• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvais process tiesā

27.04.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-711/2022 Tiesā iesniegts pieteikums kā priekšnoteikums jautājuma par pieteikuma pieļaujamību izlemšanai

Lejupielādēt

26.04.2022. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-680/2022 Strīdi par rakstveida līguma pārtraukšanu, kas noslēgts starp bērna vecāku un bērnudārzu, ir izskatāmi civiltiesiskā kārtībā un nav pakļauti administratīvajai tiesai

Lejupielādēt

08.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-605/2022 Personas subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu tiesā par pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta nepieciešamību

Lejupielādēt

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-564/2022 Biedrības pieņemto lēmumu privāto un publisko tiesību jomā nošķiršana un pārsūdzība tiesā

Lejupielādēt

17.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-343/2022 Lēmuma par bērna uzvārda maiņu tiesiskuma pārbaude tiesā; Bērna viedokļa noskaidrošana tiesā

Lejupielādēt

31.01.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-264/2022 Disciplinārlietā pieņemtā iestādes lēmuma savlaicīguma pārbaude

Lejupielādēt

25.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-188/2022 Administratīvās tiesas kompetencē nav vērtēt lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību

Lejupielādēt

30.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1333/2021 Personas tiesības pieprasīt informāciju par civilstāvokļa akta reģistrāciju

Lejupielādēt

29.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1312/2021 Lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtības ievērošana, kā priekšnoteikums pieteikuma izskatīšanai tiesā, un trūkums, kas atsevišķos gadījumos novēršams tiesas procesa laikā

Lejupielādēt

11.12.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1306/2021 Priekšnoteikumi personas atzīšanai par trešo personu administratīvajā procesā tiesā

Lejupielādēt

07.09.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1219/2021 Personai nav prasījuma tiesību sabiedrības interesēs vērsties Datu valsts inspekcijā

Lejupielādēt

30.09.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1158/2021 Komersanta tiesības iebilst pret konkurentam piešķirtu labumu saistībā ar savu subjektīvo tiesību aizskārumu; Ticami pamatota subjektīvo tiesību aizskāruma iespējamība pieteikumā kā priekšnoteikums tā pieņemšanai tiesā

Lejupielādēt

18.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1018/2021 Iepērkamā pakalpojuma veida nozīme pieteikuma pieņemšanai, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos

Lejupielādēt

20.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-994/2021 Pagaidu noregulējuma atbilstība sagaidāmajam spriedumam

Lejupielādēt

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-989/2021 Kontrole pār administratīvo aktu (lēmumu) soda administratīvā pārkāpuma lietā izpildē pakļautība vispārējās jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

19.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-984/2021 Pieteikuma nepieļaujamība par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam slēgt administratīvo līgumu ar nodokļu maksātāju; Pieteikuma mērķa noskaidrošana

Lejupielādēt

10.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-953/2021 Subjektīvās tiesības atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem iesniegt pieteikumu tiesā dzīvokļu kopīpašnieku lēmuma neesamības gadījumā

Lejupielādēt

19.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-928/2021 Pamatotas šaubas par tiesneša objektivitāti; Noraidījuma pieteikšana tiesnesim

Lejupielādēt

29.06.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-905/2021 Tiesas atteikums izsniegt žurnālistam tiesas sēdes audioierakstu ir rīcība tiesas spriešanas funkcijas ietvaros un nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

27.05.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2021 Sprieduma izpildes termiņa pagarināšana

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-902/2021 Ieinteresētās personas jēdziens Komerclikuma 318.1 panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

23.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-741/2021 Pieteikuma izskatīšanas nepieļaujamība administratīvajā tiesā par iestādes atteikumu izsniegt advokātam klienta administratīvo pārkāpumu lietas materiālus

Lejupielādēt

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021 Secinājuma izdarīšana par publiskās apspriešanas un detālplānojuma nepieciešamību pieteikuma pieļaujamības stadijā; Sabiedrības līdzdalības tiesības un tiesības iesniegt pieteikumu tiesā saistībā ar teritorijas attīstības plānošanu

