• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1005/2020 Sociālo dienestu pienākuma, izvērtēt personas atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, interpretācija

Lejupielādēt

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1005/2020 Trūcīgai personai izvirzītās prasības par īpašuma neesību vērtēšana; Jēdziena „atsevišķi dzīvojoša persona” interpretācija trūcīgas personas statusa pārbaudē

Lejupielādēt

16.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-209/2020 Personas izslēgšana no tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas rindas, jo tā nav brīdinājusi par savu neierašanos

Lejupielādēt

22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2018 Tiesību normu par sociālās palīdzības sniegšanu piemērošana sociāli atbildīgas valsts principa kontekstā

Lejupielādēt

22.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2018 „Ienākumu” jēdziens trūcīgas personas statusa iegūšanas procesā

Lejupielādēt

05.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-26/2018 Subsidiaritātes un personas līdzdarbības princips sociālajās tiesībās

Lejupielādēt

10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-933/2016 Strīdu par līguma, ar kuru pašvaldība nodod sociālā pakalpojuma sniegšanu citai personai, izpildi pakļautība

Lejupielādēt

22.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-492/2013 Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu noteikšana maternitātes pabalsta aprēķināšanai

Lejupielādēt

12.04.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2007 Tiesas kompetence sociālās palīdzības jomā

Lejupielādēt