• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz pensijām un pabalstiem

24.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2022 Valsts sociālā pabalsta piešķiršana Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka atraitnim

Lejupielādēt

04.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-49/2022 Darba ņēmēja statusa esība nav pietiekama, lai atzītu personas apdrošināšanas stāža pastāvēšanu

Lejupielādēt

23.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-447/2021 Pensijas apdrošināšanas stāžā ir ieskaitāms obligātā militārā dienesta periods PSRS Bruņotajos spēkos arī tad, ja obligātais dienests pildīts virsnieka pakāpē.

Lejupielādēt

16.03.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-259/2021 Minimālās vecuma pensijas apmēra aprēķināšana cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai

Lejupielādēt

30.04.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2021 Bērna vecums kā priekšnoteikums personai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā tikt apdrošinātai pret bezdarba risku

Lejupielādēt

28.01.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2021 Pārmaksātā vecāku pabalsta atprasīšana

Lejupielādēt

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1515/2020 Prasījuma par laika periodu ieskaitīšanu izdienā tiesiskā daba

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-474/2020 Personas ar termiņuzturēšanās atļauju Latvijā izņēmuma tiesības uz ģimenes valsts pabalstu

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-300/2020 Laika, kurā persona ir bijusi nodarbināta kā pašnodarbinātais un pati veikusi par sevi sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieskaitīšana izdienas stāžā

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-224/2020 Dienesta PSRS Bruņotajos spēkos iekļaušana vecuma pensijas apdrošināšanas stāžā

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-215/2020 Ārsta noteiktā ārstēšanas režīma pārkāpuma ietekme uz slimības pabalsta izmaksāšanu

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-215/2020 Periods, par kuru ārstniecības iestādes ārsts var izsniegt darbnespējas lapu

Lejupielādēt

26.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-110/2020 Tiesību uz izdienas pensiju rašanās brīdis un piemērojamais regulējums; Personas izdienas stāža noteikšana un tiesības uz militārpersonu izdienas pensiju

Lejupielādēt

23.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-109/2020 ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas valsts vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2020 Personas tiesības uz invaliditātes pensiju, ja tā ir strādājusi laikā, kad tiesiskais regulējums neparedzēja personu ar I vai II grupas invaliditāti sociālu apdrošināšanu invaliditātes riskam

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2020 Slimības pabalsta piešķiršana valdes loceklim bez noteiktas atlīdzības

Lejupielādēt

18.09.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1478/2019 Izņēmums no vispārējās trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa piešķiršanas kārtības

Lejupielādēt

26.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1387/2019 Darba stāža izmeklētāja bez speciālās dienesta pakāpes amatā ieskaitīšana izdienas stāžā

Lejupielādēt

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2019 Sociālo pabalstu regulējums ietilpst publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019 Pašvaldības tiesības noteikt atlīdzības noteikšanas kārtību par amatpersonas (darbinieka) veselībai nodarītu kaitējumu

Lejupielādēt

24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019 Strīdi par pašvaldības amatpersonas, kura strādā uz darba līguma pamata, tiesībām uz pabalstu ir pakļauti vispārīgās jurisdikcijas tiesai

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2019 Tiesību priekšlaicīgi pieprasīt vecuma pensiju rašanās brīdis

Lejupielādēt

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-231/2019 Vecāka vai aizbildņa statuss kā priekšnoteikums tiesībām pretendēt uz priekšlaicīgu valsts vecuma pensiju

Lejupielādēt

12.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2019 Atlīdzība par aizbildņa pienākuma pildīšanu nav uzskatāma par ģimenes pabalstu

Lejupielādēt

12.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2019 Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu ir uzskatāms par ģimenes pabalstu

Lejupielādēt

19.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2019 Vecuma pensijas piešķiršanas nosacījuma „Latvijas teritorijā dzīvojoša persona” pierādīšana

Lejupielādēt

27.11.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1559/2018 Personas tiesības prasīt naudas vērtības krituma radīta mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu par laikus nesaņemto bezdarbnieka pabalstu

Lejupielādēt

14.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-668/2018 Maternitātes pabalsta apmēra noteikšana par trešo bērnu