Lejupielādēt

22.01.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-626/2021 Tiesneša tiesības sazināties ar iestādi laikā, kad tiek izlemts jautājums par pieteikuma pieņemšanu

Lejupielādēt

08.11.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-619/2021 Administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas tiesiskais pamats un administratīvās tiesas kompetence

Lejupielādēt

07.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-492/2021 Policijas pieļauti nebūtiski procesuālie pārkāpumi nav atzīstami par pietiekamu pamatu lēmuma par nošķiršanu atzīšanai par prettiesisku

Lejupielādēt

12.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2021 Iestādes pieļautas kļūdas lēmuma pamatojumā kā pieļauts procesuālais pārkāpums

Lejupielādēt

31.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-455/2021 Tiesas pienākumi pieteicēja norādīto apstākļu izvērtējumā

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-430/2021 Personas atbrīvošana no ieslodzījuma vietas sakarā ar apcietinājuma atcelšanu kā administratīvā procesa kārtībā pārbaudāma valsts pārvaldes darbība

Lejupielādēt

11.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2021 Tiesiskā strīda atrisinājuma aktualitāte kā priekšnoteikums pieteikuma pieņemšanai par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku līdzīgu gadījumu atkārtošanās novēršanai publisko iepirkumu jomā

Lejupielādēt

02.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-362/2021 Ja konkrēta veida būvniecībai saskaņā ar tiesisko regulējumu nav nepieciešams būvniecību uzraugošās iestādes saskaņojums, kopīpašnieku strīds par šādu būvniecību ir privāttiesisks strīds un nav izšķirams administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-252/2021 Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude un pārbaudes kontrole tiesā

Lejupielādēt

09.06.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-230/2021 Sprieduma civillietā izmatošanas pieļaujamība administratīvajā procesā

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2021 Administratīvā procesa likuma 153.panta trešās daļas piemērošana spriedumā obiter dictum izteikta konstatējuma gadījumā

Lejupielādēt

29.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2021 Prasījuma par iepazīšanos ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem pakļautība vispārējai jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

23.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-138/2021 Administratīvā akta pamatojuma pārbaude tiesā, ievērojot pamatojuma mērķi

Lejupielādēt

09.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-136/2021 Informācijas avoti teritorijas applūšanas draudu izvērtēšanai

Lejupielādēt

05.02.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-99/2021 Kasācijas sūdzības argumentācijas veidošanas prasības

Lejupielādēt

20.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-98/2021 Par kriminālatbildību nebrīdināta liecinieka liecību pieļaujamība

Lejupielādēt

31.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2021 Konkursa nolikuma apstiprināšanas tiesiskuma izvērtēšana kā administratīvās tiesas kontrolei pakļauta izpildvaras darbība

Lejupielādēt

26.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-94/2021 Tiesas tiesības uzdot iestādei atceltā administratīvā akta vietā izdot jaunu administratīvo aktu

Lejupielādēt

23.08.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2021 Senāta rīcības sēdes lēmums

Lejupielādēt

25.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2021 Procesuālā taisnīguma ievērošana, pievienojot lietas materiāliem jaunus pierādījumus

Lejupielādēt

25.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2021 Mutvārdu procesā izskatītas lietas izskatīšanas atsākšana

Lejupielādēt

23.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-13/2021 Administratīvās tiesas kompetence pārbaudīt, vai iestādes izdotais lēmums ir pieņemts ultra vires; Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kā ārpustiesas instances lēmuma tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

21.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[B1]/2021 un tiesneša Valtera Poķa atsevišķās domas Valsts pienākums juridiski atzīt viena dzimuma pāru veidotās ģimenes un tiesisko attiecību starp ģimenes locekļiem pastāvēšanas atzīšana

Lejupielādēt

2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-[D]/2021 Personu ar invaliditāti tiesības uz taisnīgu tiesu

Lejupielādēt

15.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1564/2020 Studentu pārbaudes darbu novērtējuma pakļautība tiesas kontrolei

Lejupielādēt

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1515/2020 Prasījuma par laika periodu ieskaitīšanu izdienā tiesiskā daba

Lejupielādēt

19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1488/2020 Mikrolieguma buferzonas noteikšanas pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

