• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

7.nodaļa. PROTOKOLI (61.-64.pants)

21.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2020 Tiesas pienākums motivēt protokolā ierakstītu lēmumu

Lejupielādēt

14.03.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-488/2018 Lēmuma par puses procesuālo tiesību pārņemšanu noformēšana

Lejupielādēt

03.06.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2009 Par tiesiska darījuma iztulkošanu un atsavinātāja atbildību

Lejupielādēt