• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Ceturtā apakšnodaļa. PIEGĀDES LĪGUMS (2107.-2111.pants)

02.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2022 Dabasgāzes lietotāja atbildību kvalificējošie apstākļi

Lejupielādēt

02.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2022 Prasījuma par patērētās dabasgāzes apmaksas apmēru palielināšana, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības

Lejupielādēt

27.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2022 Pušu līdztiesības un sacīkstes principa pārkāpums, tiesai nolēmumu pamatojot ar ex officio izvēlētu argumentu

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2022 Kompensācijas par dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumiem apmēra noteikšana

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2022 Nelikumīgi patērētās dabasgāzes daudzumaaprēķināšanas metodes

Lejupielādēt

27.02.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/2015 Pasūtītāja atteikšanās no piegādes līguma

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008 Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-256/2008 Par uzņemto saistību izpildi

Lejupielādēt

01.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-678/1999 Izpildījumam ir tiesīgs spēks tikai tad, ja tas dots kreditoram vai viņa likumīgam vietniekam

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-244/1999 Ja no darījuma izriet dažādu tulkojumu iespeja, tad likums dod priekšrou tādam tulkojumam, kas vismazāk saista parādnieku

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-424/1997 Par pilnvarojuma apjomu un vēlāku apstiprinājumu

Lejupielādēt

02.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-111/1997 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību atbild par savām saistībām ar savu mantu. Tās dalībnieki neatbild par sabiedrības saistībām

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-41/1997 Par nokavējuma naudas piedziņu, procentu pieaugumu, pievienoto vērtības nodokli, aprēķināšanas kļūdu labojumu

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/1997 Par prasījuma savstarpējo ieskaiti. Par attaisnotiem vai neattaisnotiem saistības izpildes nokavējuma iemesliem

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/1997 Pārjaunojuma līgums ir par pamatu parādu piedziņai arī tad, ja agrākā parādnieka vietā iestājās jauns parādnieks

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/1997 Par kreditora izvēles tiesībām, prasot līgumsoda samaksu vai līguma izpildījumu

Lejupielādēt