• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

45.1 nodaļa. TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESA LIETAS (341.1-341.11 pants)

13.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2019 Tiesas pienākumi, ja attiecībā uz parādnieku īsā laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta

Lejupielādēt

29.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/2015 Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izvērtēšana atbilstoši šī procesa mērķim

Lejupielādēt

30.09.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-28/2014 Kreditoru vienlīdzības principa ievērošanas nosacījums tiesiskās aizsardzības procesā (TAP)

Lejupielādēt

31.10.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-27/2014 Tiesību saglabāšanas princips ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā (ĀTAP); kreditora gribas nozīme ķīlas tiesības nodibināšanā un izbeigšanā

Lejupielādēt

23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2013 Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam pievienojamie materiāli un to pārbaude

Lejupielādēt

11.09.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-38/2013 Kreditoru prasījumu vērtēšanas ierobežojums tiesiskās aizsardzības procesā

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2012 Administratora pieteikuma par kriminālprocesa ietvaros uzlikta aresta atcelšanu juridiskās personas mantai izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

03.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-975/2010 Par maksātnespējas atzīmi (ārpustiesas) tiesiskās aizsardzības procesā

Lejupielādēt