• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

15.02.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-556/2022 Apstrīdēšanas procesā no jauna aprēķinātam nodoklim soda naudu vairs nedrīkst aprēķināt

Lejupielādēt

26.05.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-197/2022 Nodokļa, kas aprēķināts par periodu pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, bet kura aprēķināšanas un maksāšanas pienākums parādniekam iestājas maksātnespējas procesa laikā pēc tam, kad ir izbeidzies kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš, atgūšana fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

28.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2022 Nodokļu parāda esība kā pretendenta izslēgšanas noteikums publiskā iepirkuma procedūrā

Lejupielādēt

01.10.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1086/2021 Nodokļu maksātāja iekļaušana riska personu sarakstā

Lejupielādēt

30.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1047/2021 Nodokļu maksātāja tiesības pēc noteiktā termiņa pieprasīt pārmaksāto nodokļu atmaksu

Lejupielādēt

19.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-984/2021 Tiesību pārņēmēja aizsardzība iepriekš nodibinātas nodokļu saistības piedziņas gadījumā

Lejupielādēt

19.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-984/2021 Pieteikuma nepieļaujamība par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam slēgt administratīvo līgumu ar nodokļu maksātāju

Lejupielādēt

23.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2021 Nodokļu maksātāja pienākums grāmatvedības reģistros ievērot ierakstu materiāltiesiskās un formālās prasības

Lejupielādēt

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-522/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 3.2 daļā noteiktā termiņa piemērošana

Lejupielādēt

20.12.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2021 Nodokļa maksātāja līdzdarbošanās pienākums audita veikšanas laikā; Nodokļa maksātāja tiesības izvēlēties metodi cenu noteikšanai ar saistītajiem uzņēmumiem

Lejupielādēt

04.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2021 Ieskaita nepieļaujamība attiecībā uz nodokļu prasījumiem un aizliegums iestādei vienpersoniski pieņemt lēmumu par ieskaita piemērošanu

Lejupielādēt

30.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2021 Dabas resursu nodokļa desmitkārtīgā apmērā pielīdzināšana kriminālsodam

Lejupielādēt

03.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2020 Tiesiskās aizsardzības procesa laikā aprēķināto nodokļu nomaksas nokavējuma naudu apstrīdēšana

Lejupielādēt

16.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-481/2020 Priekšnoteikumu par personas iekļaušanu riska personu sarakstā piemērošana

Lejupielādēt

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-386/2020 Lēmuma par adreses iekļaušanu riska adrešu sarakstā tiesiskās sekas un pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-246/2020 Personas izslēgšana no riska personu saraksta, jo tā ir novērsusi savus pārkāpumus

Lejupielādēt

17.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-201/2020 Novērtējamie apstākļi, lemjot par nodokļa maksātāja tiesībām iesniegt jaunus pierādījumus tiesvedības laikā

Lejupielādēt

13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2020 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otrajā daļā ietverto vārdu „ir pārkāpti” interpretācija

Lejupielādēt

20.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2020 Tiesiskā daba termiņam, kurā nodokļu maksātājs var pieprasīt pārmaksāto nodokļu atmaksu

Lejupielādēt

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2020 Nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšana, ja tas nav sniedzis Valsts ieņēmumu dienestam pieprasīto informāciju

Lejupielādēt

08.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-78/2020 Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja deklarācijas precizējumu pieļaujamība

Lejupielādēt

04.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-64/2020 un senatores Līvijas Slicas atsevišķās domas Pušu brīvība izvēlēties līguma veidu kādu noteiktu darbu (uzdevumu) veikšanai un valsts tiesības pārbaudīt, vai faktiski nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2020 Samērīguma principa ievērošana, nosakot sankcijas par nodokļa maksātāja pārkāpumiem

Lejupielādēt

30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2020 Samazinātas nodokļu soda naudas piemērošana

Lejupielādēt

27.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2020 Par komercsabiedrības saimniecisko darbību apturēšanu atbildīgās personas iekļaušana riska personu sarakstā

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2020 Pierādīšanas priekšmets lietās par darba ņēmēja ienākumu apmēru, ja Valsts ieņēmumu dienests ir precizējis darba ņēmēja ienākumus

