• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā nodaļa. DAŽĀDAS LIETU ŠĶIRAS (841.–874.pants)

18.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2022 Priekšnoteikumi īrnieka prasības par nepieciešamo izdevumu piedziņu apmierināšanai

Lejupielādēt

28.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2019 Nekustamā īpašuma nodoklis, nosakot ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo vērtību valsts zemes nomas pakalpojumam

Lejupielādēt

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019 Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

Lejupielādēt

22.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2017 Lietai taisīto derīgo izdevumu apmēra noteikšana

Lejupielādēt

30.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2016 Ieķīlāta nekustama manta nerada nedz ķīlas ņēmējam, nedz cesionāram īpašuma tiesības uz to ar ieilgumu

Lejupielādēt

16.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2016 Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

Lejupielādēt

07.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Cietušā tagadējās mantas samazinājuma izpratne (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014 Ūdens smelšanas un kājceļa servitūta nodibināšana

Lejupielādēt

01.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2013 un senatoru Andas Briedes, Valerijana Jonikāna un Edītes Vernušas atsevišķās domas Galvenās un blakus lietas klasifikācijas nosacījumi

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2008 Par bijušo akcionāru tiesībām saņemt dividendes

Lejupielādēt

19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2008 Par blakus lietas piederuma tiesiskā rakstura noskaidrošanu

Lejupielādēt

21.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2007 Par ēkas uzcelšanu uz svešas zemes

Lejupielādēt

11.10.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-467/2000 Civillikuma 857.panta tulkošana par galveno lietu un blakuslietu strīdā par pirkuma līguma priekšmetu

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-275/2000 Atlīdzību par derīgiem izdevumiem uz likuma pamata var prasīt tas, kas valda svešu lietu pārliecībā, ka tā ir viņa īpašums, vai arī īrnieks vai nomnieks, ja derīgos izdevumus izdarījis ar izīrētāja (iznomātāja) piekrišanu, kas padara nomnieku vienādā stāvoklī ar labticīgu valdītāju

Lejupielādēt

26.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/2000 Par nepieciešamajiem un derīgajiem izdevumiem

Lejupielādēt

16.11.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/1999 Blakus lietu nevar atzīt par piederumu galvenajai lietai pretēji skaidri izteiktai īpašnieka gribai. Blakus lieta kļūst par atsevišķu tiesību objektu pēc tās atdalīšanas no galvenās lietas

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/1999 Par derīgo izdevumu atlīdzināšanu labticīgam vadītājam

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-272/1999 Par nepieciešamiem un derīgiem izdevumiem un to atlīdzināšanu

Lejupielādēt

17.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-188/1999 Ja lietai taisītie izdevumi ir nepieciešami, tie jāatlīdzina katram, kas tos taisījis, izņemot personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/1997 Par izīrētāja un īrnieka pienākumiem izīrētās dzīvojamās ēkas uzturēšanā

Lejupielādēt