• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2.nodaļa. Kriminālprocesa pamatprincipi (6.-25.pants)

30.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-263/2021 Tiesas tiesības precizēt vienošanās protokolā paredzēto soda mēru, piemērojot Krimināllikuma 51.pantu

Lejupielādēt

01.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-155/2021 Lietas iztiesāšanas apelācijas instances tiesā rakstveida procesā būtība

Lejupielādēt

14.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2021 Tiesības uz repliku

Lejupielādēt

10.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/2021 Policijas darbinieka slepeni veikta sarunas ieraksta pieļaujamības izvērtēšana kopsakarā ar personas tiesībām neliecināt un nesniegt sevi inkriminējošu (apsūdzošu) informāciju

Lejupielādēt

13.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-89/2021 Netiešo pierādījumu izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

28.01.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2021 Iespējamā dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa pārkāpuma izvērtēšana

Lejupielādēt

02.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2021 Tiesas pienākums izvērtēt kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu operatīvās darbības pasākumā iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pieļaujamību

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2021 Lietas iztiesāšana apelācijas instances tiesā rakstveida procesā ārkārtējās situācijas laikā un tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana

Lejupielādēt

17.12.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-489/2020 Pienācīga nepaziņošana apsūdzētajam par lietas iztiesāšanas laiku un vietu vienošanās procesa kārtībā iesniegtā krimināllietā kā būtisks pārkāpums Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

03.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-466/2020 Apsūdzētā tiesību uz valsts nodrošinātu aizstāvību nodrošināšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-256/2020 Nevainīguma prezumpcijas piemērošana pierādījumu vērtēšanā

Lejupielādēt

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020 Prokurora un tiesneša publisku izteikumu par kriminālprocesu ietekme uz nevainīguma prezumpciju

Lejupielādēt

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020 Tiesības uz lietas izskatīšanu objektīvā tiesā

Lejupielādēt

17.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2020 Procesuālo funkciju nodalīšana

Lejupielādēt

14.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2020 Tiesas pienākums izvērtēt aizstāvības argumentus par iespējamu policijas darbinieku provokāciju

Lejupielādēt

26.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-29/2020 Tiesas pienākums izskatīt un izlemt grozīto apsūdzību, kas tiek uzturēta tiesā

Lejupielādēt

12.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2020 Kriminālprocesā lietojamā valoda

Lejupielādēt

30.09.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-600/2019 Tiesību uz aizstāvību nodrošināšanas izvērtējums

Lejupielādēt

31.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-266/2019 Lietas nepamatota iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

Lejupielādēt

31.01.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-28/2019 Aizstāvja iebildumi pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2019 Labvēlīgu seku veida piemērošana tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpuma gadījumā

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2019 Tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā izvērtējums un kompensējošais mehānisms šo tiesību pārkāpuma gadījumā

Lejupielādēt

06.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-643/2018 Savas vainas neatzīšana un tiesību uz sadarbību neizmantošana nav pamats noteikt bargāku sodu

Lejupielādēt

29.11.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-625/2018 Tiesas pienākums noskaidrot iemeslu, kādēļ apsūdzētais atsakās no aizstāvja

Lejupielādēt

04.10.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-540/2018 Pierādījumu vērtēšanas prasības

Lejupielādēt

04.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-337/2018 Kriminālprocesa pabeigšana saprātīgā termiņā

Lejupielādēt

11.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2018 Cilvēktiesību garantēšana, nosakot brīvības atņemšanas sodu personai ar invaliditāti

Lejupielādēt

25.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-168/2018 Jaunas kasācijas sūdzības pieļaujamība

Lejupielādēt

06.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/2018 Kriminālprocesa izskatīšanas ilgums – vairāki gadi – pats par sevi nav pamats atzinumam, ka tas neattaisnoti novilcināts un tādēļ pieļauts tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpums

Lejupielādēt

21.09.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-343/2017 Tiesas sēdē klāt neesoša liecinieka liecību izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

09.12.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-556/2016 Tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā tiesā pārkāpums apsūdzētā pēdējā vārdā

Lejupielādēt

28.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-348/2016 Tiesības uz aizstāvību ievērošana liecību kā pierādījumu izmantošanā

Lejupielādēt

20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-260/2016 Nosacījumi samaksas par aizstāvja darbu apelācijas instances tiesā piedziņai valsts labā

Lejupielādēt

09.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/2016 Tiesai, izvērtējot apsūdzētā apgalvojumus par vardarbīgu liecību iegūšanu pirmstiesas kriminālprocesā, jāvērtē, vai nav pārkāpts spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

Lejupielādēt

04.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-53/2016 Apstākļi, kas vērtējami, lemjot, vai nav notikusi uzkūdīšana izdarīt noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

15.10.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-572/2015 Tiesības uz taisnīgu tiesu un apsūdzētā atteikšanās no aizstāvja iemeslu noskaidrošana

Lejupielādēt

28.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-549/2015 Pierādījumu nepieļaujamība, ja ziņas par faktiem iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