Lejupielādēt

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-666/2018 Apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra noteikšanai piemērojamās tiesību normas

Lejupielādēt

03.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-179/2018 Invaliditātes noteikšana no militārā dienesta atvaļinātai personai, ja tā vēlas saņemt vienreizējo pabalstu

Lejupielādēt

18.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2018 Maternitātes pabalsta apmēra noteikšana personai, kura ir strādājusi Eiropas Savienības institūcijā

Lejupielādēt

14.11.2017. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1063/2017 Paternitātes pabalsta aprēķinā jāņem vērā darba iemaksu alga no visiem darba devējiem, pie kuriem persona ir izmantojusi paternitātes atvaļinājumu likumā noteiktajā termiņā

Lejupielādēt

24.11.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-820/2017 Diagnozes maiņas nozīme slima bērna kopšanas perioda noteikšanā

Lejupielādēt

19.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2017 Bērna invalīda kopšanas pabalsta nošķiršana no piemaksas par bērnu invalīdu ar maksājuma mērķa kritēriju

Lejupielādēt

19.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2017 Ģimenes valsts pabalstā ietilpst arī piemaksa par bērnu invalīdu audzināšanu

Lejupielādēt

26.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-708/2017 Slimības pabalsta izmaksa par slima bērna kopšanu pie nepārtrauktas saslimšanas

Lejupielādēt

12.09.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-486/2017 Ģimenes pabalsta nodrošināšana, ja vecāks, kas saņem pabalstu no citas dalībvalsts, to neizmanto bērna uzturēšanai

Lejupielādēt

24.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-397/2017 Nodarbinātības perioda ieslodzījumā iekļaušana apdrošināšanas stāžā

Lejupielādēt

31.01.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-368/2017 Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārejas noteikumu 26. un 27.punkta interpretācija

Lejupielādēt

16.02.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-307/2017 Pienākums obligāto militāro dienestu iekļaut izdienas stāžā

Lejupielādēt

11.11.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1050/2016 Likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1.punkta 2.1 apakšpunkta interpretācija

Lejupielādēt

19.12.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-993/2016 Apdrošināšanas stāža noteikšana Latvijas Republikas vecuma pensijas piešķiršanai Krievijas Federācijas pilsoņa pensijas saņēmējam

Lejupielādēt

21.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-458/2016 Mikrouzņēmuma dalībnieka tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu

Lejupielādēt

28.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-281/2016 Tiesību normu, kuras Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošu Satversmei, piemērošana

Lejupielādēt

20.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2016 Prokurora izdienas stāža aprēķināšanā vērā ņemamie periodi

Lejupielādēt

17.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2016 Tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju studiju pārtraukuma laikā

Lejupielādēt

22.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-114/2016 Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.4.apakšpunkta interpretācija

Lejupielādēt

31.03.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-25/2016 Iepriekšējas atļaujas saņemšanas nepieciešamība plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

Lejupielādēt

26.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2015 Izdienas pensiju likuma 3.panta pirmās daļas 10.punkta interpretācija

Lejupielādēt

16.03.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2015 Atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra aprēķināšana

Lejupielādēt

24.09.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1145/2014 Personas tiesības saņemt gan vecuma, gan izdienas pensiju

Lejupielādēt

04.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-371/2014 Priekšnoteikumi dienesta laika citu valstu bruņotajos spēkos ieskaitīšanai izdienas stāžā

Lejupielādēt

11.07.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-354/2014 Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā lietotā jēdziena

Lejupielādēt

24.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-560/2013 Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punkta interpretācija

Lejupielādēt

22.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-492/2013 Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu noteikšana maternitātes pabalsta aprēķināšanai

Lejupielādēt

08.10.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-490/2013 Laikposmu summēšanas principa piemērošana sociālā nodrošinājuma sistēmā

Lejupielādēt

07.05.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-307/2013 Likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtās daļas interpretācija

Lejupielādēt

04.06.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-304/2013 Kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem piešķiršana; labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumu vērtēšana atkārtota iesnieguma gadījumā

Lejupielādēt

11.01.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-74/2013 Likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20.panta devītajā daļā ietverto vārdu piešķirtā pensija tulkojums

