• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dzīvokļu privatizācija un īpašuma tiesības

29.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-100/2021 Paātrinātās privatizācijas procesā Kadastra reģistrā nostiprināto īpašuma tiesību juridiskās sekas

Lejupielādēt

27.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/2019 Piespiedu nomas maksa par zemes platības daļu, kuras izmantošana ir ierobežota

Lejupielādēt

09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2019 un senatoru Valerijana Jonikāna, Ļubovas Kušnires, Zanes Pētersones un Normunda Salenieka atsevišķās domas Zemes īpašnieka tiesības zemes piespiedu nomas attiecībās prasīt pievienotās vērtības nodokļa samaksu

Lejupielādēt

30.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2018 Dzīvokļa īpašnieka un zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma ieguvēja tiesiskās attiecības

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2018 Kopīpašuma izbeigšana, ja uz zemes atrodas privatizācijai pakļauta dzīvojamā ēka

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2017 Tiesas un pašvaldības kompetence grozīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu

Lejupielādēt

21.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-210/2017 Prokurora tiesības celt prasību par daudzdzīvokļu ēkas kopīpašumā esošo telpu privatizāciju pašvaldības un tās iedzīvotāju kopuma interesēs

Lejupielādēt

10.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1285/2016 un tiesneses Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Strīdu par privatizācijas tiesiskumu pakļautība

Lejupielādēt

29.02.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-48/2016 Mantinieka īpašuma tiesību atpakaļejošais spēks

Lejupielādēt

15.01.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2016 Dzīvokļa privatizācijā izmantoto sertifikātu piederības nozīme laulāto īpašuma tiesību daļas noteikšanā uz dzīvokli

Lejupielādēt

26.06.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2559/2014 Neapdzīvojamas telpas statuss un valsts nodevas aprēķināšana īpašuma tiesību nostiprināšanai uz to

Lejupielādēt

01.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2013 un senatoru Andas Briedes, Valerijana Jonikāna un Edītes Vernušas atsevišķās domas Galvenās un blakus lietas klasifikācijas nosacījumi

Lejupielādēt

23.05.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2012 Ūdens patēriņa starpība starp daudzdzīvokļu mājas un dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem un tās segšanas nosacījumi

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/2012 Dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas privatizācijas secība; uz īres līguma pamata izīrētas vasarnīcas, kas iekļauta neapdzīvojamo telpu fondā, tiesiskais statuss

Lejupielādēt

26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-852/2010 Par īpašuma tiesību uz atsevišķu dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2010 Nekustamo īpašumu atsavinājumu līgumu ķēdē nošķirami spēkā neesoši un spēkā esoši līgumi

Lejupielādēt

27.01.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2010 Par īres līguma termiņa atjaunošanu un dzīvokļa privatizācijas tiesību atzīšanu

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2009 Par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

10.12.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-943/2008 Par dzīvokļu privatizāciju „neapdzīvojamā ēkā”

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008 Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2008 Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civilietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-766/2007 Par rīcību ar dzīvokļu īpašumu daudzdzīvokļu mājā

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-747/2007 Par dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu ar šķirto laulāto, ja kopīpašums izbeigts, izmaksājot kompensāciju par īpašuma daļu

Lejupielādēt

10.10.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-697/2007 Par laulātā tiesībām lietot privatizētu dzīvokli

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2007 Par bērna tiesību uz mājokli aizsardzību

Lejupielādēt

10.05.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/2006 Nelikumīgas privatizācijas tiesiskās sekas

Lejupielādēt

31.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2006 Par tiesībām bez apgrūtinājumiem pilnībā lietot visu privatizēto objektu

Lejupielādēt

01.12.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-660/2004 Par dzīvokļu privatizācijas subjektu tiesību pārkāpšanu, nelikumīgi iznomājot un pēc tam privatizējot daudzdzīvokļu mājā esošos bēniņus un pagrabu

Lejupielādēt

20.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-524/2004 Īrnieka īrēto dzīvokli pēc vienošanās nevar privatizēt cita persona, ja tiesā jau celta prasība par īres līguma izbeigšanu, īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu

Lejupielādēt

06.10.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-501/2004 Par īpašuma iegūšanu ar ieilgumu

Lejupielādēt

30.08.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-337/2000 Darījumu neapstrīdēšana par dzīvokļu privatizāciju izslēdz prasību par īpašuma tiesību atjaunošanu uz namīpašumu, ja īpašuma tiesības uz dzīvokļiem ieguvuši to privatizētāji

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-214/2000 Par dzīvokļu privatizācijas sekām mājās, kuras pēc 1940.gada 21.jūlija nacionalizētas vai citādi nelikumīgi atsavinātas un par kurām saņemti bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku pieteikumi par to atdošanu

Lejupielādēt

29.03.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2000 Par zemes nomas līgumu

Lejupielādēt

09.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-374/1999 Par īres līgumu saistošo spēku dzīvokļa privatizācijas gadījumā

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-432/1997 Par dzīvojamās mājas telpas apmaiņu aiz maldības

Lejupielādēt

02.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-241/1997 Saskaņā ar likuma „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” 3. pantu privatizācijas subjekts ir dzīvokļu celtniecības kooperatīvu biedrs, kas izslēdz kopīpašumu uz privatizēto dzīvokli

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-143/1997 Par izīrētā dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Lejupielādēt

11.09.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-82/1996 Par lietas piekritību rajona tiesai, ja parāda piedziņa vēršama uz dzīvokļa īpašumu

Lejupielādēt