• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit septītā nodaļa. Sprieduma taisīšana

10.05.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-260/2005 Zaudējumi no tiesājamā piedzenami tikai par tādām prettiesiskām darbībām par kurām celta apsūdzība un kuru izdarīšanā tiesājamā vaina ir pierādīta

Lejupielādēt

02.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-123/2005 Nolēmuma pieņemšana par noziedzīga nodarījuma sastāvu personas rīcībā

Lejupielādēt

27.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-692/2004 Tiesas spriedumam jābūt pamatotam tikai uz tiesas sēdē izskatītiem pierādījumiem

Lejupielādēt

30.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-J-534/2004 Pēc protesta, kas iesniegts Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 32.A nodaļas kārtībā, atcelts pirmās instances tiesas spriedums, jo tajā nav pierādījumu analīzes (Latvijas KPK 313. panta pārkāpums)

Lejupielādēt

07.09.2004. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-482/2004 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts, jo tajā trūkst nepieciešamās pierādījumu analīzes

Lejupielādēt

23.05.2003. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-328/2003 Civilprasība jāizlemj atbilstoši KPK 307. panta nosacījumiem

Lejupielādēt

02.02.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/1999 Notiesājot personu nosacīti, spriedumā obligāti jānorāda nosacītas notiesāšanas motīvi

Lejupielādēt

22.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-390/1998 Spriedums atcelts tādēļ, ka apelācijas instances tiesa nav ievērojusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 440. panta prasības, kas nosaka, ka apelācijas instances tiesā lieta izskatāma tādā kārtībā, kāda noteikta krimināllietu izskatīšanā pirmās instances tiesā, izņemot Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 36. nodaļā noteikto; Apelācijas instances tiesas spriedumam jāatbilst Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 313. panta prasībām

Lejupielādēt

14.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-328/1998 Notiesājošā sprieduma rezolutīvajā daļā jānorāda, ka tiesājamais atzīts par vainīgu, un jānorāda krimināllikums (arī daļa), pēc kura viņš notiesāts

Lejupielādēt

03.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-304/1998 Civilprasības atstāšanu bez izskatīšanas Latvijas kriminālprocesa kodeksa 307.panta kārtībā nevar uzskatīt par cietušā tiesību pārkāpšanu saņemt prasības apmierinājumu

Lejupielādēt

28.09.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-301/1998 Motivējot krimināllikuma panta sankcijā noteiktā minimālā brīvības atņemšanas soda noteikšanu, tiesām jāvadās no tās krimināllikuma konkrētā panta redakcijas, kura bija spēkā nozieguma izdarīšanas laikā

Lejupielādēt

15.10.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/1998 Par apelācijas instances sprieduma likumību un pamatotību

Lejupielādēt

18.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-281/1998 Notiesājoša sprieduma rezolutīvajā daļā precīzi jānorāda ne tikai noteiktais pamatsods, bet arī papildsods

Lejupielādēt

15.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-237/1998 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts uz tā pamata, ka tas neatbilst Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 19., 51., 299. un 313. panta prasībām, jo minētie pierādījumi nav ņemti vērā un nav novērtēti to kopumā, savstarpējā sakarībā un saistībā, kā to nosaka minētās kriminālprocesuālās normas

Lejupielādēt

09.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-213/1998 Apelācijas instances tiesai, atzīstot sprieduma motīvu daļā tiesājamo par nevainīgu nodarījumā, kas inkriminēts ar pirmās instances tiesas spriedumu, saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 300. pantu sprieduma rezolutīvajā daļā viņš ir jāattaisno šajā nodarījumā, nevis nodarījumā, par kuru viņš bija apsūdzēts un nodots tiesai

Lejupielādēt

26.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-195/1998 Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts un lieta nosūtīta jaunai iztiesāšanai apelācijas kārtībā, jo apelācijas tiesas spriedumā par pierādītu atzītās noziedzīgās darbības aprakstā nav norādīts nozieguma izdarīšanas laiks, vieta un veids; Tiesājamam, kura aizstāvībai aizstāvis nav piedalījies tiesas sēdē, nepamatoti liegtas tiesības piedalīties tiesu debatēs

