• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

TIESĪBU KOROBORĀCIJA UZ NEKUSTAMU ĪPAŠUMU (NOLĒMUMI PAR ZEMESGRĀMATU NODAĻU TIESNEŠU LĒMUMIEM)

13.04.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-530/2022 Tiesas kompetence, izskatot nostiprinājuma lūgumu jaunas tiesības nostiprināšanai uz zemesgabalu, ja pirkuma līgumā norādīts uz zemesgrāmatā neierakstītām jaunbūvēm

Lejupielādēt

15.12.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1161/2021 Kreditora tiesības iegūt hipotēku, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ar kuru no parādnieka piespriesta noteikta naudas summa, ievedot to zemesgrāmatā uz parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā situācijā, kad īpašums reģistrēts uz parādnieka laulātā vārda bez ieraksta par atsevišķas mantas statusu un nekustamajam īpašumam nav ipso jure atsevišķas mantas statusa

Lejupielādēt

11.10.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1013/2021 Tiesneša lēmuma par iesniegumu atmaksāt valsts nodevu zemesgrāmatā pārsūdzēšanas kārtība

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-314/2021 Nostiprinājuma lūguma ievērošana daļā

Lejupielādēt

29.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-100/2021 Paātrinātās privatizācijas procesā Kadastra reģistrā nostiprināto īpašuma tiesību juridiskās seka

Lejupielādēt

07.01.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-42/2021 un senatoru Intas Laukas, Valērija Maksimova un Marikas Senkānes atsevišķās domas Savstarpēji saistītu nostiprinājuma lūgumu izskatīšana; Ierakstīšana zemesgrāmatā kā nekustama īpašuma pirkuma līguma izpildes obligāts nosacījums

Lejupielādēt

23.09.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1093/2020 Pirmpirkuma tiesības un izpirkuma tiesības nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1079/2020 Apbūves tiesības nodibināšana, ja uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam piederošas būves

Lejupielādēt

23.01.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-409/2020 Nekustamā īpašuma nostiprināšana uz pašvaldības vārda pēc zemes reformas pabeigšanas

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-152/2020 Civillikuma 416.panta septītās daļas tvērums

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-107/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas, Zanes Pētersones, Marikas Senkānes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Piedziņas vēršana uz parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-107/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas, Zanes Pētersones, Marikas Senkānes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Zemesgrāmatas ieraksta par laulātā atsevišķo mantu neesības sekas

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-107/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas, Zanes Pētersones, Marikas Senkānes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Laulāto kopīgās mantas prezumpcija trešo personu interesēs

Lejupielādēt

20.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2020 Notiesātas personas īpašuma tiesību izbeigšanās, ja nekustamais īpašums konfiscēts par labu valstij

Lejupielādēt

18.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1591/2019 Īpašuma tiesību nostiprināšana uz ēku (būvju) īpašumu, kas iegūts mantošanas ceļā no pēdējā kolhoznieku sētas locekļa

Lejupielādēt

20.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1318/2019 Zemes starpgabala, uz kura atrodas mežs, ierakstīšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

03.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-376/2019 Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

Lejupielādēt

20.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2019 Ēka kā atsevišķs īpašuma objekts, ja tā nav nodota ekspluatācijā līdz 1992.gada 1.septembrim

Lejupielādēt

15.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1572/2018 Tiesu izpildītāja pieteikuma par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda juridiskā daba

Lejupielādēt

30.10.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1489/2018 Zemnieka saimniecības kā saimnieciskās darbības veicējas valsts nodevas likme par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

26.10.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1445/2018 Kļūdas labošana zemesgrāmatu ierakstā

Lejupielādēt

12.09.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2018 Pirkuma līgumā ietvertās informācijas ietekme uz lēmumu par nostiprinājuma lūgumu

Lejupielādēt

26.10.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1348/2018 Zvērināta tiesu izpildītāja nostiprinājuma lūguma, kas iesniegts Zemesgrāmatu likuma 118.1 panta kārtībā, izskatīšanas īpatnības

Lejupielādēt

04.07.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1208/2018 Nostiprinājuma lūguma vienpusējs atsaukums

