• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Trīsdesmit septītā nodaļa. Spriedumu izskatīšana kasācijas kārtībā

19.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-308/2005 Kasācijas instances tiesas kompetence

Lejupielādēt

08.12.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-367/2000 Kasācijas tiesvedība lietā izbeigta, jo saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 465. panta pirmās daļas nosacījumiem, augstākas instances tiesas lēmums ir galīgs

Lejupielādēt

07.11.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-310/2000 Tikai būtiski kriminālprocesuālo normu pārkāpumi, kuri varēja ietekmēt tiesas nolēmumu pamatotību un likumību, var būt par pamatu tiesas nolēmumu atcelšanai kasācijas kārtībā

Lejupielādēt

15.08.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-238/2000 Prokurors kasācijas instances tiesā nevar uzturēt apsūdzību un atteikties no tās Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 253. panta izpratnē. Prokurora izteiktais viedoklis kasācijas instances tiesas sēdē, tajā skaitā par krimināllietas izbeigšanu, nav saistošs kasācijas instances tiesai

Lejupielādēt

12.09.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-225/2000 Formāla atsauce kasācijas sūdzībās uz kriminālprocesa likuma normu pārkāpumu nevar būt par pamatu tiesas nolēmumu atcelšanai

Lejupielādēt

12.09.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-198/2000 Attaisnojošs spriedums atcelts, jo tiesa nav vispusīgi novērtējusi visus pierādījumus un nav motivējusi, kāpēc ir noraidīti pierādījumi, ar kuriem pamatota apsūdzība

Lejupielādēt

30.06.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-196/2000 Jautājums par to, vai pirmās instances tiesa lietu pamatoti nosūtījusi pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanai faktisko apstākļu noskaidrošanai un papildu pierādījumu savākšanai, izlemjams apelācijas tiesas sēdē

Lejupielādēt

04.07.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-191/2000 Prokurora kasācijas protests atstāts bez apmierinājuma. Prokurors nav tiesīgs iesniegt kasācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu tiesājamiem noteiktā soda mīkstuma dēļ, jo pēc šiem motīviem nav bijusi iesniegta apelācijas sūdzība

Lejupielādēt

26.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-117/2000 Saskaņā ar 1997. gada 20. februāra likuma „Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” pārejas noteikumiem protestu uzraudzības kārtībā var iesniegt ne tikai krimināllietās, bet arī lietās, kurās piemērots 1993. gada 1. jūnija likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem”

Lejupielādēt

20.04.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-116/2000 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 32. panta nosacījumiem krimināllietas par sevišķi smagiem noziegumiem, tas ir, par tīšiem nodarījumiem, par kuriem Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par desmit gadiem, ir piekritīgas apgabaltiesai; Lietas izskatīšana tiesā, kurai tā nav piekritīga, kā noteikts Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 451. panta otrajā daļā, ir būtisks kriminālprocesa likuma pārkāpums, kas katrā ziņā izraisa sprieduma atcelšanuSaskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 32. panta nosacījumiem krimināllietas par sevišķi smagiem noziegumiem, tas ir, par tīšiem nodarījumiem, par kuriem Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par desmit gadiem, ir piekritīgas apgabaltiesai.

Lejupielādēt

16.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-103/2000 Kasācijas tiesvedība lietā izbeigta, jo amatā augstāks prokurors atsaucis kasācijas protestu

Lejupielādēt

11.04.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2000 Kasācijas instances tiesas kompetencē ietilpst lietas nosūtīšana papildu pirmstiesas izmeklēšanai arī tādos gadījumos, ja to nav lūdzis prokurors. Krimināllietu nosūtīt pirmstiesas izmeklēšanai smagākas apsūdzības celšanai no kasācijas instances tiesas var tikai tad, ja prokurors to lūdzis.