Lejupielādēt

26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-658/2012 Pieteikuma par no ārējā normatīvā akta tieši izrietošu konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu iesniegšanas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

30.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-578/2012 Pieteicēja zvēresta pieļaujamība

Lejupielādēt

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2012 Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

Lejupielādēt

10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2012 Apdrošināšanas bezdarba gadījumiem stāža aprēķināšana

Lejupielādēt

12.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-191/2011 Ierēdņu sociālās garantijas; ierēdņu novērtēšanas tiesiskā daba; privāto finanšu līdzekļu atmaksa darbiniekiem

Lejupielādēt

28.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2011 Slimības pabalsta izmaksas pamats

Lejupielādēt

24.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-122/2011 Valdes locekļa pilnvaru izbeigšanās; darba devēja sniegto ziņu par darba ņēmēju tiesiskās sekas; iestādes pienākums noskaidrot patiesos lietas apstākļus

Lejupielādēt

17.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2011 Lietās par tiesībām uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem piemērojamie normatīvie akti

Lejupielādēt

16.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-730/2010 Personas pastāvīgā dzīvesvieta Latvijā kā priekšnoteikums bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai; jēdziena „pastāvīgā dzīvesvieta'' interpretācija

Lejupielādēt

16.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-653/2010 Bezdarbnieka statusa iegūšanas priekšnoteikumi

Lejupielādēt

02.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-562/2010 Privatizētājam nododamo privatizējamā uzņēmuma saistību apjoms; par darbā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu atbildīgā darba devēja noteikšana uzņēmuma privatizācijas gadījumā

Lejupielādēt

03.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-527/2010 Tiesību uz bērna kopšanas pabalstu par nākamo bērnu rašanās brīdis

Lejupielādēt

15.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-480/2010 Bezdarbnieka pabalsta aprēķināšana; sieviešu netieša diskriminācija; diskriminācijas novēršana

Lejupielādēt

28.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2010 Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana Latvijā pēc darba Anglijā; jēdziena „valsts, kurā bezdarbnieks dzīvo” skaidrojums

Lejupielādēt

10.10.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-224/2008 Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1panta, kas noteic nodokļu administrācijas pienākumu piedzīt no darba devēja nesamaksātās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un soda naudu, piemērošana

Lejupielādēt

08.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-431/2007 Ar administratīvo aktu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pamats; valsts atbildība par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras veiktajiem pensiju izmaksas ieturējumiem; tiesību normu intertemporālā piemērošana lietās par labvēlīga administratīvā akta izdošanu

Lejupielādēt

03.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-376/2007 Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumam atņemt personai bezdarbnieka statusu bezdarbnieka pienākumu nepildīšanas dēļ ir jābūt samērīgam; apelācijas instances tiesas pienākums nolēmumā formulēt savu attieksmi pret pirmās instances tiesas nolēmumu.

Lejupielādēt

29.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-339/2007 Pirms Satversmes tiesas 2002.gada 19.marta sprieduma ieturēto pensiju atmaksāšana pensionāriem, pamatojoties uz 2007.gada 1.janvārī spēkā stājušiem grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, nav uzskatāma par prettiesiskas darbības seku novēršanu, bet gan par valsts politisku izšķiršanos atmaksāt iepriekš ieturēto pensijas daļu

Lejupielādēt

04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007 Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā

Lejupielādēt

01.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-184/2006 Par maternitātes un slimības pabalsta aprēķināšanai piemērojamām normām saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu Nr.2003-19-0103, kā arī par prasījumu – labvēlīgāka administratīvā akta izdošana – un par likuma robu aizpildīšanu

Lejupielādēt

07.02.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-32/2006 Par likuma „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” normu piemērošanu un par administratīvo aktu ar divējādu iedarbību

Lejupielādēt

31.01.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-28/2006 Par VDEĀVK lēmuma par invaliditātes noteikšanu (atteikumu noteikt invaliditāti) pārvērtēšanu tiesā un ekspertīzes noteikšanu

Lejupielādēt

18.10.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-299/2005 Par likuma „Par valsts pensijām” 37.panta pirmās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

30.03.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2004 Par vispārējo tiesību principu kolīziju risināšanu

Lejupielādēt