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-270/2018 Būves atzīšana par dabā neesošu

Lejupielādēt

01.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-28/2018 Pirmtiesība uz izpildījumu Zemesgrāmatu likuma izpratnē

Lejupielādēt

31.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2018 Personālservitūta nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

28.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1597/2017 Pašvaldībai piekritīgo lauku apvidu zemju ierakstīšana zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vārda

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/2017 Zaudējumu atlīdzība no valsts par zemesgrāmatu tiesneša kļūdu

Lejupielādēt

10.05.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1728/2016 Servitūta nodibināšanas priekšnoteikums

Lejupielādēt

02.02.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1406/2016 Zemesgrāmatu likuma 60.panta tvērums

Lejupielādēt

11.04.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1314/2016 un tiesneša Valerijana Jonikāna atsevišķās domas Tiesiskuma princips bezstrīdus procesā; kapitālsabiedrības un tās valdes locekļa noslēgta darījuma nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

22.01.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1119/2016 Hipotēkas dzēšanas kārtība, ja kreditora pretenzija uzaicinājumā norādītajā termiņā (Civillikuma 705. pants) nav pieteikta

Lejupielādēt

13.03.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2052/2015 Maksātnespējas atzīmes ierakstīšana zemnieku saimniecības īpašnieka mantai

Lejupielādēt

23.01.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1908/2015 Hipotēkas nostiprināšana, pamatojoties uz notariālo izpildu aktu

Lejupielādēt

23.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-41/2015 Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

17.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-3141/2014 Zemesgrāmatā nostiprināmās tiesības

Lejupielādēt

29.12.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-3133/2014 Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša kompetence, izskatot ar tiesneša lēmumu par prasības nodrošināšanu pamatotu nostiprinājuma lūgumu par ķīlas tiesības atzīmes ierakstīšanu

Lejupielādēt

30.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2821/2014 Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

Lejupielādēt

26.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2559/2014 Neapdzīvojamas telpas statuss un valsts nodevas aprēķināšana īpašuma tiesību nostiprināšanai uz to

Lejupielādēt

22.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2229/2014 Uz iznomātas zemes uzceltas jaunbūves ierakstīšanas zemesgrāmatā nosacījumi

Lejupielādēt

30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014 Vienošanās par kopīpašnieku pienākumu ievērot teritorijas lietošanas noteikumus neatbilst reālnastas jēdzienam

Lejupielādēt

04.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2014 Zvērināta notāra apliecība kā pierādījums pirmstiesas brīdinājuma izsniegšanai parādniekam

Lejupielādēt

08.02.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1384/2013 Valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1370/2013 Publiskas personas īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, ja īpašuma tiesības iegūtas uz noteiktu laiku

Lejupielādēt

21.03.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1369/2013 Atzīmes tvērums Zemesgrāmatu likuma 46.panta ceturtās daļas kontekstā

Lejupielādēt

23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2013 Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

20.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2456/2012 Patapinājuma līguma nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

14.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1913/2012  Atteikšanās no izpirkuma tiesības nostiprināšanas zemesgrāmatā

Lejupielādēt

30.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1904/2012 Civillikuma 968.pantā nostiprinātais ēkas un zemes vienotības princips publiskas personas mantas atsavināšanas gadījumā

Lejupielādēt

05.12.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1800/2012  Kopīpašnieku vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību nostiprināšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

19.09.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1705/2012 Īpašuma tiesību reģistrācija zemesgrāmatā, ja sākotnēji vienotas nekustamās lietas vietā izveidojušies divi (vai vairāki) patstāvīgi nekustamie īpašumi

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1299/2012 Oriģinālakts Zemesgrāmatu likuma 129.panta pirmās daļas izpratnē

Lejupielādēt

30.01.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1065/2012 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU nolēmumā SKC-1023/2017) Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā, ja nostiprinājuma lūdzējam nav īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu

Lejupielādēt

16.12.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1801/2011 Nostiprinājuma lūguma atsaukums

Lejupielādēt

09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1451/2011 Individuālā komersanta tiesību ierobežojums slēgt darījumus par zemes īpašumu

