• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Divdesmit piektā nodaļa. Tiesas izmeklēšana

10.03.2005. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-154/2005 Pierādījumu pārbaudes nepieciešamība tiesas izmeklēšanā

Lejupielādēt

10.12.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-683/2004 Tiesa krimināllietu var izskatīt bez pierādījumu pārbaudes, ja tiesājamais pilnībā piekrīt visiem apsūdzībā minētajiem pirmstiesas izmeklēšanā konstatētajiem nozieguma izdarīšanas apstākļiem un noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijai. Tiesai obligāti jānoskaidro tiesājamā viedoklis un jānodrošina aizstāvis pirmās instances tiesā tajos gadījumos, kad viņš neprot tiesvedības valodu

Lejupielādēt

13.11.2004. Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-624/2004 Ja personai celta apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts vairākos Krimināllikuma pantos un tiesa pieņēmusi lēmumu neizdarīt pierādījumu pārbaudi tikai apsūdzībā pēc viena Krimināllikuma panta, tad pārējā apsūdzības daļā tiesas pienā

Lejupielādēt

05.05.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-160/1998 Lai nodrošinātu patiesības noskaidrošanu lietā, nepilngadīgo liecinieku uz tiesas lēmuma pamata var nopratināt tiesājamā prombūtnē. Pēc tiesājamā atgriešanās tiesas zālē viņam jāpaziņo liecinieka liecība, kas dota viņa prombūtnē, un jādod iespēja uzdot šim lieciniekam jautājumus

Lejupielādēt

27.01.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/1998 Tiesa pamato savu spriedumu vienīgi uz tiem pierādījumiem, kas izskatīti tiesas sēdē, bet pierādījumi novērtējami, pamatojoties uz vispusīgu, pilnīgu un objektīvu visu lietas apstākļu izskatīšanu to kopumā. Ekspertīze tiesā izdarāma saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 286. un 263. panta prasībām

Lejupielādēt

23.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-148/1997 Spriedumā pieļaujama atsaukšanās uz tādu liecinieku liecībām, kuri saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 285. un 299.panta prasībām nav nopratināti tiesas sēdē, kad šīs personas nav bijušas klāt tiesas sēdē tādu iemeslu dēļ, kas izslēdz viņiem iespēju ierasties tiesā, bet viņu agrāk sniegtās liecības nolasītas un izmeklētas tiesas sēdē

Lejupielādēt

23.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-143/1997 Liecinieka pirmstiesas izmeklēšanā dotās liecības tiesā var nolasīt, ja liecinieks izvairās no ierašanās tiesā

Lejupielādēt

17.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-140/1997 Spriedumā pieļaujama atsaukšanās uz tādu liecinieku liecībām, kuri saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 285. un 299.panta prasībām nav nopratināti tiesas sēdē, kad šīs personas nav bijušas klāt tiesas sēdē tādu iemeslu dēļ, kas izslēdz viņiem iespēju ierasties tiesā, bet viņu agrāk sniegtās liecības nolasītas un izmeklētas tiesas sēdē

Lejupielādēt

05.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-81/1997 Cietušo un liecinieku pirmstiesas izmeklēšanas laikā sniegtās liecības tiesa var pārbaudīt, ja ir Latvijas kriminālprocesa kodeksa 285.pantā norādītie apstākļi. Šie apstākļi ir attiecināmi arī uz lietas izskatīšanu apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt