-161/2011 Par fotogrāfijas prettiesisku publicēšanu

Lejupielādēt

09.02.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2011 Morālā kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana saistībā ar radušos sakropļojumu vai izķēmojumu

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2011 Par morālā kaitējuma atlīdzināšanu

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/2010 Par atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums)

Lejupielādēt

25.11.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-276/2009 Par godu un cieņu aizskarošām ziņām

Lejupielādēt

02.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2008 Par pirkuma līguma atcelšanu

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2008 Par ziņu atsaukšanu masu informācijas līdzekļos

Lejupielādēt

26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2007 Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

Lejupielādēt

23.05.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-432/2007 Par nokavējuma nelabvēlīgām sekām (procentu samaksu, līgumsodu un zaudējumu piedziņu)

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/2007 Par apdrošinātāja regresa prasību

Lejupielādēt

28.02.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2007 Judikatūra kā sekundārs tiesību avots

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/2007 Par rokasnaudas piedziņu

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/2006 Par apakšuzņēmēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus

Lejupielādēt

23.08.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-451/2006 Tiesību aktu hierarhija

Lejupielādēt

19.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-651/2005 Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikuma pamatotību

Lejupielādēt

24.08.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-447/2005 Par līgumsodu

Lejupielādēt

23.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2005 Par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

Lejupielādēt

09.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-75/2005 Par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2005 Par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un tās 1.,2.,4.,7. un 11. protokolu interpretāciju un pielietojumu, izskatot lietas par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu

Lejupielādēt

26.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2005 Par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību

Lejupielādēt

16.08.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2000 Pieņemot nokavēto izpildījumu, ar nokavējumu nevar pamatot prasību

Lejupielādēt

16.08.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-302/2000 Par nejauša zaudējuma neatlīdzināšanu

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-93/2000 Par pierādījumiem un to vērtēšanu

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2000 Tikai tad, ja no darījuma izriet dažādu tulkojumu iespēja — tajā ietvertās saistības ir neskaidras, priekšroka dodama tādam tulkojumam, kas vismazāk saista parādnieku

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-151/1996 Par bankas atbildību sakarā ar naudas pārskaitīšanu uz klienta kontu uz maksājumu uzdevumu pamata, kuros vēlāk konstatēts viltojums

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/1996 Par sekām, ja nozagta automašīna, kura nav nodota glabāšanā

Lejupielādēt