Lejupielādēt

21.09.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1089/2011 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

11.05.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1035/2011 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas nosacījumi īpašnieka maiņas gadījumos

Lejupielādēt

02.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību

Lejupielādēt

03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-975/2010 Par maksātnespējas atzīmi (ārpustiesas) tiesiskās aizsardzības procesā

Lejupielādēt

26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-852/2010 Par īpašuma tiesību uz atsevišķu dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

21.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-666/2010 Par tiesībām dzīvokļa īpašumu kā laulātā atsevišķas mantas, kas neietilpst laulāto kopīgās mantas sastāvā, atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

28.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-621/2010 Par piedziņas atzīmes tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-410/2010 Par tiesībām Latvijā iegūt īpašumā zemi

Lejupielādēt

16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1237/2009 Par Zemesgrāmatu likuma 46.panta otrās daļas tulkošanu

Lejupielādēt

23.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-784/2009 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Par nostiprinājuma lūgumu izskatīšanas secību Zemegrāmatu nodaļā

Lejupielādēt

01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-854/2008 Par servitūta izbeigšanās pamatiem

Lejupielādēt

19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-337/2008 Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā

Lejupielādēt

29.05.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-579/2007 Par renovēta dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-570/2007 Par zemesgrāmatas ieraksta atzīmes dzēšanu

Lejupielādēt

26.04.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-502/2007 Par rīcību ar mantu, kurai uzlikts arests

Lejupielādēt

22.11.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-869/2006 Par valsts nodevu mantas nodošanas gadījumā sabiedrības reorganizācijas procesā

Lejupielādēt

20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-679/2006 Par pārdevēja piekrišanu nostiprinājumam zemesgrāmatā, ja tiek izmantotas pirmpirkuma tiesības

Lejupielādēt

20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2006 Lēmuma par aizlieguma atzīmi nekavējoša izpildīšana

Lejupielādēt

08.02.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-135/2006 Nostiprinājuma lūgums, kas pamatots uz tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanas atzīmes nekavējošu ierakstīšanu, nav pielīdzināms nostiprinājuma lūgumiem, kādus iesniedz tiesiska darījuma dalībnieki, un tas izpildāms nekavējoši

Lejupielādēt

20.04.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-310/2005 Par Zemesgrāmatu likuma 46.panta piemērošanu

Lejupielādēt

27.04.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-238/2005 Par ieilguma institūta piemērošanu

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-667/2004 Par nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

08.09.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-575/2004 Zemesgrāmatā nostiprinātā lietojuma tiesība, kas ir saistoša trešajām personām, ir personālservitūts, un tā nevar būt par ķīlas tiesību priekšmetu

Lejupielādēt

03.03.2004. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-193/2004 Par piedziņas atzīmi nekustamam īpašumam, kas nostiprināts uz viena laulātā vārda, ja pret otru laulāto vērsta sprieduma izpilde

Lejupielādēt

20.09.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-226/2000 Par trešo personu piekrišanu tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā

Lejupielādēt

12.04.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-172/2000 Sūdzība par zemesgrāmatu nodaļas lēmumu, ar kuru atstāts bez ievērības lūgums par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

15.03.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-113/2000 Par nomas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2000 Zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme un prasības nodrošināšanas atzīme pēc tās izdarīšanas piešķir ar atzīmi nostiprinātajai tiesībai priekšrocību un ir saistoša visām personām, kuru tiesības nostiprinātas pēc atzīmes izdarīšanas

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-296/1999 Valsts nodeva par atpakaļpirkuma nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-114/1997 Sūdzība par Zemesgrāmatu nodaļas lēmumu, ar kuru atteikts nostiprināt juridiskās personas tiesības uz zemi

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-6/1997 Gadījumā, ja uzceļ pastāvīgu ēku apzināti uz svešas zemes un ja tādā gadījumā ēkas cēlājs atrodas ar zemes īpašnieku kādā sevišķā tiesiskā attiecībā, kā lietotājs, nomnieks u.c., piemērojami minētai tiesiskai attiecībai paredzētie noteikumi

Lejupielādēt