• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Astotā nodaļa. ZAUDĒJUMI UN TO ATLĪDZĪBA (1770. – 1792.pants)

17.08.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-804/2021 Tiesība celt prasību par zaudējumu piedziņu, kas nodarīti tiesas nolēmuma izpildes procesā

Lejupielādēt

27.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2020 Atrautās peļņas pierādīšana

Lejupielādēt

28.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-134/2020 Apdrošinājuma ņēmēja prasība par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu, ja to nav pieprasījis apdrošinātais – līzinga devējs

Lejupielādēt

05.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2020 Publiskā iepirkuma procedūrā noslēgta uzņēmuma līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu piedziņa

Lejupielādēt

20.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-51/2020 Atbildība par zaudējumiem, iznomājot bīstamo iekārtu

Lejupielādēt

13.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2020 Ierobežojumi un taisnīga atlīdzība saprātīgā termiņā, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

Lejupielādēt

23.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2020 un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas un Marikas Senkānes atsevišķās domas Meža likuma 50. panta trešajā daļā paredzēto zaudējumu jēdziena tvērums

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2020 Valdes locekļa interešu konflikta pārbaude paškontrahēšanās gadījumā

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[G]/2020 Mazākuma dalībnieku tiesību aizsardzība akciju atpirkšanas piedāvājuma neesības gadījumā

Lejupielādēt

16.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2019 Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par neattaisnojamu bezdarbību

Lejupielādēt

09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-94/2019 Zaudējumu apmēra noteikšana saskaņā ar Konkurences likuma 21.pantu (2011.g. redakcijā)

Lejupielādēt

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019 Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

Lejupielādēt

26.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2019 Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

29.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2018 Prasība par sagaidāmās peļņas atrāvumu līgumsaistības pārkāpuma gadījumā

Lejupielādēt

21.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2018 Maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskā atbildība par viņa profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem kreditoram

Lejupielādēt

28.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2018 Likumā noteiktā izņēmuma no tiesībām uz garantēto atlīdzību piemērojamība

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/2017 Zaudējumu atlīdzība no valsts par zemesgrāmatu tiesneša kļūdu

Lejupielādēt

30.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-343/2017 Valdes locekļa atbildība

Lejupielādēt

24.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2017 Atlīdzības apmēra noteikšana, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

Lejupielādēt

25.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-111/2017 un tiesnešu Valerijana Jonikāna, Valerija Maksimova un Andas Vītolas atsevišķās domas Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu pārkāpumiem

Lejupielādēt

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2017 Valsts atbildība par nepamatotu naudas līdzekļu arestu; atlīdzinājuma apmērs par nepamatotu naudas līdzekļu arestu

Lejupielādēt

26.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2017 Ieinteresētās personas atbildība maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

12.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2017 No prasības nodrošinājuma izrietošo zaudējumu atlīdzināšana

Lejupielādēt

17.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-309/2016 Cietušā rīcības izvērtējums ļaunprātīga tiesību aizskāruma gadījumā

Lejupielādēt

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-163/2016 Pierādīšanas pienākums valdes locekļa kā pilnvarnieka rūpības novērtēšanā; kreditoriem nodarīto zaudējumu apmēra noteikšana maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

07.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Cietušā tagadējās mantas samazinājuma izpratne (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

27.05.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2014 Jēdzienu „kā krietns un rūpīgs saimnieks” piemērošana; nosacījumi sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanai no atbildības

Lejupielādēt

15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2014 Komerclikuma 169.pantā nostiprinātās valdes locekļa vainojamības prezumpcijas piemērošana

Lejupielādēt

29.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-81/2014 Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats juridiskai personai pirmstiesas procesā arestētas mantas gadījumā

Lejupielādēt

15.01.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-12/2014 “Sagaidāmās peļņas atrāvums” Civillikuma 1772.panta izpratnē

Lejupielādēt

28.11.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-392/2012  Nokavējuma procentu noteikšana lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību nesavlaicīgas pieņemšanas gadījumā; apdrošinātāja materiālās atbildības tiesiskais pamats

Lejupielādēt

25.01.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/2012 Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarīto kaitējumu

Lejupielādēt

12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2011 Īrnieka tiesības prasīt dzīvoklim nodarīto zaudējumu atlīdzību; dzīvokļa atbilstība īres līguma priekšmetam izvirzītajām prasībām

Lejupielādēt

06.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2011 Par izdevumu advokāta palīdzības samaksai atlīdzināšanu

Lejupielādēt

26.01.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2011 Par morālā kaitējuma atlīdzināšanu

Lejupielādēt

29.09.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2010 Pievienotās vērtības nodokļa un sociālā nodokļa iekļaušana zaudējumu aprēķinā

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-420/2008 Par meža zemes transformācijas kārtību

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008 Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2008 Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

Lejupielādēt

02.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2008 Par zaudējumu un to atlīdzības pienākumu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/2008 Par zaudējumu piedziņu no apdrošinātāja

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2008 Par pacienta tiesībām uzzināt laboratorisko veselības pārbaužu rezultātus

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-796/2007 Par pierādījumu vērtējumu

Lejupielādēt

26.09.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-635/2007 Par procesuālo tiesību normu ievērošanu, nozīmējot ekspertīzi

Lejupielādēt

11.04.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-283/2007 Par rīcību ar ieķīlāto automašīnu

Lejupielādēt

28.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-174/2007 Par apdrošinātāja regresa prasību

Lejupielādēt

17.01.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2007 Atsavinātāja atbildības apmērs un ieguvēja aizsardzības līdzekļi

