• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvais process tiesā

23.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA 13/2021 Administratīvās tiesas kompetence pārbaudīt, vai iestādes izdotais lēmums ir pieņemts ultra vires; Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kā ārpustiesas instances lēmuma tiesiskuma pārbaude

Lejupielādēt

23.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-741/2021 Pieteikuma izskatīšanas nepieļaujamība administratīvajā tiesā par iestādes atteikumu izsniegt advokātam klienta administratīvo pārkāpumu lietas materiālus

Lejupielādēt

01.03.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-645/2021 Secinājuma izdarīšana par publiskās apspriešanas un detālplānojuma nepieciešamību pieteikuma pieļaujamības stadijā; Sabiedrības līdzdalības tiesības un tiesības iesniegt pieteikumu tiesā saistībā ar teritorijas attīstības plānošanu

Lejupielādēt

22.01.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-626/2021 Tiesneša tiesības sazināties ar iestādi laikā, kad tiek izlemts jautājums par pieteikuma pieņemšanu

Lejupielādēt

31.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2021 Administratīvā procesa likuma 153.panta trešās daļas piemērošana spriedumā obiter dictum izteikta konstatējuma gadījumā

Lejupielādēt

29.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2021 Prasījuma par iepazīšanos ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem pakļautība vispārējai jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

05.02.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-99/2021 Kasācijas sūdzības argumentācijas veidošanas prasības

Lejupielādēt

25.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2021 Procesuālā taisnīguma ievērošana, pievienojot lietas materiāliem jaunus pierādījumus

Lejupielādēt

25.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2021 Mutvārdu procesā izskatītas lietas izskatīšanas atsākšana

Lejupielādēt