• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā apakšnodaļa. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI (927.-929.pants)

21.03.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1369/2013 Atzīmes tvērums Zemesgrāmatu likuma 46.panta ceturtās daļas kontekstā

Lejupielādēt

23.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2013 Atbildētāja noteikšana prasībā par hipotēkas un piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

01.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2013 un senatoru Andas Briedes, Valerijana Jonikāna un Edītes Vernušas atsevišķās domas Galvenās un blakus lietas klasifikācijas nosacījumi

Lejupielādēt

25.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-257/2012 Labticīga ķīlas ieguvēja aizsardzība absolūti spēkā neesoša atsavinājuma darījuma gadījumā

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-136/2012 Nekustamas un kustamas lietas labticīga ieguvēja aizsardzība un noslēgto darījumu spēkā esamība

Lejupielādēt

02.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2011 un senatora Normunda Salenieka atsevišķās domas Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību

Lejupielādēt

12.05.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2010 un senatora Alda Laviņa atsevišķās domas Par nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības priekšnoteikumiem

Lejupielādēt

20.12.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-569/2000 Nostiprinot nekustamo īpašumu zemesgrāmatā, īpašnieks iegūst pilnīgas varas tiesību par lietu, kuru var ierobežot tikai likumos noteiktajos gadījumos

Lejupielādēt

10.05.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-218/2000 Par darījuma priekšmetu, kas var būt pretējs likumiem un labiem tikumiem

Lejupielādēt

12.04.2000. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2000 Dzīvokļa privatizācijas rezultātā dzīvokļa īpašniekam atbilstoši likuma „Par dzīvokļu īpašumu” 7.pantam un Civillikuma 927.pantam ir pilnīgas varas tiesība par lietu

Lejupielādēt

01.04.1998. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/1998 Saskaņā ar likuma „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 4.pantu namīpašuma denacionalizācijas apliecību var atzīt par spēkā neesošu tikai tiesa

Lejupielādēt