• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Astotā nodaļa. MANTOJUMA TIESĪBAS IZBEIGŠANĀS UN ZAUDĒŠANA (766.–840.pants)

04.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2015 Likumiskā mantinieka gribas mantot izteikšanas kārtība, ja mantojumu atraida testamentārais mantinieks

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2009 Par pierādīšanas līdzekļiem

Lejupielādēt

11.06.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2008 Mantošanas kārtība pirmajā šķirā, mantiniekam atraidot mantojumu

Lejupielādēt

14.06.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-289/2000 Par privāta testamenta atbilstību likuma prasībām

Lejupielādēt

17.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-141/1997 Par testamenta stāšanos likumīgā spēkā

Lejupielādēt