• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valdes locekļa atbildība

02.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2021 Uzaicinātam ārzemniekam izmaksājamais atalgojums

Lejupielādēt

18.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-519/2020 Komercsabiedrības valdes locekļa rīcības atbilstība labas ticības principam, nepiesakot kreditora prasījumu sabiedrības labā savā fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2020 Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kreditoru prasībā pret komercsabiedrību, ja valdes loceklis, būdams ar komercsabiedrību tieši saistīta persona, pienākumus pildījis bez atlīdzības

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2020 Valdes locekļa interešu konflikta pārbaude paškontrahēšanās gadījumā

Lejupielādēt

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2019 Zaudējumu piedziņa uz Maksātnespējas likuma 72.1 panta pamata

Lejupielādēt

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019 Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

Lejupielādēt

29.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2019 Akcionāra balsstiesības lēmuma pieņemšanā par viņa kā sabiedrības amatpersonas atbrīvošanu no atbildības par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem

Lejupielādēt

14.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-422/2018 Atlaišanas kompensācija valdes loceklim bankā, kura ir likvidācijas procesā

Lejupielādēt

23.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-291/2018 Priekšnoteikumi zaudējumu piedziņai no maksātnespējīgās kapitālsabiedrības valdes locekļiem

Lejupielādēt

28.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2018 Dalībnieka izslēgšana no sabiedrības, ja būtisks kaitējums sabiedrības interesēm nodarīts ar konkurējošu komercdarbību

Lejupielādēt

30.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-343/2017 Valdes locekļa atbildība

Lejupielādēt

09.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2017 Uzņēmuma pārejas tvērums un atbildība tajā

Lejupielādēt

15.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2017 Valdes locekļa personīga atbildība par trešajai personai nodarītiem zaudējumiem

Lejupielādēt

30.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-297/2016 Valdes locekļu pierādīšanas pienākums attiecībā uz norēķinu došanu un lietu nodošanu

Lejupielādēt

18.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-214/2016 Valdes locekļa atbildība Komerclikuma 169. panta izpratnē

Lejupielādēt

20.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-190/2016 Komerclikuma 172.panta sestajā daļā noteiktā termiņa piemērošana

Lejupielādēt

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016 Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

07.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Komercsabiedrības valdes locekļa atbildība; maksātnespējas administratora prasība pret maksātnespējīgās komercsabiedrības valdes locekli

Lejupielādēt

20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2016 Dažādos periodos amatu ieņēmušo valdes locekļu solidārā atbildība

Lejupielādēt

23.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2376/2014 Paškontrahēšanās darba līgumos un Civillikuma 1415.panta piemērošana

Lejupielādēt

27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2014 Jēdzienu „kā krietns un rūpīgs saimnieks” piemērošana; nosacījumi sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanai no atbildības

Lejupielādēt

15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014 Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

Lejupielādēt

21.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2020/2013 Komerclikuma 170.pantā noteiktās kreditora tiesības celt prasību sabiedrības labā maksātnespējas procesa ietvaros

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-205/2008 Par tiesiskā aizskāruma seku novēršanu

Lejupielādēt

20.12.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2006 Par zaudējumu piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību bijušā dalībnieka

Lejupielādēt