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1724/2019 Lēmuma par nodokļu audita veikšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2019 Nodokļu maksātāja līdzdarbības pienākums

Lejupielādēt

17.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-229/2019 Jēdziena „nodokļu samaksas termiņš” interpretācija, nosakot riska personas statusu

Lejupielādēt

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2019 Administratīvajai tiesai nav tiesību grozīt nodokļu administrācijas administratīvos aktus

Lejupielādēt

27.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-152/2019 Lietderības apsvērumu izdarīšana pirms lēmuma par personas iekļaušanu riska personu sarakstā

Lejupielādēt

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2019 Nodokļu revīzijas audita termiņa pagarināšana

Lejupielādēt

08.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-892/2018 Nodokļu parāda pārcelšanas tiesiskā daba

Lejupielādēt

31.10.2018. Administratīvo departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2018 Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iekļautās informācijas statuss; Informācijas par nodokļu maksātāju izsniegšanas pieļaujamība

Lejupielādēt

16.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-307/2018 Personas iekļaušana riska personu sarakstā pamatojoties uz vairākiem kritērijiem

Lejupielādēt

10.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-146/2018 Tiesas kompetence, nosakot periodu, kurā ir radusies nodokļu pārmaksa; Nodokļu maksātāja pienākums pamatot nodokļu pārmaksas atmaksas pieprasījumu

Lejupielādēt

13.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2018 Pierādīšanas pienākuma sadalījums starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju

Lejupielādēt

20.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2018 Sniegtā pakalpojuma būtības noskaidrošana kā priekšnosacījums izmaksu pieskaitīšanas metodes piemērošanai

Lejupielādēt

20.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2018 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vadlīniju izmantošana

Lejupielādēt

21.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-599/2017 Riska personas tiesiskā statusa kritēriju konstatācija

Lejupielādēt

07.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-388/2017 Administratīvās tiesas vērtējumam ir pakļauti tikai no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma izrietoši strīdi par nodokļa parāda maksāšanas pienākumu

Lejupielādēt

29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-315/2017 Savas iespējamās prasījuma tiesības Valsts ieņēmumu dienests nevar īstenot ārpus Maksātnespējas likumā noteiktās kārtības

Lejupielādēt

29.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-315/2017 Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt nodokļu pārmaksas pamatotības pārbaudi nodokļu maksātāja maksātnespējas gadījumā

Lejupielādēt

21.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-75/2017 Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 33.2 panta interpretācija

Lejupielādēt

29.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1305/2016 Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta 1.1daļas interpretācija

Lejupielādēt

07.06.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-580/2016 Maksātnespējīgas personas nodokļu parāda piedziņas procesā piemērojamās tiesību normas

Lejupielādēt

07.07.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-242/2016 Sabiedriskā labuma organizācijas darbības vērtēšana

Lejupielādēt

23.12.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1527/2015 Personas reģistrēšanas nodokļu (nodevu) parādnieku reģistrā tiesiskā daba

Lejupielādēt

07.10.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1054/2015 Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma par nodokļu parāda dzēšanas tiesiskā daba

Lejupielādēt

25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-801/2015 Nodokļu maksātāja līdzdarbības pienākums auditā

Lejupielādēt

01.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-355/2015 Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas konstatēšana datu atbilstības pārbaudē; tiesības iesniegt un iegūt pierādījumus

Lejupielādēt

25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-350/2015 Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt pieprasītās nodokļa pārmaksas summas pamatotības pārbaudi

Lejupielādēt

05.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2015 un tiesnešu Daces Mitas, Vēsmas Kakstes un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

Lejupielādēt

21.01.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2015 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Nodokļu administrācijas tiesības veikt atkārtotu tematisko pārbaudi un nodokļu auditu

Lejupielādēt

31.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-75/2015 Nodokļu parāda dzēšana gadījumā, ja nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Lejupielādēt

09.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-632/2014 Termiņš Valsts ieņēmumu dienesta veiktai pārbaudei par nodokļa pārmaksu

Lejupielādēt

22.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-535/2014 Valsts ieņēmumu dienesta kompetence anulēt pašnodarbinātā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu un iemaksām sniegto informāciju, ja tā ietver ziņas par neesošu iemaksu objektu