25.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1473/2020 Lēmuma par interešu konflikta pārkāpuma rezultātā valstij nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu darbības apturēšana

Lejupielādēt

05.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1471/2020 Aktuālās faktiskās situācijas novērtējums lietā par aizgādības tiesību atjaunošanu

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1399/2020 Vides tiesību aizskārums vai apdraudējums kā izšķirošais kritērijs, lemjot par pieteikuma, kas iesniegts vides aizsardzības nolūkā, pieļaujamību

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1350/2020 Prasījumu par administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu un spēku zaudējušu nošķiršana

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2020 Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumos izteikto atziņu izmantošana

Lejupielādēt

12.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1278/2020 Procesa dalībnieka pienākums saglabāt cieņpilnu attieksmi

Lejupielādēt

06.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1215/2020 Ārkārtas situācijas laikā (Covid-19) noteikto ierobežojumu apstrīdēšana

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1205/2020 Piemērojamais regulējums personas datu apstrādei, kas ir veikta operatīvās darbības ietvaros, un iestāde, kuras kompetencē ir izskatīt jautājumus par šādu personas datu apstrādi

Lejupielādēt

15.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1108/2020 Administratīvās tiesas kontrolei nav pakļauts jautājums par ministra izvēli tikties un uzklausīt konkrētu personu

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1057/2020 Pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai iestādes pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība (Administratīvā procesa likuma 184.panta otrā daļa)

Lejupielādēt

08.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-815/2020 Pieteikuma priekšmets un pārbaudāmo apstākļu loks lietās par bērna aizgādības tiesībām

Lejupielādēt

21.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-607/2020 Sprieduma ar tajā iekļautu nosacījumu pieļaujamība

Lejupielādēt

23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020 Administratīvo tiesu kompetences robežas izmaksājamo atlīdzību apmēra no Ārstniecības riska fonda noteikšanā

Lejupielādēt

13.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-403/2020 Tiesas kompetence lēmuma par nodokļa maksātāja izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra pārbaudē

Lejupielādēt

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-386/2020 Lēmuma par adreses iekļaušanu riska adrešu sarakstā tiesiskās sekas un pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-317/2020 Pieteikums vides interesēs; Dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases posmu izvietojuma apstrīdēšana

Lejupielādēt

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2020 Tiesas rīcība, konstatējot piemērojamās tiesību normas neatbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normai

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020 Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē

Lejupielādēt

17.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-201/2020 Novērtējamie apstākļi, lemjot par nodokļa maksātāja tiesībām iesniegt jaunus pierādījumus tiesvedības laikā

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020 Tiesas pienākums motivēt savu spriedumu; Tiesas tiesības rakstveida procesā pagarināt sprieduma sastādīšanas termiņu

Lejupielādēt

13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2020 Tiesas kontrole pār administratīvo aktu, kura pieņemšanas procedūrā iestāde atsaucas uz citas iestādes lēmumu/faktiskajiem apstākļiem

Lejupielādēt

07.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-146/2020 Zvērinātu advokātu eksāmena pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

23.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-109/2020 Lietas izskatīšana mutvārdu procesā apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

23.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-109/2020 Prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu sociālo tiesību jomā izskatīšana administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-98/2020 Tiesiskās sekas, ja procesa dalībnieks atzīst pieteikumā ietverto prasījumu vai faktus

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2020 Procesuālās ekonomijas princips un izvērtējamie apstākļi, piemērojot šo principu

Lejupielādēt

22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020 Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

07.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2020 Ierobežojums iepazīties ar lietas materiāliem, ja tajos ir personas dati

Lejupielādēt

07.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2020 Ierobežojumu noteikšana iepazīties ar lietas materiāliem un to apstrīdēšana

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2020 Pierādīšanas priekšmets lietās par darba ņēmēja ienākumu apmēru, ja Valsts ieņēmumu dienests ir precizējis darba ņēmēja ienākumus

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2020 Sprieduma rezolutīvā daļa kompleksu aprēķinu gadījumā

Lejupielādēt

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1640/2019 Acīmredzami nepamatots pieteikums par publisko tiesību līguma izbeigšanas tiesiskuma pārbaudi