Lejupielādēt

25.06.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-188/1998 Pierādījumi novērtējami un attiecīgi secinājumi izdarāmi, ievērojot Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 313. panta nosacījumus, ka, norādot pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, jānorāda arī motīvi, kas izskaidro, kāpēc tiesa noraidījusi citus pierādījumus

Lejupielādēt

08.05.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-169/1998 Nepilngadīgais cietušais pēc pilngadības sasniegšanas cietušā tiesības un pienākumus realizē patstāvīgi

Lejupielādēt

23.04.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-165/1998 Spriedumā nav pieļaujami formulējumi, kas liecinātu par citas konkrētas personas vainu nozieguma izdarīšanā, ja šī persona nebija nodota tiesai

Lejupielādēt

12.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/1998 Sprieduma ievaddaļas un rezolutīvās daļas nolasīšana, pasludinot spriedumu apelācijas instancē, nav uzskatāma par pušu tiesību būtisku ierobežošanu

Lejupielādēt

14.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/1998 Taisot attaisnojošu spriedumu, tiesai jānorāda motīvi, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, kāpēc tiesa ņēmusi vērā vienus pierādījumus un noraidījusi citus

Lejupielādēt

19.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-109/1998 Izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams izdarīt civilprasības sīku aprēķinu, tiesa var nodot jautājumu par civilprasības apmēriem izskatīt civilprocesa kārtībā

Lejupielādēt

11.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-97/1998 Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 320.pantā paredzētais sprieduma noraksta izsniegšanas trīs dienu laiks ir noteikts tikai notiesātajam vai attaisnotajam. Šāda sprieduma noraksta izsniegšanas kārtība neattiecas uz citiem procesa dalībniekiem

Lejupielādēt

10.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/1998 Blakuslēmums atcelts, jo tā pieņemšanas kārtība un saturs neatbilst likuma prasībām

Lejupielādēt

26.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-29/1998 No sprieduma izslēgts papildsods, jo tas nav piemērots, nosakot galīgo sodu pēc noziegumu kopības

Lejupielādēt

27.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/1998 Tiesa pamato savu spriedumu vienīgi uz tiem pierādījumiem, kas izskatīti tiesas sēdē, bet pierādījumi novērtējami, pamatojoties uz vispusīgu, pilnīgu un objektīvu visu lietas apstākļu izskatīšanu to kopumā. Ekspertīze tiesā izdarāma saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 286. un 263. panta prasībām

Lejupielādēt

13.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/1998 Spriedums atcelts, jo tas neatbilda kriminālprocesa likuma normu prasībām

Lejupielādēt

09.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-328/1997 Nozagtās tirgū pirktas mantas vērtība nosakāma, novērtējot cietušā liecības kopumā ar citiem pierādījumiem lietā

Lejupielādēt

02.12.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-323/1997 Notiesājošs, kā arī attaisnojošs spriedums tiesai jāmotivē

Lejupielādēt

22.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-253/1997 Spriedumā nav pieļaujami formulējumi, kas liecinātu par citas konkrētas personas vainu nozieguma izdarīšanā, ja šī persona nebija nodota tiesai

Lejupielādēt

07.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-236/1997 Ja tiesas spriedumā noteiktais sods atbilst Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta un citu pantu nosacījumiem, tad tas uzskatāms par likumīgu un taisnīgu

Lejupielādēt

20.08.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-222/1997 Sprieduma pamatotībai jābūt saistītai ar sprieduma satura pareizību pēc būtības un tai jāattiecas uz tiesas konstatējumiem, secinājumiem, motīviem un nolēmumiem spriedumā (Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 299. pants)

Lejupielādēt

05.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-216/1997 Ja tiesas spriedumā noteiktais sods atbilst Latvijas Kriminālkodeksa 35.panta un citu pantu nosacījumiem, tad tas uzskatāms par likumīgu un taisnīgu