Lejupielādēt

20.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-498/2014 Tiesību normu spēks laikā; tiesas kompetence, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu

Lejupielādēt

02.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-495/2014 Tiesību normu intertemporālā piemērošana nodokļu soda naudas noteikšanā

Lejupielādēt

09.04.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-148/2014 Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju nodokļu administrācijai

Lejupielādēt

07.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1006/2013 Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma dzēst nodokļu pārmaksas tiesiskā daba

Lejupielādēt

10.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2013 Personas tiesības pieprasīt pārmaksātā nodokļa atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai

Lejupielādēt

01.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-95/2013 Valsts pienākums atlīdzināt zaudējumus privātpersonai nepamatoti piedzītu nodokļu gadījumā

Lejupielādēt

11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-15/2013 Lietas pielīdzināšana krimināllietai Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas izpratnē; dubultās sodīšanas nepieļaujamības principa piemērošana

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2012 Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt atkārtotu pārbaudi par noteiktu laika periodu; nodokļu maksātāja pienākums pierādīt skaidras naudas uzkrājumu veidošanos

Lejupielādēt

27.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-351/2009 Tiesības pagarināt termiņu lēmuma pieņemšanai par nodokļu audita rezultātiem

Lejupielādēt

04.06.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-192/2009 Skaidrā naudā veiktu darījumu deklarēšanas pienākums

Lejupielādēt

25.09.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-502/2008 Par vienošanās līgumu nodokļu tiesībās

Lejupielādēt

13.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-327/2008 Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu parāda bezstrīdus piedziņu ir vērsts uz administratīvā akta izpildi, un kontrole par šādu lēmumu tiesā veicama atbilstoši administratīvo aktu izpildes tiesiskumu reglamentējošajām tiesību normām

Lejupielādēt

21.09.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2007 Administratīvā akta pamatojums – Valsts ieņēmumu dienesta pienākums lēmumā norādīt, kā veidojas nodokļu parāda kopējā summa

Lejupielādēt

14.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2007 Soda naudas nodokļu lietās samērīgums; soda naudas apmēra grozīšana; Administratīvā procesa likuma 253.panta sestās daļas interpretācija un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6.punkta interpretācija

Lejupielādēt

07.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2007 Iestādes kļūda nedrīkst radīt netaisnīgas privātpersonai nelabvēlīgas sekas; taisnīguma princips, tiesiskās paļāvības princips un labas pārvaldības princips

Lejupielādēt

24.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-183/2007 Administratīvā akta atcelšana nesamērīguma (samērīguma principa pārkāpuma) dēļ; tiesas tiesības grozīt pārsūdzēto administratīvo aktu un Administratīvā procesa likuma 253.panta sestās daļas interpretācija

Lejupielādēt

20.12.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-543/2006 Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, izskatot apstrīdēšanas iesniegumu, var aprēķināt lielāku nodokļa parādu, kā bija noteikusi zemākā iestāde, bet ne lielāku soda naudu (reformatio in peius aizliegums)

Lejupielādēt

10.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2006 Par likuma „Par valsts ieņēmumu dienestu” 10.panta otrās daļas 16.punkta interpretāciju – priekšnosacījumiem, kam jāiestājas, lai VID varētu izmantot tiesības pieņemt lēmumu nodrošināt tiesā ceļamās (celtās) prasības un Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņa lēmuma izpildi, piemērojot prasības nodrošinājuma līdzekļus arī pirms likumā vai lēmumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās

Lejupielādēt

09.05.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2006 Par administratīvā akta ar ilgstošu iedarbību spēkā esību gadījumā, ja tiesību norma, uz kuras pamata attiecīgais akts izdots, zaudējusi spēku

Lejupielādēt

01.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-2/2006 Par nodokļu parādnieka statusu un administratīvā akta izpildes apturēšanas tiesiskajām sekām, kā arī par jēdzienu „nodokļu apmēra precizēšana”

Lejupielādēt

04.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2005 Par degvielas uzglabāšanu licencē nenorādītajā vietā

Lejupielādēt

09.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-198/2004 Par maksātnespējas iestāšanās brīdi, administrācijas izmaksām un kārtējo nodokļu maksājumiem

Lejupielādēt