Lejupielādēt

27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1601/2019 Pieteikuma par to, kā skola organizē izglītības ieguves procesu, pieļaujamība

Lejupielādēt

30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1590/2019 Jēdziena „līdzīgu gadījumu” interpretācija, lemjot par pieteikumu, kas iesniegts, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos

Lejupielādēt

20.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1563/2019 Lēmuma par pieteikuma atstāšanu bez virzības pieļaujamība

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2019 Apelācijas instances tiesas pienākums izvērtēt apelācijas sūdzības argumentus pēc būtības

Lejupielādēt

07.11.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1511/2019 Kasācijas instances tiesas kompetence

Lejupielādēt

04.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1368/2019 Izlīguma (līguma par tiesiskā strīda izbeigšanu) pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

19.07.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1352/2019 Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku robežas

Lejupielādēt

28.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1307/2019 Pašvaldības deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskārums kā priekšnoteikums strīda izskatīšanai administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1271/2019 Procesa dalībnieka tiesību iepazīties ar lietas materiāliem ierobežošanas pieļaujamība

Lejupielādēt

30.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2019 Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkts)

Lejupielādēt

17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1162/2019 Lokālplānojuma izstrādes procesā pieņemts lēmums nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei

Lejupielādēt

11.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1052/2019 Tiesneša lēmuma par pieteikumu pieņemšanas termiņš

Lejupielādēt

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-962/2019 Tiesas pienākums nodrošināt administratīvā procesa dalībniekiem iespēju izteikt viedokli par tiesvedības izbeigšanu

Lejupielādēt

28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-943/2019 Tiesvedības izbeigšana, ja lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem pastāvošā strīdā par to pašu priekšmetu un pamatu jau ir stājies spēkā tiesas spriedums

Lejupielādēt

28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-943/2019 Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība atlīdzinājuma pieprasīšanas nolūkā (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkta piemērošana)

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019 Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanai

Lejupielādēt

17.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-595/2019 Tiesas pienākums ņemt vērā tiesu praksi (judikatūru) analogās lietās

Lejupielādēt

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-591/2019 Tiesas tiesību robežas administratīvā akta pamatojuma interpretēšanā un mazāk būtisko kļūdu izskaidrošanā

Lejupielādēt

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-402/2019 Tiesas pienākums pārbaudīt iestādes iegūtās informāciju tiesiskumu

Lejupielādēt

20.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-310/2019 Neapstrīdētā administratīvajā aktā izdarīto apstākļu novērtējuma pārskatīšana citā administratīvajā lietā

Lejupielādēt

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-274/2019 Tiesas pienākums spriedumā norādīt savus argumentus

Lejupielādēt

24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019 Strīdi par pašvaldības amatpersonas, kura strādā uz darba līguma pamata, tiesībām uz pabalstu ir pakļauti vispārīgās jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

28.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2019 Pamats prasījuma par izpildīta administratīvā akta atcelšanu precizēšanai uz prasījumu par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku

Lejupielādēt

18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-203/2019 Bijušās darba tiesiskās attiecības pašas par sevi nav tiesneša atstatīšanas vai noraidīšanas pamats

Lejupielādēt

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2019 Administratīvajai tiesai nav tiesību grozīt nodokļu administrācijas administratīvos aktus

Lejupielādēt

23.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-131/2019 „Pārsteiguma” sprieduma nepieļaujamība

Lejupielādēt

28.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-121/2019 Tiesas pienākums, nodrošinot tiesisko vienlīdzību, uzdot atceltā administratīvā akta vietā izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2019 Nepieļaujamība balstīt lēmumu uz neargumentētu pieņēmumu pamata

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2019 Tiesas kompetences robežas, izskatot adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Res judicata princips un atkāpšanās no tā

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Prasījuma par civiltiesiska līguma vai ierakstu izmaiņām zemesgrāmatā un administratīvā akta atcelšanu/atzīšanu par prettiesisku nošķiršana

Lejupielādēt

27.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1174/2018 Tiesvedības izbeigšana tiesai jāpamato tikai ar vienu no tiesvedības izbeigšanas pamatiem