Lejupielādēt

23.07.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-345/2015 Tiesas apspriedes istabas noslēpuma pārkāpums

Lejupielādēt

02.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-802/2014 Cilvēktiesību ierobežošanas iespējamība; par nepieļaujamām un pierādīšanā neizmantojamām atzīstamas tādas ziņas par faktiem, kuras iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

Lejupielādēt

16.12.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-582/2014 Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 3.punkta d) apakšpunkta pārkāpums

Lejupielādēt

28.08.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-557/2014 Kriminālprocesa pamatprincips – spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

Lejupielādēt

09.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-271/2014 Apsūdzētā tiesību uz aizstāvību pārkāpums

Lejupielādēt

20.03.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-110/2014 Tiesības uz aizstāvību un atteikšanās no aizstāvja

Lejupielādēt

07.04.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2014 Cilvēktiesību garantēšanas un tiesību uz taisnīgu tiesu pamatprincipi kā nosacījums pierādījumu pieļaujamībai

Lejupielādēt

16.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-758/2013 Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, ja krimināllieta apelācijas instances tiesā tiek skatīta rakstveida procesā

Lejupielādēt

16.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-628/2013 Apsūdzētā lūgums nodrošināt aizstāvi apelācijas instances tiesā, ja krimināllieta tiek skatīta rakstveida procesā

Lejupielādēt

19.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-449/2013 Apsūdzētā tiesību uz lietas izskatīšanu taisnīgā tiesā pārkāpums

Lejupielādēt

18.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-381/2013 Administratīvā soda ņemšana vērā, nosakot sodu krimināllietā

Lejupielādēt

11.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-375/2013 Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu

Lejupielādēt

11.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/2013 Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana

Lejupielādēt

18.06.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-208/2013 Tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums

Lejupielādēt

14.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-39/2013 Tiesas tiesības pārkvalificēt inkriminētās noziedzīgās darbības vai arī atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus

Lejupielādēt

06.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-30/2013 Apelācijas protesta tulkojums

Lejupielādēt

05.11.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-642/2012 Apelācijas instances tiesas pienākums uzaicināt apsūdzētajam aizstāvi valsts nodrošinātās aizstāvības realizēšanai

Lejupielādēt

16.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-546/2012 Kriminālprocesa izbeigšana, ja pārkāptas apsūdzētā tiesības uz lietas savlaicīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

20.09.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-443/2012 Tiesības uzaicināt paša izvēlētu aizstāvi

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2012 Procesuālo pilnvaru līdzvērtība

Lejupielādēt

04.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2012 Kriminālprocesa likuma 405.pants, kurā norādītas prasības apsūdzības saturam, jāaplūko kopsakarā ar Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmo daļu

Lejupielādēt

11.11.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-480/2011 Tiesas sprieduma pamatošanas nepieļaujamība ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā

Lejupielādēt

23.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-414/2011 Soda noteikšana par noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

09.06.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-198/2011 Tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

12.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-160/2011 Apsūdzētā, kas nomiris, izdarīts noziedzīgs nodarījums

Lejupielādēt

29.03.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-147/2011 Tiesas tiesības iegūt pierādījumus pēc savas iniciatīvas

Lejupielādēt

25.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2011 Tiesas tiesības grozīt celto apsūdzību, ievērojot kriminālprocesa pamatprincipus

Lejupielādēt

25.01.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2011 Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību

Lejupielādēt

28.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-532/2010 Kriminālprocesa uzsākšana par Krimināllikuma 260.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

05.11.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-508/2010 Tiesas noteiktā kaitējuma kompensācija nav uzskatāma par sodu Krimināllikuma 35.panta izpratnē vai dubultsodu Kriminālprocesa likuma 25.panta izpratnē

Lejupielādēt

16.12.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2010 Procesuālā dokumenta tulkojums personai saprotamā valodā

Lejupielādēt

08.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2010 Kriminālprocesa uzsākšana privāti publiskās apsūdzības lietā

Lejupielādēt

19.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2010 Pirmās instances tiesas pienākums izlemt, vai apsūdzētais, kas miris lietas izskatīšanas laikā, ir vai nav izdarījis noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

13.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2009 Tiesības uz kompensāciju par radīto kaitējumu

Lejupielādēt

30.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2009 Kriminālprocesa likuma 20.pantā garantēto apsūdzētā tiesību pārkāpums

Lejupielādēt

02.12.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-632/2008 Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību

Lejupielādēt

03.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-501/2007 Tiesas loma soda noteikšanā

Lejupielādēt

27.07.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-442/2007 Tiesību uz aizstāvību pārkāpšana

Lejupielādēt

31.07.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-395/2007 Pierādījumu pārbaudīšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

23.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-157/2007 Kriminālsoda piemērošana disciplināri sodītai personai

Lejupielādēt

11.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-15/2007 Kriminālprocesa pabeigšana saprātīgā termiņā

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2006 Cietušā tiesības uz kompensāciju par radīto kaitējumu

Lejupielādēt