Lejupielādēt

01.03.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-34/2000 Kasācijas sūdzība noraidīta bez lietas izskatīšanas kasācijas instances tiesas sēdē, jo nav konstatēti Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 449. pantā paredzētie iemesli sprieduma izskatīšanai kasācijas kārtībā

Lejupielādēt

11.01.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2000 Ja spriedumu taisījusi tiesa, kurai lieta nav piekritīga, tas ir kriminālprocesa likuma būtisks pārkāpums, kas izraisa sprieduma atcelšanu

Lejupielādēt

20.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-367/1999 Sprieduma izskatīšana kasācijas kārtībā neattiecas uz lietas faktisko apstākļu noskaidrošanu, pierādījumu novērtēšanu vai pārvērtēšanu

Lejupielādēt

22.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-353/1999 Ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība grozīt nodarījuma kvalifikāciju nav pamatota ar norādi uz būtiskiem kriminālprocesa likuma pārkāpumiem lietas faktisko apstākļu izmeklēšanā un to novērtējumā, tad lieta nav virzāma izskatīšanai kasācijas instances tiesas sēdē

Lejupielādēt

09.12.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-314/1999 Ja kasācijas sūdzībās nav norādes uz to, ka pārsūdzētais spriedums ir pamatots uz būtiskiem krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma pārkāpumiem, tad šādas kasācijas sūdzības izskatīšana kasācijas kārtībā saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 449. panta nosacījumiem nav pieļaujama

Lejupielādēt

04.10.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-304/1999 Pirmās instances tiesas spriedums atcelts tādēļ, ka spriedumu taisījusi tiesa, kurai konkrētā lieta nav bijusi piekritīga

Lejupielādēt

31.08.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-287/1999 Blakussūdzība atstāta bez izskatīšanas, jo lēmumi, kas pieņemti sakarā ar prokurora blakusprotestu, saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 465. panta trešās daļas nosacījumiem nav pārsūdzami

Lejupielādēt

13.09.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-280/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 464. pantu, izskatot lietu no jauna pēc sprieduma atcelšanas, tiesa bargāku sodu drīkst noteikt tikai tad, ja pirmais spriedums atcelts pēc prokurora protesta vai cietušā sūdzības, vai tiesa konstatējusi apstākļus par to, ka tiesājamais izdarījis smagāku noziegumu

Lejupielādēt

26.10.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-259/1999 Prokurora kasācijas protests noraidīts tāpēc, ka saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 37. nodaļas nosacījumiem lietas faktiskie apstākļi, pierādījumu novērtējums vai pārvērtēšana nevar būt par izskatīšanas priekšmetu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

24.08.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-223/1999 Kasācijas tiesvedība lietā izbeigta sakarā ar to, ka Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 465. pants neparedz blakussūdzības iesniegšanu par tiesas lēmumu, ar kuru lieta nosūtīta papildizmeklēšanas izdarīšanai

Lejupielādēt

10.06.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-209/1999 Ja tiesnesis personīgi pieņēmis prokurora protestu krimināllietā, viņam jānodrošina tā savlaicīga reģistrēšana tiesā saņemtās korespondences uzskaites žurnālā un protesta tālāka virzīšana likumā noteiktajā kārtībā

Lejupielādēt

08.06.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-161/1999 Kriminālprocesa likumā nav paredzēta tiesas lēmuma pārsūdzēšana par lietas nodošanu papildizmeklēšanai, iesniedzot blakussūdzību

Lejupielādēt

06.05.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-146/1999 Lieta nevar būt par izskatīšanas priekšmetu kasācijas instances tiesā, ja likumā noteiktajā kārtībā nav izskatītas tiesājamā piezīmes pie tiesas sēdes protokola

Lejupielādēt

25.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-128/1999 Saskaņā ar Latvijas Republikas 1994. gada 19. maija likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personas sadarbības ar VDK konstatēšanu” 15. panta nosacījumiem pārbaudes lietas par personas sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu ir piekritīgas izskatīšanai attiecīga rajona (pilsētas) tiesai pēc pārbaudāmās personas dzīvesvietas apzinātas sadarbības fakta esamības vai neesamības konstatēšanai

Lejupielādēt

18.05.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-105/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 37. nodaļas normu nosacījumiem lietas faktiskie apstākļi, pierādījumu novērtēšana vai pārvērtēšana neietilpst kasācijas instances tiesas kompetencē

Lejupielādēt

23.03.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-60/1999 Sastādot kasācijas protestu, prokuroram jāievēro Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 452. panta otrās daļas nosacījumi

Lejupielādēt

09.03.1999. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/1999 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 452. pantu kasācijas protestā izteiktā prasība par sprieduma atcelšanu jāpamato ar norādi uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma normu pārkāpumu. Formāla atsauce kasācijas protestā par likuma pārkāpumu nevar būt par pamatu tiesas nolēmuma atcelšanai