Lejupielādēt

15.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-662/2006 Par apakšuzņēmēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus

Lejupielādēt

20.09.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-484/2006 Pilnvarnieka pienākums atlīdzināt zaudējumu

Lejupielādēt

06.09.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-475/2006 Tiesības, kas izriet no priekšā stāvoša zaudējuma

Lejupielādēt

11.01.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2006 Atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nodrošinājumu

Lejupielādēt

12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005 Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

Lejupielādēt

12.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2005 Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensiju pārsūdzēšanas kārtību

Lejupielādēt

09.03.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2005 Par Civillikuma 2349.panta piemērošanas tiesiskajiem aspektiem

Lejupielādēt

23.02.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-110/2005 Personas atbildība par mežam nodarītu zaudējumu

Lejupielādēt

12.01.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2005 Par nodokļu parāda piedziņas prasījuma tiesībām

Lejupielādēt

03.11.2004. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-600/2004 Iznomātājs nedrīkst nomnieku izlikt patvarīgi; pie patvarīgas izlikšanas jāatlīdzina visi zaudējumi

Lejupielādēt

05.03.2003. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2003 Par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu, ja transporta līdzeklis bijis uzticēts pārdošanai

Lejupielādēt

28.12.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-739/1999 Par zaudējuma atlīdzības priekšnoteikumiem

Lejupielādēt

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-419/1999 Konstatējot pretrunu starp dažāda juridiska spēka normatīvajiem aktiem spēkā ir tas normatīvais akts, kuramir augstāks juridiskais spēks

Lejupielādēt

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-402/1999 Par vispārējo tiesību normu piemērošanu ja konstatēta pretruna starp normatīvajos aktos ietvertajām vispārējām un speciālajām tiesību normām

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-275/1999 Par zaudējumu atlīdzināšanu ja kokus cirtis īpašnieks savā mežā

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-272/1999 Par nepieciešamiem un derīgiem izdevumiem un to atlīdzināšanu

Lejupielādēt

28.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-242/1999 Par īres līguma izbeigšanu, ja īrnieks posta vai bojā dzīvojamo telpu

Lejupielādēt

31.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-214/1999 Meža apsaimniekošanas, arī kokmateriālu sagatavošanas noteikumi noteikti publiskās interesēs, un speciālās normas piemērojumus arī meža īpašniekiem kā īpašuma lietošans tiesību aprobežojums

Lejupielādēt

03.03.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/1999 Meža īpašnieka atbildība par meža nelikumīgu izciršanu

Lejupielādēt

20.01.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/1999 Saukšana pie administratīvās atbildības par patvaļīgu meža izmantošanu neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt kaitējumu, kas nodarīts mežam, fizisko un juridisko personu interesēm un īpašumiem

Lejupielādēt

15.09.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/1999 Par paaugstinātas bīstamības avota nodarīta zaudējuma atlīdzību

Lejupielādēt

10.12.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-472/1997 Par strīdu jautājumā par meža izciršanu nogabalos, kurus bijušā īpašnieka mantinieks pieprasījis līdz 1991. gada 20. jūnijam

Lejupielādēt

26.11.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-418/1997 Par neatļautu darbību, kas pārsniedz saistību izpildījumu ietvarus

Lejupielādēt

05.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-403/1997 Par zaudējuma vērtējuma samēru ar priekšmeta vērtību zaudējuma nodarīšanas laikā

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-298/1997 Par mājas īpašnieka atbildības apjomu zaudējumu atlīdzināšanā

Lejupielādēt

24.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-144/1997 Par nodarīto zaudējumu apmēru un cēlonisku sakaru starp prettiesisku rīcību un zaudējumiem

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/1997 Par normatīvo aktu atpakaļejošo spēku

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-86/1997 Parādnieka nokavējuma gadījumā saistība pati par sevi neizbeidzas un tā paliek spēkā

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-85/1997 Par zaudējumu nodarītāja mantisko atbildību

Lejupielādēt

26.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-51/1997 Katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/1997 Par tiesvedības apturēšanas pamatotību

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-153/1996 Par zaudējumiem un apgrozījuma nodokļa maksājumiem sadarbības līguma sakarā

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-151/1996 Par bankas atbildību sakarā ar naudas pārskaitīšanu uz klienta kontu uz maksājumu uzdevumu pamata, kuros vēlāk konstatēts viltojums

Lejupielādēt

16.10.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-142/1996 Par ceļa bojājuma dēļ izraisīta satiksmes negadījuma zaudējumu atlīdzību

Lejupielādēt

11.09.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/1996 Par privātīpašumā esoša meža apsaimniekošanas un izmantošanas kārtību

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/1996 Par ceļu satiksmes negadījumā mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/1996 Par naudas summu pārskaitījumiem klientu kontos bankā

Lejupielādēt

26.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-52/1996 Par paaugstinātas bīstamības avota valdītāja civiltiesisko atbildību

Lejupielādēt

22.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-43/1996 Par civiltiesisko atbildību divu paaugstinātas bīstamības avotu sadursmes gadījumā

Lejupielādēt

29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/1996 Par apelācijas tiesas kompetenci, izskatot lietu sakarā ar iesniegto apelācijas sūdzību

Lejupielādēt

29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-25/1996 Par cietušā uzvedības novērtējumu un abpusējas atbildības principa piemērošanu zaudējumu atlīdzības lietā, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumu

Lejupielādēt

29.04.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-24/1996 Par zaudējuma atlīdzību sakarā ar mantas konfiskāciju

Lejupielādēt