Lejupielādēt

29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-426/2018 Vairāku lietu apvienošana vienā tiesvedībā nemaina procesa dalībnieku procesuālo tiesību apjomu

Lejupielādēt

22.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-288/2018 Ar tiesas spriedumu nodibinātu faktu izvērtējums patvēruma meklētāja izraidīšanas lietā

Lejupielādēt

22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-237/2018 Tiesneša, kas lietu izskatījis pirmās instances tiesā, tiesības piedalīties tās pašas lietas izskatīšanā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta kopsēdē

Lejupielādēt

22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2018 Personas tiesības iesniegt paskaidrojumus pēc lietas izskatīšanas atsākšanas

Lejupielādēt

10.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-146/2018 Tiesas kompetence, nosakot periodu, kurā ir radusies nodokļu pārmaksa

Lejupielādēt

13.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2018 Pirmās, apelācijas un kasācijas instances tiesas kompetences nošķiršana

Lejupielādēt

20.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2018 Tiesas pienākums vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā

Lejupielādēt

18.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1386/2017 „Būtisks aizskārums” nav pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku pieļaujamības kritērijs

Lejupielādēt

05.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1317/2017 Iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas ievērošana

Lejupielādēt

11.09.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1302/2017 Pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku pieļaujamības kritēriji

Lejupielādēt

13.10.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1237/2017 Konkursa uz Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatu pārbaude tiesā

Lejupielādēt

03.10.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-978/2017 Tiesības prasīt iesnieguma pārsūtīšanu

Lejupielādēt

05.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-691/2017 Advokāta ceļa (transporta) izdevumu un izdevumu par viesnīcu (naktsmītni) atlīdzināšana

Lejupielādēt

28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-169/2017 Par pieteikuma robežu paplašināšanu nav uzskatāma tiesas rīcība atzīstot faktisko rīcību par ilgstošu

Lejupielādēt

04.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1491/2016 Administratīvā procesa likuma 116.panta otrās daļas interpetācija

Lejupielādēt

15.07.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1179/2016 Administratīvā procesa likuma 301.1panta pirmā daļas interpretācija

Lejupielādēt

26.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-998/2016 Tiesas pienākums skaidrot procesa dalībniekiem gan viņu tiesības, gan procesuālo darbību neizpildīšanas sekas

Lejupielādēt

01.08.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-942/2016 Ārējā normatīvā akta kontrole tiesā administratīvā procesa kārtībā

Lejupielādēt

10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2016 Strīdu par līguma, ar kuru pašvaldība nodod sociālā pakalpojuma sniegšanu citai personai, izpildi pakļautība

Lejupielādēt

14.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-461/2016 Tiesas brīvība sprieduma pamatošanā

Lejupielādēt

10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-440/2016 Administratīvā procesa likuma 243.panta otrās daļas interpretācija

Lejupielādēt

13.08.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1023/2015 Personas pienākums būt sasniedzamai

Lejupielādēt

06.11.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-482/2015 Tiesiskās vienlīdzības principa ievērošana tiesas spriešanā

Lejupielādēt

03.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-407/2015 Juridiskās personas izbeigšanās ietekme uz administratīvo procesu un Konkurences padomes lēmuma izpildi

Lejupielādēt

12.03.2015. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-369/2015 Tiesas pienākums lemt par iestādes atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu prettiesiskumu

Lejupielādēt

19.12.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2014 Tiesvedības apturēšana uz Administratīvā procesa likuma 273.panta 3.punkta pamata

Lejupielādēt

24.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1243/2014 Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 10.punkta termina „speciālā atļauja” tulkojums

Lejupielādēt

29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-826/2014 Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punkta piemērošana

Lejupielādēt

23.05.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-629/2014 Pieteicēja tiesības prasīt tiesvedības turpināšanu, ja iestāde tiesas procesa laikā ir apmierinājusi pieteicēja prasījumu

Lejupielādēt

20.11.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-498/2014 Tiesību normu spēks laikā; tiesas kompetence, lemjot par nelabvēlīga administratīvā akta atcelšanu