Lejupielādēt

29.01.1999. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-30/1999 Likums neparedz iespēju kasācijas instances tiesai noteikt tiesājamam smagāku sodu par jau noteikto, ja šādu lūgumu kasācijas sūdzībā izteicis pats tiesājamais

Lejupielādēt

19.11.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-373/1998 Apelācijas instances tiesas lēmums par kasācijas protesta atstāšanu bez izskatīšanas atcelts, jo apelācijas instances tiesa pārkāpusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 454. panta trešās daļas nosacījumus, kur noteikts - ja personai, kas iesniegusi kasācijas sūdzību vai protestu, agrāk nebija izsniegts sprieduma noraksts, to izsniedz nekavējoties pēc sūdzības vai protesta iesniegšanas

Lejupielādēt

08.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-372/1998 Kasācijas instances tiesa saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 499. pantu izskata tikai to, vai pareizi piemērots krimināllikums un vai nav pieļauti būtiski kriminālprocesa normu pārkāpumi lietas izskatīšanā

Lejupielādēt

08.12.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/1998 Ja tiesājamais apelācijas instances tiesā atsaucis savu un sava aizstāvja apelācijas sūdzības, tad saskaņa ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 37. nodaļas normām viņam nav tiesību iesniegt kasācijas sūdzību vai blakussūdzību par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru apelācijas tiesvedība lietā izbeigta atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 439. panta nosacījumiem

Lejupielādēt

10.11.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-343/1998 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 37. nodaļas normām kasācijas instances tiesas kompetencē nav krimināllietas nosūtīšana pirmstiesas izmeklēšanas izdarīšanai, lai savāktu jaunus tiesājamā vainas pierādījumus

Lejupielādēt

13.10.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-321/1998 Likums neparedz liecinieku pratināšanu kasācijas instances tiesas sēdē. Par kasācijas instances tiesas rīcības sēdi pusēm neziņo

Lejupielādēt

19.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-289/1998 Ja tiesa, kas taisījusi spriedumu, atstāj kasācijas sūdzību bez izskatīšanas, lēmumu var pārsūdzēt septiņu dienu laikā

Lejupielādēt

08.09.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-260/1998 Lai atceltu spriedumu kasācijas kārtībā, ir jākonstatē Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 450. un 451. pantā norādītie iemesli

Lejupielādēt

11.08.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-255/1998 Apelācijas instances tiesas lēmums par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas atcelts daļā un izskatīts kasācijas instances tiesas rīcības sēdē, jo vienam no tiesājamiem apelācijas instances tiesa paplašinājusi apsūdzību

Lejupielādēt

05.06.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-200/1998 Lēmuma par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas pieņemšana pieļaujama pēc pārsūdzēšanai kasācijas kārtībā noteiktā termiņa

Lejupielādēt

12.05.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-148/1998 Kasācijas protesta grozījumi vai papildinājumi saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 452. panta 1. daļas normām iesniedzami rakstveidā

Lejupielādēt

21.04.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/1998 Pārsūdzēt var tādu tiesas rīcības sēdes lēmumu, uz kuru pamatojoties, tiesvedība lietā netiek turpināta, izņemot gadījumus, kad lieta saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 258. pantu tiek apturēta vai tiek atlikta iztiesāšana

Lejupielādēt

08.04.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-137/1998 Lietas izskatīšanai kasācijas instances tiesas sēdē pēc apelācijas motīviem nav likumīga pamata

Lejupielādēt

04.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-95/1998 Jautājumu par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas tiesnesis nav tiesīgs izlemt vienpersoniski, jo lieta nav iztiesāta saīsinātā procesa kārtībā

Lejupielādēt

16.03.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-94/1998 Jautājums par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas jāizlemj tiesai, kas taisījusi spriedumu

Lejupielādēt

24.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/1998 Kasācijas instances tiesā par izskatīšanas priekšmetu nevar būt lietas faktiskie apstākļi un pierādījumu pārvērtēšana

Lejupielādēt

31.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-85/1998 Gadījumos, kad noziegums izdarīts grupā, bet kasācijas sūdzību iesniedzis tikai viens no tiesājamiem, konstatējot, ka visu grupas dalībnieku nodarījumi nepareizi kvalificēti, pieļaujama sprieduma grozīšana arī par tiem tiesājamiem, kuri kasācijas sūdzības nav iesnieguši