Lejupielādēt

20.05.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-149/1997 Taisot notiesājošu spriedumu, izņēmuma gadījumos, ja nav iespējams izdarīt civilprasības sīku aprēķinu, tiesa var atzīt cietušā tiesības saņemt prasības apmierinājumu un jautājumu par prasības apmēriem nodot izskatīt civilprocesa kārtībā

Lejupielādēt

23.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-148/1997 Spriedumā pieļaujama atsaukšanās uz tādu liecinieku liecībām, kuri saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 285. un 299.panta prasībām nav nopratināti tiesas sēdē, kad šīs personas nav bijušas klāt tiesas sēdē tādu iemeslu dēļ, kas izslēdz viņiem iespēju ierasties tiesā, bet viņu agrāk sniegtās liecības nolasītas un izmeklētas tiesas sēdē

Lejupielādēt

28.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-146/1997 Krimināllietā jautājums par morālā kaitējuma atlīdzību izlemjams saskaņā ar Civillikuma 2350.panta nosacījumiem

Lejupielādēt

17.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-140/1997 Spriedumā pieļaujama atsaukšanās uz tādu liecinieku liecībām, kuri saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 285. un 299.panta prasībām nav nopratināti tiesas sēdē, kad šīs personas nav bijušas klāt tiesas sēdē tādu iemeslu dēļ, kas izslēdz viņiem iespēju ierasties tiesā, bet viņu agrāk sniegtās liecības nolasītas un izmeklētas tiesas sēdē

Lejupielādēt

26.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-118/1997 Tiesājamajam noteiktais sods spriedumā ir jāmotivē, kā arī, kvalificējot noziegumu, jānorāda attiecīgā panta redakcija, ja tās ir vairākas

Lejupielādēt

11.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-61/1997 Apelācijas instances tiesas spriedums sastādāms atbilstoši kriminālprocesa likuma prasībām par sprieduma sastādīšanu pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

25.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/1997 Notiesājošs spriedums atcelts sakarā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 313. panta noteikumu pārkāpumu, jo spriedumā nav norādīts tiesājamiem ar spriedumu inkriminēto zādzību izdarīšanas laiks

Lejupielādēt

03.02.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-40/1997 Spriedumā nav pieļaujams formulējums, kurš liecina par citu konkrētu personu vainu noziegumu izdarīšanā, ja šīs personas nav nodotas tiesai. Ja lieta par dažiem tiesājamiem izdalīta atsevišķā lietvedībā vai izbeigta, spriedumā jānorāda, ka tiesājamais noziegumu izdarījis kopā ar citām personām, neminot viņu uzvārdus

Lejupielādēt

18.02.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/1997 Apelācijas instances tiesas spriedums sastādāms atbilstoši kriminālprocesa likuma prasībām par sprieduma sastādīšanu pirmās instances tiesā

Lejupielādēt

24.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-31/1997 Spriedumā nav pieļaujams formulējums, kas liecina par citu konkrētu personu vainu noziegumu izdarīšanā, ja šīs personas nav nodotas tiesai. Ja lieta par dažiem tiesājamiem izdalīta atsevišķā lietvedībā vai izbeigta, spriedumā jānorāda, ka tiesājamais noziegumu izdarījis kopā ar citām personām, neminot viņu uzvārdus

Lejupielādēt

21.01.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/1997 Notiesājošs spriedums nevar balstīties uz pieņēmumiem un taisāms tikai ar nosacījumu, ka iztiesāšanas gaitā tiesājamā vaina noziegumā ir pierādīta (Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 304. pants)

Lejupielādēt

22.07.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-158/1996 Par tiesībām lietu nosūtīt papildizmeklēšanai

Lejupielādēt

06.12.1995. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. KSU-2k-30/1995 Par daļu atbildības principa piemērošanu, izskatot civilprasību krimināllietās

Lejupielādēt