• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pierādījumi

28.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2021 Asins paraugu iegūšanas nepareiza noformēšana personas medicīniskajā dokumentācijā kā formāla kļūda

Lejupielādēt

27.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-36/2021 Novērtējamie apstākļi, izskatot jautājumu par krāpniecību, ko soda ar administratīvā rakstura sankcijām; Nodokļu maksātāja ļaunprātīgas rīcības pierādīšana

Lejupielādēt

23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020 Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

09.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2020 Ekspertīzes atzinuma saturs

Lejupielādēt

09.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2020 Eksperta izraudzīšanās kritēriji

Lejupielādēt

10.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-74/2020 Nepieciešamās pierādījumu īpašības, lai pierādījumu varētu izmantot

Lejupielādēt

07.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2020 Personu sniegtās liecības kriminālprocesa un cita administratīvā procesa ietvaros kā pierādījumu pieļaujamība; Liecinieku rakstveida liecību izmantošanas pieļaujamība

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019 Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

31.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-290/2019 Lūguma par liecinieka izsaukšanu noraidīšanas pamatojums

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2019 Pierādījumu attiecināmības jautājuma risināšana tiesā

Lejupielādēt

22.03.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-162/2018 Būvekspertīzes prasības nav attiecināmas uz preces (pakalpojuma) ekspertīzi patērētāja tiesību aizsardzības nodrošināšanā

Lejupielādēt

13.02.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2018 Pierādīšanas pienākuma sadalījums starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju

Lejupielādēt

25.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-801/2015 Nodokļu maksātāja līdzdarbības pienākums auditā

Lejupielādēt

01.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-355/2015 Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas konstatēšana datu atbilstības pārbaudē; tiesības iesniegt un iegūt pierādījumus

Lejupielādēt

05.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2015 un tiesnešu Daces Mitas, Vēsmas Kakstes un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

Lejupielādēt

30.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-578/2012 Pieteicēja zvēresta pieļaujamība

Lejupielādēt

09.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-443/2012 Administratīvā akta pamatojums un tā pārbaude tiesā

Lejupielādēt

13.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2012 Pierādīšanas līdzekļi administratīvajā procesā; augstākas instances tiesas tiesības pievienoties zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

Lejupielādēt

13.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-210/2011 Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; eksperts administratīvajā procesā iestādē

Lejupielādēt

03.03.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-48/2009 Par nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu un pierādījumu vērtēšanu

Lejupielādēt

06.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-705/2008 Par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnim; alkometra rādījumu kā pierādījuma pieļaujamība, ja alkometrs nav bijis verificēts Ministru kabineta noteiktajā termiņā

Lejupielādēt

07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2005 Par procesuālo tiesību normas pārkāpumu kā pamatu apgabaltiesas sprieduma atcelšanai un par pierādījumu novērtēšanu

Lejupielādēt

08.02.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2005 Par pierādījumu novērtēšanu tiesā

Lejupielādēt