Lejupielādēt

21.11.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-703/2013 un senatora Jāņa Neimaņa atsevišķās domas Iestādes publiska paziņojuma par administratīvā procesa gaitu tiesiskuma izvērtējums nav patstāvīgs pieteikuma priekšmets

Lejupielādēt

04.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-304/2013 Kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem piešķiršana; labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumu vērtēšana atkārtota iesnieguma gadījumā

Lejupielādēt

11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2013 Valsts pārvaldes novērtējuma brīvības izmantošanas pārbaude tiesā

Lejupielādēt

26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-658/2012 Pieteikuma par no ārējā normatīvā akta tieši izrietošu konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu iesniegšanas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

30.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-578/2012 Pieteicēja zvēresta pieļaujamība

Lejupielādēt

15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-543/2012 Iestādes lēmuma par procesuālu jautājumu tiesiskā daba; pārbaudes apjoms būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā

Lejupielādēt

05.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-510/2012 Līdzpieteicēja dalība administratīvajā procesā tiesā; augstākas instances tiesas rīcība gadījumā, ja lietā nav pilna tiesas sprieduma

Lejupielādēt

09.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-443/2012 Administratīvā akta pamatojums un tā pārbaude tiesā

Lejupielādēt

31.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-342/2012 Strīdos par politisko organizāciju finansēšanu ir piemērojamas tiesību normas; tiesas spriedumā norādāmie fakti un sprieduma argumentācija

Lejupielādēt

06.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-198/2012 Lietas piekritības jēdziens; tiesu namu pienākums nosūtīt nepareizi iesniegtus pieteikumus pareizajam tiesu namam

Lejupielādēt

04.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-196/2012 Administratīvā akta pamatojuma pārbaude tiesā

Lejupielādēt

26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2012 Pieteikums par publisko tiesību līguma izpildi un publisko tiesību līguma grozīšanu; tiesas kompetence prasījuma kvalificēšanā neatkarīgi no pieteicēja viedokļa; privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošana; lietderības apsvērumu kontrole prasījumā par publisko tiesību līguma izpildi

Lejupielādēt

13.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2012 Pierādīšanas līdzekļi administratīvajā procesā; augstākas instances tiesas tiesības pievienoties zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2012 Administratīvā akta daļu pārsūdzēšana atsevišķi no administratīvā akta

Lejupielādēt

29.11.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1001/2011 Sākotnējo trūkumu novēršana tiesas procesa laikā

Lejupielādēt

03.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2011 Tiesas tiesību uzdot izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu izmantošanas priekšnoteikumi; noilguma termiņa tecējums administratīvā akta pārsūdzēšanas un jauna administratīvā akta izdošanas gadījumā; lēmuma par soda naudas uzlikšanu atcelšana daļā

Lejupielādēt

26.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-936/2010 Sūdzības atbilstības Administratīvā procesa likuma 318.panta prasībām vērtēšanas kritēriji

Lejupielādēt

15.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-584/2010 Jēdziena „tiesvedība” un „lieta” skaidrojums saistībā ar Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu

Lejupielādēt

15.11.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-370/2010 Tiesas sprieduma motīvu daļas argumentācija

Lejupielādēt

06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2010 Pieteikums par pienākuma uzlikšanu iestādei veikt faktisko rīcību; personas datu izsniegšana trešajām personām; advokāta tiesības pieprasīt juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas

Lejupielādēt

19.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2010 Procesa dalībnieku argumentu un to izvērtējuma atspoguļošana spriedumā

Lejupielādēt

11.12.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-920/2009 Atteikšanās izskatīt acīmredzami nepamatotus pieteikumus

Lejupielādēt

30.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-808/2009 Prasījums par administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuāla pārkāpuma konstatēšanu

Lejupielādēt

08.09.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-721/2009 Kritēriji, vērtējot pieteikuma pieļaujamību

Lejupielādēt

18.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-596/2009 Tiesvedības valoda administratīvajā procesā

Lejupielādēt

24.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-432/2009 Tiesneša kompetence, lemjot par sūdzības virzību

Lejupielādēt

24.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-425/2009 Tiesas sprieduma pārsūdzēšana, ja lietas izskatīšanas laikā mainās procesuālo tiesību normas, kas nosaka tā pārsūdzēšanas kārtību

Lejupielādēt

25.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-363/2009 Procesuāla tiesas lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

Lejupielādēt

12.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-140/2009 Par apgabaltiesas lēmumu atcelt rajona tiesas spriedumu, ja tiesa lietu izskatījusi, nepaziņojot par tiesas sēdes laiku un vietu administratīvā procesa dalībniekiem; par tiesību pārņemšanu procesā

Lejupielādēt

23.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2009 Pilna tiesas sprieduma jēdziens; administratīvā akta izpildes tiesiskā daba

Lejupielādēt

17.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-754/2008 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Apelācijas sūdzības atstāšana bez izskatīšanas; procesa dalībnieka pārstāvja neierašanās uz tiesas sēdi

Lejupielādēt

04.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-518/2008 Pieteikuma papildinājumu un pieteikuma grozījumu nošķiršana; pašvaldības rīcības, lemjot par privatizācijas ierosinājumu, tiesiskā daba

Lejupielādēt

22.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-322/2008 Augstākas instances tiesas kompetence, izskatot blakus sūdzību

Lejupielādēt

10.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2008 Par Latvijas pilsonību kā kritēriju nacistiskā režīma politiski represētās personas statusa piešķiršanai; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izskatīšana

Lejupielādēt

03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-567/2007 Ja persona atkārtoti iesniegusi tādu pieteikumu, kura pieņemšanu tiesa jau atteikusi sakarā ar to, ka pieteikums nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā, tad šāda atkārtota pieteikuma pieņemšana atsakāma, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 191.panta ceturto daļu

Lejupielādēt

03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-376/2007 Apelācijas instances tiesas pienākums nolēmumā formulēt savu attieksmi pret pirmās instances tiesas nolēmumu

Lejupielādēt

09.07.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-346/2007 Tas, vai, izmantojot personas datus, tiek aizskarts personas gods un cieņa, ir vispārējās jurisdikcijas tiesas, nevis Datu valsts inspekcijas kompetences jautājums; augstākas instances tiesas pievienošanās zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

Lejupielādēt

21.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-295/2007 Tas, ka ar iestādes darbībām privātpersonai radītās nelabvēlīgās sekas ir atgriezeniskas un ar tiesas nolēmumu tiek novērstas, neizslēdz personas tiesības uz nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu; administratīvā akta izdošans procesā veiktās darbības nav vērtējamas kā iestādes faktiskā rīcība; prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu izlemšana

Lejupielādēt

24.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-183/2007 Administratīvā akta atcelšana nesamērīguma (samērīguma principa pārkāpuma) dēļ; tiesas tiesības grozīt pārsūdzēto administratīvo aktu un Administratīvā procesa likuma 253.panta sestās daļas interpretācija

Lejupielādēt

12.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2007 Tiesas kompetence, izskatot prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; tiesas kompetence sociālās palīdzības jomā

Lejupielādēt

11.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-117/2007 Augstākas instances tiesas kompetence, izvērtējot apelācijas sūdzībā izteiktos iebildumus par zemākās instances tiesas atsevišķi nepārsūdzamiem lēmumiem; zemākas instances tiesas lēmums atjaunot nokavēto procesuālo termiņu var tikt pēc būtības pārvērtēts augstākas instances tiesā vienīgi tad, ja tā pieņemšanā pieļauti acīmredzami būtiski pārkāpumi

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2007 Regulējums par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna uz iesnieguma pamata attiecināms uz gadījumiem, kad ar iestādes izdoto administratīvo aktu ir aktīvi ietekmētas tiesiskās attiecības, proti, mainīts personai jau piemītošo tiesību vai pienākumu apjoms; prasījuma par labvēlīgu administratīvo aktu izdošanu izskatīšana

Lejupielādēt

05.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-77/2007 Izvērtējot iesniegtās blakus sūdzības atbilstību nosacījumam, ka blakus sūdzībā jābūt ietvertiem apsvērumiem, kā izpaužas pārsūdzētā lēmuma nepareizība, nav pieļaujama blakus sūdzības atzīšana par likumam neatbilstoši tikai tāpēc, ka tiesneša ieskatā blakus sūdzībā ietvertie argumenti ir neatbilstoši, neadekvāti vai nepareizi