Lejupielādēt

03.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-57/1998 Pierādījumu pārvērtēšana saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 37. nodaļā ietvertajām kriminālprocesuālajām normām neietilpst kasācijas instances tiesas kompetencē

Lejupielādēt

31.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/1998 Apelācijas instances tiesās, taisot spriedumu konkrētā krimināllietā, jāievēro Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 313. panta nosacījumi

Lejupielādēt

31.03.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-47/1998 Apelācijas instances tiesās, taisot spriedumu konkrētā krimināllietā, jāievēro Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 313. panta nosacījumi

Lejupielādēt

27.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-42/1998 Kasācijas sūdzību iesniedz rakstveidā ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas. Personas, kas atrodas apcietinājumā, kasācijas sūdzības iesniedz tādā pašā termiņā no sprieduma noraksta saņemšanas dienas

Lejupielādēt

22.01.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-41/1998 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 464. pantu pēc sprieduma atcelšanas, izskatot lietu no jauna, bargāku sodu drīkst noteikt tikai tad, ja sākotnējais spriedums atcelts pēc prokurora protesta vai cietušā sūdzības sakarā ar nepieciešamību piemērot likumu par smagāku noziegumu vai noteikt bargāku sodu

Lejupielādēt

17.02.1998. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/1998 Tiesvedība krimināllietā izbeigta, jo tiesājamais atsaucis kasācijas sūdzību

Lejupielādēt

17.02.1998. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-21/1998 Sprieduma pārbaude kasācijas kārtībā neattiecas uz lietas faktisko apstākļu skaidrošanu, pierādījumu pārvērtēšanu, jaunu pierādījumu izprasīšanu un vērtēšanu, bet gan uz to, vai lietas izskatīšanā pareizi piemērotas krimināllikuma un kriminālprocesa likuma normas

Lejupielādēt

24.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-379/1997 Par pienākumu uzlikšanu tiesājamam noteiktajā laikā novērst nodarīto kaitējumu Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 panta izpratnē

Lejupielādēt

19.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-372/1997 Kasācijas instances tiesā nav pieļaujama pierādījumu pārvērtēšana un atkārtota apelācijas sūdzības motīvu apsvēršana

Lejupielādēt

05.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-360/1997 Par kasācijas instances tiesas kompetenci

Lejupielādēt

03.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-359/1997 Kasācijas instances tiesā nav pieļaujama pierādījumu pārvērtēšana un atkārtota apelācijas sūdzības motīvu apsvēršana

Lejupielādēt

04.12.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-347/1997 Saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 449.pantu sprieduma izskatīšana kasācijas kārtībā pieļaujama tikai tajā gadījumā, ja spriedums pamatots uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

20.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-342/1997 Kasācijas instances tiesā nav pieļaujama pierādījumu pārvērtēšana un atkārtota apelācijas sūdzības motīvu apsvēršana

Lejupielādēt

11.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-332/1997 Kasācijas sūdzība noraidīta bez lietas izskatīšanas tiesā, jo tiesājamā prasība par nodarījuma pārkvalificēšanu, apstrīdot pierādījumu vērtējumu apelācijas instances tiesas spriedumā, nav pamatota ar norādi uz kriminālprocesuālo normu pārkāpumu to novērtējumā

Lejupielādēt

07.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-324/1997 Kasācijas sūdzībā izteiktā prasība par soda mēra samazināšanu ir jāpamato ar norādi uz Latvijas Kriminālkodeksa Vispārīgās daļas 35.-37.panta pārkāpumu

Lejupielādēt

10.11.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1997 Formālas atsauces kasācijas sūdzībā uz kriminālprocesa likuma normu pārkāpumiem, nenorādot uz šo normu konkrētiem pārkāpumiem, izskatot lietu apelācijas instances tiesā, nevar būt par pamatu sprieduma izskatīšanai kasācijas kārtībā

Lejupielādēt

29.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-311/1997 Par pierādījumu pārvērtēšanu un faktu konstatēšanu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

27.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-310/1997 Prokurora protests noraidīts Senāta Krimināllietu departamenta rīcības sēdē, jo kasācijas instancē spriedumā novērtētie pierādījumi nav pārvērtējami, bet apelācijas instances tiesa tos pārbaudījusi un novērtējusi atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 51. un 313. panta nosacījumiem

Lejupielādēt

10.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-302/1997 Kasācijas instances tiesā nav pieļaujama pierādījumu pārvērtēšana un atkārtota apelācijas sūdzības motīvu apsvēršana

Lejupielādēt

07.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-296/1997 Par sprieduma izskatīšanas pieļaujamību kasācijas kārtībā tikai tajos gadījumos, ja spriedums pamatots uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

07.10.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-294/1997 Par pierādījumu pārvērtēšanu un faktu konstatēšanu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

10.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-293/1997 Sprieduma izskatīšana kasācijas kārtībā nav saistīta ar lietas atkārtotu izskatīšanu, bet tikai ar to, vai, spriedumu taisot, pareizi piemērotas materiālo tiesību normas un vai tiesas process noritējis, ievērojot kriminālprocesa likuma nosacījumus

Lejupielādēt

21.10.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-286/1997 Sprieduma atcelšanu izraisa tikai būtisks kriminālprocesa likuma pārkāpums

Lejupielādēt

19.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-280/1997 Apelācijas instances tiesa pamatoti atstājusi tiesājamo kasācijas sūdzības bez izskatīšanas, jo tās nav pamatotas ar norādēm uz konkrētiem krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma būtiskiem pārkāpumiem

Lejupielādēt

30.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-269/1997 Par sprieduma izskatīšanas pieļaujamību kasācijas kārtībā tikai tajos gadījumos, ja spriedums pamatots uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

10.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-268/1997 Sprieduma izskatīšana kasācijas kārtībā nav saistīta ar lietas atkārtotu izskatīšanu, bet tikai ar to, vai, spriedumu taisot, pareizi piemērotas materiālo tiesību normas un vai tiesas process noritējis, ievērojot kriminālprocesa likuma nosacījumus

Lejupielādēt

16.09.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-266/1997 Sprieduma izskatīšana kasācijas kārtībā neattiecas uz lietas faktisko apstākļu noskaidrošanu

Lejupielādēt

23.09.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/1997 Pierādījumu pārvērtēšana nevar būt par izskatīšanas priekšmetu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

21.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-249/1997 Sprieduma izskatīšana kasācijas kārtībā pieļaujama tikai tajā gadījumā, ja spriedums pamatots uz krimināllikuma pārkāpumu vai kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

13.08.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-230/1997 Nav pieļaujama kasācijas sūdzības izskatīšana tiesā, ja atzīts par pamatotu prokurora motivēts iesniegums par kasācijas sūdzības noraidīšanu sakarā ar to, ka nav pamata sprieduma jaunai izskatīšanai

Lejupielādēt

10.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-200/1997 Tiesājamā un cietušā kasācijas sūdzības noraidītas kā neatbilstošas Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 452.panta 2.daļas nosacījumiem

Lejupielādēt

01.07.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-191/1997 Cietušās un tiesājamā kasācijas sūdzības noraidītas kā neatbilstošas Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 452.panta 2.daļas nosacījumiem, bet kasācijas protests kā pamatots nozīmēts izskatīšanai tiesas sēdē

Lejupielādēt

09.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-190/1997 Pierādījumu pārvērtēšana nevar būt par izskatīšanas priekšmetu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

04.06.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-184/1997 Prokurora kasācijas protests noraidīts, jo tas pamatots ar apelācijas protesta motīviem

Lejupielādēt

20.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-172/1997 Tiesājamā kasācijas sūdzība pamatoti atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

22.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-171/1997 Pierādījumu pārvērtēšana nevar būt par izskatīšanas priekšmetu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

14.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-158/1997 Tiesājamais kasācijas sūdzībā nav tiesīgs lūgt atcelt spriedumu par līdztiesājamo

Lejupielādēt

08.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-155/1997 Tiesājamo kasācijas sūdzības pamatoti atstātas bez izskatīšanas

Lejupielādēt

18.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-144/1997 Prokurora kasācijas protests noraidīts bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē sakarā ar to, ka sprieduma izskatīšana kasācijas kārtībā neattiecas uz lietas faktiskajiem apstākļiem

Lejupielādēt

25.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-137/1997 Sprieduma pārbaude uz kasācijas sūdzību pamata neattiecas uz lietas faktiskajiem apstākļiem, bet tikai uz jautājumiem, vai pareizi piemēroti Latvijas Kriminālkodeksa Vispārīgās un Sevišķās daļas panti, kvalificējot tiesājamā darbības, un vai lietas izskatīšanā nav pielaisti tādi kriminālprocesuālo normu pārkāpumi, kuri ierobežojuši vai citādi ietekmējuši vai varējuši ietekmēt likumīga, pamatota un taisnīga sprieduma taisīšanu

