• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

75.nodaļa. PIEDZĪTO SUMMU SADALĪŠANA STARP PIEDZINĒJIEM (621.–631.pants)

20.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2020

Ja īpašniekam noteikts sods īpašuma konfiskācija par labu valstij –, tad personas īpašuma tiesības izbeidzas ar notiesājoša sprieduma spēkā stāšanos neatkarīgi no ieraksta zemesgrāmatā.

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2019

Lejupielādēt

28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Maksātnespējas administrācijas un tiesas kompetenci sūdzību par administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanā nosaka Maksātnespējas likuma 68.panta septītā daļa, 80.pants un 176.panta trešā daļa. Juridiskās personas maksātnespējas procesā veiktās izsoles rezultātā iegūto naudas summu sadali reglamentē Maksātnespējas likuma 116. un 118.pants, un uz to nav attiecināmas Civilprocesa likuma 75.nodaļas normas (621.- 631.pants), tostarp Civilprocesa likuma 631.panta ceturtā daļa.

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-26/2012

1. Par nodrošinājumu kalpojošās (ieķīlātās) parādnieka mantas izsoles rezultātā iegūtās naudas līdzekļu sadali kā speciāla norma regulē Maksātnespējas likuma 99.panta ceturtā daļa. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda segšanu minētā norma neparedz. 2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta ceturtā daļa neprasa nekustamā īpašuma nodokļa parāda segšanu pirms īpašuma reģistrēšanas, ja nekustamais īpašums ticis atsavināts, veicot maksātnespējas procesu, tādēļ prioritāra statusa piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa parādam, to iekļaujot izsoles izdevumu aprēķinā, nav pamatota.

Lejupielādēt