Lejupielādēt

21.02.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2007 Prasījums par inflācijas koeficienta summas piedziņu (procentu un pieauguma pievienošana sākotnējam prasījumam) nav uzskatāms par jaunu prasījumu

Lejupielādēt

04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007 Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

Lejupielādēt

14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-588/2006 Par pieteikuma par Administratīvā procesa likuma 184.panta 3.punktā paredzēto priekšmetu iesniegšanas priekšnoteikumiem

Lejupielādēt

27.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-554/2006 Tiesai, izvērtējot iesniegtās kasācijas sūdzības atbilstību likumā noteiktajām prasībām, ir jāņem vērā, ka administratīvais process savā būtībā ir vērsts uz personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvību

Lejupielādēt

14.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-432/2006 Par to, kādos gadījumos administratīvais akts ir un kādos nav atceļams pamatojuma nepilnību dēļ

Lejupielādēt

15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-356/2006 Ieslodzījumā esoša blakus sūdzības iesniedzēja etapēšana uz tiesas sēdi nav obligāta

Lejupielādēt

25.04.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-259/2006 Subjektīvās tiesības pārsūdzēt Uzņēmumu reģistra lēmumu izdarīt ierakstu par sanācijas plāna pieņemšanu un revidenta iecelšanu, kā arī gadījumiem, kad tiesai ir pienākums vērtēt ne tikai administratīvā procesa iestādē pēdējā stadijā pieņemto lēmumu

Lejupielādēt

14.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-196/2006 Par nepārreģistrējušās sabiedriskās organizācijas, kas iesniegusi pieteikumu tiesā kā Administratīvā procesa likuma 29. panta tiesību subjekts, tiesībām iesniegt blakus sūdzību un par administratīvās tiesas kompetenci izskatīt strīdus par pašvaldības noteiktajām īres maksām un apsaimniekošanas maksas tarifiem

Lejupielādēt

01.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2006 Par Eiropas Kopienu tiesību saistošo spēku, prejudiciālā nolēmuma „vajadzīgumu”, aizliegto vienošanos konkurences tiesību izpratnē, aizliegtās vienošanās spēkā neesamību no tās noslēgšanas brīža, tiesas tiesībām atlikt lietas izskatīšanu, procesa dalībnieku tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem un izteikt savu viedokli, kā arī procesa dalībnieku pieteikto lūgumu izlemšanu

Lejupielādēt

17.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2006 Par tiesvedības izbeigšanu, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā; par Administratīvā procesa likuma 29.panta subjektu

Lejupielādēt

10.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2006 Par procesuālo tiesību normu piemērošanu

Lejupielādēt

26.04.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-199/2005 Par tiesneša, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, pieņemtā lēmuma juridisko dabu, kā arī par Senāta pilnvaru apjomu, izskatot blakus sūdzību

Lejupielādēt

07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2005 Par procesuālo tiesību normas pārkāpumu kā pamatu apgabaltiesas sprieduma atcelšanai un par pierādījumu novērtēšanu

Lejupielādēt

07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-171/2005 Par tiesas paustajiem secinājumiem un argumentiem

Lejupielādēt

12.05.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-152/2005 Par publiski tiesisko attiecību konstatēšanu un atbildes nesniegšanu uz iesniegumu juridisko dabu

Lejupielādēt

15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-148/2005 Par iekšējiem un pārvaldes lēmumiem, par faktiskās rīcības jēdzienu un par tiesas pienākumu norādīt iestādi, kuras kompetencē ir attiecīgās lietas izskatīšana

Lejupielādēt

15.03.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2005 Par procesuālo tiesību normu pārkāpumu ietekmi uz procesa rezultātu, par būtiskiem procesuālajiem pārkāpumiem un par administratīvā akta pamatojuma principu

Lejupielādēt

11.05.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-95/2004 Par termiņa nokavējumu administratīvā akta pārsūdzēšanai tiesā

Lejupielādēt