• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

6.nodaļa. TIESAS PAZIŅOJUMI, IZSAUKUMI UN TIESAS DOKUMENTU PIEGĀDĀŠANA UN IZSNIEGŠANA (54.-60.pants)

11.11.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-992/2021 Tiesas pienākums paziņot par lietas izskatīšanu rakstveida procesā

Lejupielādēt

22.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-30/2021 Aizmuguriska sprieduma taisīšanas nepieļaujamība, ja atbildētājam nav dzīvesvietas Latvijā

Lejupielādēt

20.01.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-403/2020 Blakus sūdzības iesniegšanas termiņš, ja persona, kuras dzīvesvieta nav Latvijā, pilnvarojusi pārstāvi lietas vešanai Latvijā

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019 Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā

Lejupielādēt

17.08.2018. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1400/2018 Pilnvarojuma pēctecība uzvārda maiņas gadījumā

Lejupielādēt

15.09.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1595/2017 Ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīto tiesas dokumentu izsniegšanas datuma prezumpcija

Lejupielādēt

28.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2017 Civilprocesa likuma 56.panta piektās daļas un 56.2panta tvērums

Lejupielādēt

18.01.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2013 Vekseļa jēdzienam neatbilstošs vekselis

Lejupielādēt

01.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012 Apvērsuma prasības celšanas termiņš un procesuālā kārtība šī termiņa ievērošanas pārbaudei tiesā

Lejupielādēt

23.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-116/2011 Par tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtību juridiskai personai

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2008 Par servitūta tiesības atcelšanu

Lejupielādēt

15.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/1999 Par paaugstinātas bīstamības avota nodarīta zaudējuma atlīdzību

Lejupielādēt

05.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-396/1997 Par procesa normu izpildi jautājumā par paziņošanu par tiesas sēdi

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-63/1997 Par ieinteresēto personu pieaicināšanu lietā

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-99/1996 Par nosacījumu testamentā un tā stāšanos spēkā

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-91/1996 Par prasības pamatojuma noteikto robežu pārsniegšanu

Lejupielādēt

25.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-86/1996 Par paziņojuma izsniegšanu par tiesas sēdi

Lejupielādēt

24.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-72/1996 Par lietas izskatīšanas kārtību, ja atbildētāja faktiskā dzīvesvieta nav zināma

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-43/1996 Par civiltiesisko atbildību divu paaugstinātas bīstamības avotu sadursmes gadījumā; Par solidāro atbildību

Lejupielādēt