Lejupielādēt

21.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-133/1997 Sprieduma pārbaude uz kasācijas sūdzību pamata neattiecas uz lietas faktiskajiem apstākļiem, bet tikai uz jautājumiem, vai pareizi piemēroti Latvijas Kriminālkodeksa Vispārīgās un Sevišķās daļas panti, kvalificējot tiesājamā darbības, un vai lietas izskatīšanā nav pielaisti tādi kriminālprocesuālo normu pārkāpumi, kuri ierobežojuši vai citādi ietekmējuši vai varējuši ietekmēt likumīga, pamatota un taisnīga sprieduma taisīšanu

Lejupielādēt

14.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-131/1997 Tiesa, kas taisījusi spriedumu, ir tiesīga atstāt bez izskatīšanas kasācijas sūdzības vai protestus, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa vai bez izteikto prasību pamatojuma (Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 452.pants)

Lejupielādēt

17.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-129/1997 Kasācijas sūdzību iesniedz tiesai, kas taisījusi spriedumu

Lejupielādēt

09.05.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-127/1997 Sprieduma pārbaude uz kasācijas sūdzību pamata neattiecas uz lietas faktiskajiem apstākļiem, bet tikai uz jautājumiem, vai pareizi piemēroti Latvijas Kriminālkodeksa Vispārīgās un Sevišķās daļas panti, kvalificējot tiesājamā darbības, un vai lietas izskatīšanā nav pielaisti tādi kriminālprocesuālo normu pārkāpumi, kuri ierobežojuši vai citādi ietekmējuši vai varējuši ietekmēt likumīga, pamatota un taisnīga sprieduma taisīšanu

Lejupielādēt

03.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-126/1997 Pierādījumu pārvērtēšana nevar būt par izskatīšanas priekšmetu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

02.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-122/1997 Cietušā sūdzība noraidīta bez lietas izskatīšanas kasācijas tiesas sēdē, jo cietušais, lūgdams atcelt spriedumu un lietu nodot jaunai izskatīšanai, lai tiesājamam par cietušā mātes slepkavību piespriestu brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par 10 gadiem, nav norādījis uz Kriminālkodeksa 35.-37.panta pārkāpumiem, kas būtu pielaisti, nosakot tiesājamā atbildības pakāpi

Lejupielādēt

25.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-114/1997 Lietas izskatīšanai kasācijas instances tiesas sēdē pēc apelācijas motīviem nav likumīga pamata

Lejupielādēt

24.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-112/1997 Kasācijas sūdzība noraidīta bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē, jo tiesājamie kasācijas sūdzībās izteiktās prasības nav pamatojuši uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, kas būtu pielaisti apelācijas instancē, novērtējot pierādījumus. To pārvērtēšana neietilpst kasācijas instances pilnvaru lokā.

Lejupielādēt

23.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-107/1997 Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 449.panta nosacījumi pieļauj sprieduma izskatīšanu kasācijas kārtībā tikai tajā gadījumā, ja spriedums pamatots uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

27.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-104/1997 Pamats krimināllietas izskatīšanai kasācijas instances tiesā var būt tikai kasācijas sūdzība vai kasācijas protests

Lejupielādēt

18.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-100/1997 Pārskatīt citu spriedumu (spriedumu citā krimināllietā), ar kuru tiesājamais atzīts par sevišķi bīstamu recidīvistu, kasācijas instances tiesā nav likumīga pamata

Lejupielādēt

27.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-93/1997 Pierādījumu pārvērtēšana nevar būt par izskatīšanas priekšmetu kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

07.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-80/1997 Kasācijas instances tiesā par izskatīšanas priekšmetu nevar būt lietas faktiskie apstākļi un pierādījumu pārvērtēšana

Lejupielādēt

04.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-79/1997 Kasācijas sūdzība, kas iesniegta pēc noteiktā termiņa, saskaņā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 452. panta 4. daļas nosacījumiem ir atstājama bez izskatīšanas

Lejupielādēt

12.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-73/1997 Kasācijas sūdzība noraidīta, jo tajā izteiktā prasība nav pamatota ar norādi uz kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu

Lejupielādēt

03.03.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-66/1997 Kasācijas sūdzība noraidāma rīcības sēdē bez lietas izskatīšanas tiesā, ja tiesājamais kasācijas sūdzībā norādījis apstākļus, kurus minējis apelācijas sūdzībā, bet tiesas sēdē atsaucis

Lejupielādēt

14.04.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-55/1997 Ja tiesājamais apelācijas tiesā atteicies uzturēt apelācijas sūdzību daļā par nodarījuma kvalifikāciju, tad sprieduma izskatīšanai kasācijas kārtībā šajā daļā nav pamata

Lejupielādēt

18.03.1997. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-43/1997 Kasācijas sūdzībā izteiktā prasība par sprieduma atcelšanu jāpamato ar norādi uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma normu pārkāpumu

Lejupielādēt

10.02.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-39/1997 Sprieduma izskatīšanai kasācijas kārtībā pēc apelācijas motīviem nav likumīga pamata

Lejupielādēt

27.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-35/1997 Tiesājamā kasācijas sūdzība noraidīta bez lietas izskatīšanas kasācijas tiesā, jo tiesājamais kasācijas sūdzībā atkārto apelācijas sūdzības motīvus, sīki izklāstīdams inkriminēto apsūdzību faktiskos lietas apstākļus, kas vispusīgi un pilnīgi, izskatot lietu no jauna faktisku un juridisku iemeslu dēļ, ir pārbaudīti un novērtēti saskaņā ar kriminālprocesa likuma nosacījumiem apelācijas tiesā

Lejupielādēt

29.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-20/1997 Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 452. panta 2. daļas nosacījumi pieļauj kasācijas sūdzības izskatīšanu tiesas sēdē tikai tajā gadījumā, ja sūdzībā izteiktā prasība ir pamatota ar norādi uz krimināllikuma vai kriminālprocesa likuma normu pārkāpumu

Lejupielādēt

16.01.1997. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-2/1997 Kasācijas instances tiesā par izskatīšanas priekšmetu nevar būt lietas faktiskie apstākļi un pierādījumu pārvērtēšana

Lejupielādēt

30.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-330/1996 Par blakusprotesta izskatīšanas robežām kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

19.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-319/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-316/1996 Par notiesātā labā iesniegtas kasācijas sūdzības apmierināšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

09.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-315/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu, ja tajā nav norādīti likuma pārkāpumi

Lejupielādēt

17.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-312/1996 Par kriminālprocesa likuma pārkāpumu, kurš katrā ziņā izraisa sprieduma atcelšanu

Lejupielādēt

17.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-306/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

03.12.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

11.11.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-282/1996 Kasācijas sūdzība nepamatoti nav atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

28.10.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-268/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

24.10.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-263/1996 Par prokurora piedalīšanos tiesas rīcības sēdē

Lejupielādēt

09.10.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-242/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

16.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-240/1996 Lēmuma pārsūdzēšana par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

17.09.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-235/1996 Par kasācijas instances rīcības sēdes neziņošanu tiesājamiem

Lejupielādēt

29.08.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-234/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu, ja tajā nav norādīti likuma pārkāpumi

Lejupielādēt

16.07.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-168/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

31.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-146/1996 Lēmuma pārsūdzēšana par kasācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

21.05.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-130/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

08.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-125/1996 Par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru kasācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

15.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-124/1996 Par krimināllietas piekritību apelācijas instances tiesai

Lejupielādēt

08.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-121/1996 Kasācijas sūdzība pamatoti atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

06.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-118/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu, ja tajā nav norādīti likuma pārkāpumi

Lejupielādēt

30.04.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-105/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

06.05.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-90/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu pēc prokurora motivēta iesnieguma

Lejupielādēt

25.03.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-70/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu bez lietas izskatīšanas tiesas sēdē

Lejupielādēt

27.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-41/1996 Kasācijas sūdzība nepamatoti nav atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

21.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-31/1996 Kasācijas sūdzība nepamatoti nav atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

04.12.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-30/1996 Par pierādījumu pārvērtēšanas nepieļaujamību kasācijas instancē

Lejupielādēt

08.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-25/1996 Par apelācijas instances tiesas lēmumu, ar kuru kasācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas

Lejupielādēt

14.02.1996. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-24/1996 Par prokurora protesta noraidīšanu tiesas sēdē

Lejupielādēt

19.02.1996. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-11/1996 Par kasācijas sūdzības noraidīšanu pēc prokurora motivēta iesnieguma

Lejupielādēt