• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vienpadsmitā nodaļa. DĀVINĀJUMS (1912.–1933.pants)

31.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2021 Dāvinātājam tīši nodarīts svarīgs mantisks zaudējums

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2021 Kreditora prasība par apmierinājuma saņemšanu no dāvanas ārpus maksātnespējas procesa

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-288/2020 Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kreditoru prasībā pret komercsabiedrību, ja valdes loceklis, būdams ar komercsabiedrību tieši saistīta persona, pienākumus pildījis bez atlīdzības

Lejupielādēt

03.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-376/2019 Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

Lejupielādēt

14.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2019 Apdāvinātā atbildība, ja dāvana atsavināta un vairs neatrodas apdāvinātā mantā

Lejupielādēt

30.08.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-179/2018 Valsts nodeva prasībā par piedziņas vēršanu uz atdāvināto mantu

Lejupielādēt

29.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-266/2017 Simulatīva darījuma pierādīšana

Lejupielādēt

19.02.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-590/2014 Civillikuma 1927.panta piemērošana, izskatot kreditora prasījumu par parāda piedziņas vēršanu uz dāvināto mantu

Lejupielādēt

25.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2013 Neatņemamās mantojuma daļas vērtības aprēķināšanas kārtība no dāvinājuma

Lejupielādēt

27.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2013 Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšanas termiņi un kārtība

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2012 Neatņemamās mantojuma daļas izprasīšana no trešās personas visas mantas dāvinājuma gadījumā

Lejupielādēt

14.10.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-254/2009 Par prasījumu tiesai izvērtēt pušu gribu par dāvinājuma raksturu (atlīdzības nozīmē)

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-37/2009 Par kreditoru un trešo personu tiesībām, laulātajiem sadalot mantu

Lejupielādēt

10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-690/2007 Par prasījuma robežu ievērošanu

Lejupielādēt

18.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2006 Par darījuma dalībnieku labticību un nelabticību, ja darījums noslēgts prāvas laikā

Lejupielādēt

05.05.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-278/2005 Par neatraidāmā mantinieka neatņemamās daļas apmēru

Lejupielādēt

12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2005 Par Civillikuma 1.pantā ietvertā taisnīguma principa piemērošanas primāro nozīmi

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-481/2004 Par dāvinājuma līguma formu

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-568/2000 Par dāvinājuma līguma apstrīdēšanu. Darījuma iekšējos trūkumus koroborācija nenovērš, un ļaunticīgu valdītāju tiesības nevar tikt aizstāvētas, atsaucoties uz ierakstiem zemesgrāmatās

Lejupielādēt

29.11.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-523/2000 Par dāvinājuma līguma apstrīdēšanu

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-199/2000 Par liegumu apelācijas sūdzībā grozīt prasības pamatu un priekšmetu

Lejupielādēt

19.01.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2000 Dāvinājuma līgums kā bezatlīdzības līgums

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-224/1999 Par darījumu apstrīdēšanu

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/1997 Par strīdu piekritību tiesām, ja prasības summa nepārsniedz Ls 15 000

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/1996 Par dāvinājuma līguma apstrīdēšanu, ja nav ievērotas neatraidāmo mantinieku tiesības

Lejupielādēt